Ogłoszenie o zamówieniu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 maja 2019

Ogłoszenie nr 554425-N-2019 z dnia 2019-05-30 r. 

Gmina i Miasto Stawiszyn: Rewitalizacja Stawiszyna- Ludzie- Przestrzeń- Zmiany 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak


Nazwa projektu lub programu 
Zamówienie będzie realizowane w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.2 „ Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, Poddziałania 9.2.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO”, dla projektu pt. „ Rewitalizacja Stawiszyna- Ludzie-Przestrzeń- Zmiany”

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

 1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn, krajowy numer identyfikacyjny 52944000000000, ul. Szosa Pleszewska  3 , 62-820  Stawiszyn, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel.627 528 079, , e-mail budownictwo@stawiszyn.pl, sekretariat@stawiszyn.pl, faks 627 528 097. 
  Adres strony internetowej (URL): 
  Adres profilu nabywcy: 
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
http://www.stawiszyn.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
http://stawiszyn.pl/bip/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Adres: 


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja Stawiszyna- Ludzie- Przestrzeń- Zmiany 
Numer referencyjny: PFiZP 271.7.2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: montaż wiat przystankowych montaż latarni oświ§tann wraz z instalacjami niezbędnymi do ich prawidłowego funkcjonowania §fontanny wraz z instalacjami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania systemu. Z uwagi na planowaną docelowo rozbudowę urządzeń sterujących fontanną klasyczną, rozmieszczenie systemu instalacji musi być bezwzględnie wykonane wg schematu producenta. wykonanie podziemnego pomieszczenia technologicznego do obsługi fon§Mała architektura §zatoki autobusowe, elementy małej architektury. b) Branża sanitarna, elektryczna i telekomunikacyjna • sieć wodociągową wraz z przyłączami, • hydranty nadziemne przeciwpożarowe, • sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami i podejściami pod rynny, • sieć kanalizacji deszczowej odwodnienie dróg publicznych wraz z wpustami drogowymi, • sieć oświetlenia ulicznego wraz z iluminacją ratusza, drzew oraz placu, • zasilanie elektryczne złącz kablowych i fontann na placu, W zadaniu nr 1 została wyłączona część kanalizacji teletechnicznej. Przedmiotowy zakres został usunięty z przedmiaru udostępnionego jako dokumentacja pomocnicza do postępowaniu. c) §zatoki postojowe, §ciągi komunikacji pieszej, §ciągi komunikacji kołowej, §Branża drogowa: §Zadanie nr I „Przebudowa części obszaru do rewitalizacji w Stawiszynie”- obejmująca przebudowę dróg z niezbędną infrastrukturą oraz w środkowej części rynku z elementami małej architektury (ciągi komunikacji pieszej i kołowej, parkingi, fontanny posadzkowe, ławki, kosze na śmieci, słupy ogłoszeniowe, stojaki na rowery, tablice informacyjne itp.), budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, sieci oświetlenia ulicznego , kanalizacji teletechnicznej wraz z przyłączami. Zakres zamówienia obejmuje roboty: a) Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze Roboty modernizacyjne a. Roboty malarskie b. Roboty posadzkowe c. Roboty wykończeniowe d. Stolarka e. Roboty elewacyjne f. Pokrycie dachowe§Scena § Nasadzenia i elementy małej architektury 3. Zadanie nr III „Remont elewacji oraz lokalu na parterze budynku zlokalizowanego w Stawiszynie przy ul. 1 Maja 1” §Plac §Roboty ziemne §Roboty Elewacyjne §Roboty wykończeniowe §Murowe i konstrukcyjne §Rozbiórka budynków gospodarczych §Zadanie nr II „ Rozbudowa dziedzińca o scenę wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Zakres zamówienia obejmuje roboty: §sadzenie krzewów liściastych przesadzenie istniejących drzew liściastych 2 §sadzenie drzew liściastych §wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawożeniem §wykonania plantowania powierzchni §Zagospodarowanie terenu zieleni oraz wykonanie nasadzeń §montaż hydrantów naziemnych murki oddzielające rabaty kwiatowe itp. d) §montaż rozet żeliwnych §montaż słupa ogłoszeniowego §montaż słupków ograniczających §montaż stojaków na rowery §montaż tablic informacyjnych §montaż koszy na śmieci §montaż ławek § §etleniowych  

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45233140-2

45122000-8

45113000-2

45232130-2

45231112-3

45332300-6

45232411-6

45232421-9

45232424-0

45240000-1

45332400-7

45332300-6

45232332-8

45231400-9

45316110-9

45317300-5

45311100-1

45311200-2

45111100-9

45000000-7

45110000-1

45111220-6

45210000-2

45421152-4

45400000-1

45450000-6

45315300-1

45314310-7

45332200-5

45332400-7

45332300-6

45321000-3

45200000-9

45223500-1

45223100-7

45420000-7

45440000-3

45233252-0

45232451-8

45233222-1

77000000-0

77300000-3

77310000-6

03451000-6II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

 

 

2020-10-26


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu; 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, w kwocie co najmniej ceny brutto wykonania całego przedmiotu zamówienia; b) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż cena brutto wykonania całego przedmiotu zamówienia 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, 1 lub 2zadań, w ramach których wykonano/położono łącznie co najmniej 5000m2, powierzchni z kostki brukowej,(preferowana kostka kamiennna) wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, co najmniej 2 zadań polegające na przebudowie dróg z niezbędną infrastrukturą oraz z elementami małej architektury,w tym przynajmniej jednego zadania zawierającego: budowe sieci wodociągowej wraz z przyłączami lub kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, sieci oświetlenia ulicznego, o wartości brutto nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN ( słownie: trzy miliony 00/100 PLN) każda wykonanie budowy-przebudowy, remontu budynku znajdującego się pod ochroną konserwatorską, o kubaturze min. 1000 m3 Uwaga: - przez wykonanie (zrealizowanie i zakończenie) należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania protokołu końcowego odbioru robót, - przez jedno zadanie należy rozumieć robotę zrealizowaną w oparciu o jedną umowę cywilnoprawną, - wartości podane w innych walutach niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP na dzień podpisania protokołu końcowego odbioru robót. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 6 ustawy, zamówienie musi być realizowane przez tego Wykonawcę, który spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu. Wykaz wykonanych robót budowlanych z załączeniem dowodów lub innych dokumentów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie Wykonawca ma obowiązek złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust 2 Pzp b)Wykonawca dysponuje co najmniej: • Kierownikiem budowy z uprawnieniami o specjalności branży konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń- minimum 5 letnie doświadczenie • Kierownikiem robót branży elektrycznej o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń- minimum 5 letnie doświadczenie • Kierownikiem robót branży sanitarnej o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń- minimum 5 letnie doświadczenie • Kierownikiem budowy z uprawnieniami o specjalności drogowej bez ograniczeń- minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik budowy oraz wykaże się minimum 2 pracami na obszarze objętym nadzorem ochrony konserwatorskiej Dopuszcza się, aby jedna osoba dysponowała uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w dwóch specjalnościach. Ustala się, że wiodącym kierownikiem będzie osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

NIE DOTYCZY

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
NIE DOTYCZY 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnego na dzień złożenia, wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których te roboty zostały wykonane (wg załącznika nr 6 do SIWZ) oraz dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy te roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów-inne dokumenty.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zał. nr 7) 3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego, na której zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ, informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy PZP, wraz ze złożeniem oświadczenia, że Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie wymaga się złożenia w/w dokumentu dla wszystkich podmiotów. 3 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy PZP, oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku decyzji- dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 6.Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 7. W zakresie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; b) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 9. Wraz z ofertą powinna być złożona kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu lub oryginał dokumentu poświadczający wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz – wraz z jego kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem. C) Zamawiający wymaga także dołączenia do oferty: 1. Wypełniony druk oferty ( załącznik nr 3 do SIWZ) 2. Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy wraz z harmonogramem realizacji uwzględniających terminy wykonywanych etapów robót, który będzie służył do obliczenia należytego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, dozwolonej zmiany w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia lub rezygnacji zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy 3. Pełnomocnictwa do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. 4. W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
Tak Informacja na temat wadium Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 110 512,32 PLN( słownie: sto dziesięć tysięcy pięćset dwanaście zł 32/100gr)przed upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: a) pieniądzu- przelewem na konto Zamawiającego b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2019r. poz. 310) 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 55 8407 0003 0500 0101 2000 0006 z dopiskiem: Wadium dla przetargu: „Rewitalizacja Stawiszyna- Ludzie –Przestrzeń- Zmiany” wraz z podaniem nazwy Wykonawcy. Kserokopię dowodu wpłaty wniesienia wadium np. dowód przelania pieniędzy na konto Zamawiającego należy wpiąć trwale do oferty. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna- kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty. Kopia powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Oryginał wadium należy włożyć do koperty z ofertą w osobnej koszulce ( nie wpinać trwale do oferty) 7. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 8. Wadium musi zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres związania ofertą 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

CENA

60,00

OKRES GWARANCJI I ROZSZERZONEJ RĘKOJMI ZA WADY

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem. 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Wysokość zabezpieczenia ustala się w wysokości 10% całkowitej ceny ofertowej brutto. 4. Formę wniesienia zabezpieczenia Wykonawca wybiera spośród przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy, ale Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie weksla z poręczeniem wekslowym banku; przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zapłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Pleszewie, oddział w Stawiszynie Nr 55 8407 0003 0500 0101 2000 0006 6. Wniesione pieniądze będą przechowywane na wyodrębnionym oprocentowanym rachunku bankowym Zamawiającego. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 7. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 8. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 9. Kwota, o której mowa w ust. 11 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 10. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy ( o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego)


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy mogą nastąpić, gdy: a) zaistnieją niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; b) zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej, niezależnie od stron, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, niezawinione przez żadną ze Stron, których skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działania sił przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź oraz inne zdarzenia takie jak: wojna, zamieszki, skażenia radioaktywne itp.. c) zaistnieją zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; d) zaistnieją zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń; e) zaistnieją zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.. Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy; 2) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1), termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 3) Zmiany osób funkcyjnych odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy mogą nastąpić w przypadku: a) zmiany osób realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze lub w innych ustawach, spełniające warunki udziału w postępowaniu; b) zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym warunki udziału w postępowaniu. 4) Pozostałe okoliczności mogące skutkować możliwością zmiany umowy: a) zmiana prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT; b) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-06-13, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Przebudowa części obszaru do rewitalizacji w Stawiszynie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:sadzenie krzewów liściastych przesadzenie istniejących drzew liściastych§sadzenie drzew liściastych §wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawożeniem §wykonania plantowania powierzchni §Zagospodarowanie terenu zieleni oraz wykonanie nasadzeń §montaż hydrantów naziemnych murki oddzielające rabaty kwiatowe itp. d) §montaż rozet żeliwnych §montaż słupa ogłoszeniowego §montaż stojaków na rowery § montaż słupków ograniczających §montaż tablic informacyjnych §montaż koszy na śmieci §montaż ławek § §montaż wiat przystankowych montaż latarni oświetleniowych §wykonanie podziemnego pomieszczenia technologicznego do obsługi fontann wraz z instalacjami niezbędnymi do ich prawidłowego funkcjonowania §fontanny wraz z instalacjami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania systemu. Z uwagi na planowaną docelowo rozbudowę urządzeń sterujących fontanną klasyczną, rozmieszczenie systemu instalacji musi być bezwzględnie wykonane wg schematu producenta. §Mała architektura §zatoki autobusowe, elementy małej architektury. b) Branża sanitarna, elektryczna i telekomunikacyjna • sieć wodociągową wraz z przyłączami, • hydranty nadziemne przeciwpożarowe, • sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami i podejściami pod rynny, • sieć kanalizacji deszczowej odwodnienie dróg publicznych wraz z wpustami drogowymi, • sieć oświetlenia ulicznego wraz z iluminacją ratusza, drzew oraz placu, • zasilanie elektryczne złącz kablowych i fontann na placu, W zadaniu nr 1 została wyłączona część kanalizacji teletechnicznej. Przedmiotowy zakres został usunięty z przedmiaru udostępnionego jako dokumentacja pomocnicza do postępowaniu. c) §zatoki postojowe, §ciągi komunikacji pieszej, §ciągi komunikacji kołowej, §Branża drogowa: §„Przebudowa części obszaru do rewitalizacji w Stawiszynie”- obejmująca przebudowę dróg z niezbędną infrastrukturą oraz w środkowej części rynku z elementami małej architektury (ciągi komunikacji pieszej i kołowej, parkingi, fontanny posadzkowe, ławki, kosze na śmieci, słupy ogłoszeniowe, stojaki na rowery, tablice informacyjne itp.), budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, sieci oświetlenia ulicznego , kanalizacji teletechnicznej wraz z przyłączami. Zakres zamówienia obejmuje roboty: a)  
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233140-2, 45122000-8, 45113000-2, 45232130-2, 45231112-3, 45332300-6, 45232411-6, 45232421-9, 45232424-0, 45240000-1, 45332400-7, 45332300-6, 45232332-8, 45231400-9, 45316110-9, 45317300-5, 45311100-1, 45311200-2, 45314310-7, 45200000-9, 45223500-1, 45223100-7, 45233252-0, 45232451-8, 45233222-1, 77310000-6, 03451000-6, 77300000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2020-10-26
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Rozbudowa dziedzińca o scenę wraz z infrastrukturą towarzyszącą

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Scena Nasadzenia i elementy małej architektury§Plac §Roboty ziemne §Roboty Elewacyjne §Roboty wykończeniowe §Rozbiórka budynków gospodarczych § Murowe i konstrukcyjne §Zakres zamówienia obejmuje roboty:  
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111100-9, 45000000-7, 45110000-1, 45111220-6, 45210000-2, 45421152-4, 45400000-1, 45450000-6, 45315300-1, 45332200-5, 45332400-7, 45332300-6, 45321000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2020-10-26
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Remont elewacji oraz lokalu na parterze budynku zlokalizowanego w Stawiszynie przy ul. 1 Maja 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze Roboty modernizacyjne a. Roboty malarskie b. Roboty posadzkowe c. Roboty wykończeniowe d. Stolarka e. Roboty elewacyjne f. Pokrycie dachowe 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111100-9, 45110000-1, 45111220-6, 45210000-2, 45400000-1, 45440000-3, 45420000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2020-10-26
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

SIWZ i załączniki

Dokumentacja projektowa

Przedmiary i kosztorysy

STWIOR

ath

 

 

Z upoważnienia:

Zastępca Burmistrza

/-/ Grzegorz Kaczmarek

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2019-05-30
Data publikacji:2019-05-30
Osoba sporządzająca dokument:Angelika Grzelaczyk
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:1101