Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 maja 2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Ogłoszenie nr 500117374-N-2018 z dnia 25-05-2018 r.

 

Gmina i Miasto Stawiszyn: „Przebudowa - modernizacja targowiska w miejscowości Stawiszyn, wraz z niezbędną infrastrukturą, budowa budynku na cele promocji lokalnych produktów, budowa budynku na cele obsługi weterynaryjnej z wiatą do sprzedaży zwierząt”

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie będzie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie: „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”. Nazwa projektu: „Przebudowa - modernizacja targowiska w miejscowości Stawiszyn, wraz z niezbędną infrastrukturą, budowa budynku na cele promocji lokalnych produktów, budowa budynku na cele obsługi weterynaryjnej z wiatą do sprzedaży zwierząt”.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 537805-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina i Miasto Stawiszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 52944000000, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 528 079, e-mail budownictwo@stawiszyn.pl, sekretariat@stawiszyn.pl, faks 627 528 097.
Adres strony internetowej (url): http://bip.stawiszyn.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Przebudowa - modernizacja targowiska w miejscowości Stawiszyn, wraz z niezbędną infrastrukturą, budowa budynku na cele promocji lokalnych produktów, budowa budynku na cele obsługi weterynaryjnej z wiatą do sprzedaży zwierząt”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PFiZP.271.8.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres zadania: -prace porządkowe -zdjęcie humusu -wzmocnienie podłoża -ułożenie krawężników 678,5mb - konstrukcja nawierzchni chodników, parkingów oraz placu targowego -zjazd publiczny 40,00 m2 -nawierzchnia placu targowego 2541,00 m2 -nawierzchnia wjazdu i wyjazdu 3866,75 m2 -niecek dezynfekcyjnych 2 szt -budowa wpustów kanalizacji deszczowej -budowa budynku na cele promocji lokalnych produktów (pow. zabudowy 127,31 m2) -budowa budynku obsługi weterynaryjnej z wiatą(pow. zabudowy 49,80 m2) -wykonanie przyłączy wodociągowego, kanalizacji sanitarnej , deszczowej -wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej w tym oświetleniowej 6 latarni w tym 2 autonomiczne -obsługa geodezyjna, - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w projekcie budowlano - wykonawczym, STWiORB oraz w przedmiarze robót stanowiącym część pomocniczą określenia ilości robót. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Zaleca się aby wykonawcy dokonali wizji lokalnej w miejscu realizacji Inwestycji w celu oceny dokumentów przekazanych w ramach danego postępowania przez Zamawiającego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45213142-0

 

Dodatkowe kody CPV: 45213141-3, 45223300-9, 45112710-5, 45100000-8, 45300000-0, 45400000-1, 45260000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1957723.58
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Firma Budowlana "CEGBUD" inż. Krzysztof Skonieczny
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Chlebów 48
Kod pocztowy: 67-700
Miejscowość: Turek
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2408000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2408000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2408000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

BURMISTRZ STAWISZYNA

/-/ Justyna Urbaniak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2018-05-25
Data publikacji:2018-05-25
Osoba sporządzająca dokument:Paulina Grala
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:1579