Zapytanie ofertowe

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 lipca 2018

Stawiszyn, dn. 17 lipca 2018 r.

OPP.4464.5.2018

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na: „Dowożeniu i odwożeniu uczniów i wychowanków niepełnosprawnych” Zamówienie o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 EURO zgodnie z art.          4 pkt. 8) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

 

I. Zamawiający:

 

Gmina i Miasto Stawiszyn

z siedzibą ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn

tel. 62/ 75 28 079, email: sekretariat@stawiszyn.pl

NIP 968-094-37-38

II. Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na dowozie uczniów niepełnosprawnych (około 3-5 uczniów), w okresie od 3 września 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z miejsca ich zamieszkania znajdującego się na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn, do Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Rychwale ul. Konińska 46, 62-570 Rychwał.

 

 1. Zadanie to obejmuje wykonanie 2 kursów dziennie
 •  dowóz dzieci rano do ośrodka w Rychwale z ich miejsc zamieszkania z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn
 •  odwóz dzieci z ośrodka w Rychwale w godzinach popołudniowych.
 •  
 1. Wykonawca zobowiązuje się do przewozu własnym środkiem transportu dzieci do i z ośrodka w Rychwale w dni nauki szkolnej. Szczegółowy rozkład przejazdów ustalony zostanie z Wykonawcą na podstawie planów zajęć uczniów.

 

 1. Wykonawcy może być zlecony również dowóz dzieci na różnego rodzaju imprezy szkolne w ramach ustalonego wynagrodzenia.

 

 1. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek zatrudnienia uprawnionych opiekunów odpowiedzialnych za dzieci w trakcie wykonywania usługi.

 

 1. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynatora w stosunku do kierowców i opiekunów.

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osobom przewożonym właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny oraz niezbędnych wygód zgodnie z przepisami i zasadami określonymi w prawie przewozowym, ze szczególnym uwzględnieniem zasad przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

 

 1. Wykonawca usługi zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

 

 1. W przypadku awarii środka transportu (z jakichkolwiek przyczyn) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek transportu.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ilości kilometrów oraz godzin dowożenia i odwożenia.

 

 1. Zamawiający musi być informowany o konieczności wykonania dodatkowych usług przewozowych.

 

 1. Wymagania stawiane Wykonawcy:
 • Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość usługi wynikającej z opisu przedmiocie zamówienia,
 • wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
 • ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,
 • Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

 

III. Termin realizacji zamówienia:

 

Od 03.09.2018 r. do 31.12.2018 r.

 

IV. Cena oferty i opis sposobu jej obliczania:

 

 1. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie bezpośrednie koszty wykonania zamówienia oraz koszty, których poniesienie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

 

 1. W ofercie należy:

- podać cenę jednostkową za 1 km świadczenia usługi przewozu,

- podać cenę brutto (z wyodrębnionym podatkiem VAT) za 1 dzień dowozu (cena stanowi iloczyn ceny jednostkowej za km i dziennej trasy, tj. 48 km).

 

 1. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT.

 

 1. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności ofert (związania).

 

 1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się jedynym kryterium jakim jest cena.

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny:

 

                                                           najniższa ofertowa cena brutto za 1 km

Liczba punktów badanej oferty = ----------------------------------------------------- x 100 pkt

                                                           cena brutto za 1 km oferty badanej

 

 

 

V. O udzielenie zamówienia mogą się starać Wykonawcy, którzy:

 

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy szczegółowe nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że oferent spełnia powyższe kryteria.

 

 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert

 

 1. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 25 lipca 2018 r. do godz. 15.30 na adres: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn (pokój nr 9).

Koperty powinny być opatrzone dopiskiem: „Oferta na dowożenie i odwożenie uczniów          i wychowanków niepełnosprawnych”.

 

 1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) i powinna zawierać:
 2. licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2200 ze zm.),
 3. wykaz pojazdów – załącznik nr 2,
 4. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 3,
 5. parafowany wzór umowy- załącznik nr 4.

 

 1. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.

 

 1. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Gminy i Miasta Stawiszyn z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie. Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

 

VII. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Aleksandra Bylica – UGiM w Stawiszynie,

 tel 62 75-28-079, email: a.bylica@stawiszyn.pl

 

VIII. Ogłoszenie wyników:

Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie poinformowany telefonicznie lub pisemnie w terminie 7 dni od daty zakończenia naboru ofert.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - wykaz pojazdów

Załącznik nr 3 - wykaz osób

Załącznik nr 4 - wzór umowy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2018-07-17
Data publikacji:2018-07-17
Osoba sporządzająca dokument:Aleksandra Bylica
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:1236