Ogłoszenie o zamówienu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 stycznia 2019

Ogłoszenie nr 510018018-N-2019 z dnia 29-01-2019 r.

 

Gmina i Miasto Stawiszyn: Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn (w 2019r)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina i Miasto Stawiszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 52944000000, ul. Szosa Pleszewska  3, 62-820   Stawiszyn, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 528 079, e-mail budownictwo@stawiszyn.pl, sekretariat@stawiszyn.pl, faks 627 528 097. 
Adres strony internetowej (url): 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn ( w 2019r)

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

PFiZP.271.12.2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Do zadań jakie powinien realizować Wykonawca w ramach wykonywania usługi należą: 1) zapewnienie dopływu energii elektrycznej do urządzeń służących oświetleniu ulic, placów i dróg znajdujących się obrębie administracyjnym gminy Stawiszyn poprzez zakup energii elektrycznej i usługę dystrybucji energii elektrycznej do zasilania infrastruktury oświetleniowej, 2) wykonywanie prac i czynności eksploatacyjno-konserwacyjnych zapewniających prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie infrastruktury oświetleniowej w szczególności: - wymiana źródła światła i inne niesprawne elementy opraw oświetleniowych, - wymiana opraw oświetleniowych nie nadających się do naprawy, - regulacja oraz wymiana uszkodzonych elementów aparatury zasilającej i sterowniczej, - naprawa lub wymiana uszkodzonych przewodów i kabli w liniach zasilających infrastrukturę oświetleniową, - naprawa lub wymiana wyeksploatowanych konstrukcji nośnych opraw, - naprawa lub wymiana wyeksploatowanych szafek/złączy oświetleniowych, - zabezpieczenie lub wymiana pokrywy wnęk latarni ulicznych lub szafek/ złączy oświetleniowych, - wykonywanie pomiarów okresowych - zgodnie z obowiązującymi przepisami, - zabezpieczanie i odtwarzanie skutków zdarzeń komunikacyjnych, siły wyższej i innych zdarzeń losowych, - utylizacji odpadów powstałych wyniku tych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami, - pionowanie latarni ulicznych, . - zarządzenie sterowaniem urządzeń infrastruktury oświetleniowej, - przyjmowanie zgłoszeń o awariach i prowadzenie ich rejestru, - realizację innych wskazanych przez Zamawiającego prac, w miarę posiadania techniczno- prawno- organizacyjnej możliwości. 3) usuwanie niezwłocznie awarii i uszkodzeń (w przypadku awarii w sterowaniu oświetleniem nie później niż w ciągu 5 godzin, a innych zgłoszonych awarii nie później niż w ciągu 5 dni, każdorazowo licząc od momentu zgłoszenia awarii).

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 50232110-4

 

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/12/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 316143.24 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw nie będących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Wrocławska 71a 
Kod pocztowy: 62-800 
Miejscowość: Kalisz 
Kraj/woj.: wielkopolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 485000.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 485000.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 485000.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 66 ust. 1  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
Usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o . o. w Kaliszu jest właścicielem instalacji oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn i jako właściciel nie wyraża zgody na prowadzenie prac związanych z utrzymaniem instalacji oświetlenia przez podmioty trzecie. W związku z powyższym Gmina i Miasto Stawiszyn jako podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie oświetlenia ulicznego jest zmuszony do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki w celu wyłonienia wykonawcy

 

 

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

/-/ Grzegorz Kaczmarek

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2019-01-30
Data publikacji:2019-01-30
Osoba sporządzająca dokument:Angelika Grzelaczyk
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:848