Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 stycznia 2018

Ogłoszenie nr 500004344-N-2018 z dnia 05-01-2018 r.

Gmina i Miasto Stawiszyn: Modernizacja i przebudowa budynku Przedszkola "Bajkowa Kraina" w Zbiersku celem stworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, WRPO 2014-2020 poddziałanie 9.3.1

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 634288-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina i Miasto Stawiszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 52944000000, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 528 079, e-mail budownictwo@stawiszyn.pl, sekretariat@stawiszyn.pl, faks 627 528 097.
Adres strony internetowej (url): www.stawiszyn.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja i przebudowa budynku Przedszkola "Bajkowa Kraina" w Zbiersku celem stworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PFiZP 271.8.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

  1. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - 6 szt. 2. Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - 3.186 m2. 3. Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - 0.840 m3. 4. Montaż drzwi jednoskrzydłowych - 14.000 m2. 5. Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - 2.100 m2. 6. Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0.274 m2. 7. Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzeni belek stalowych do I NP 140 mm - 7.200 m. 8. Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie -skrzydło prawe szer. 90 cm - 2.730m2. 9. Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2 - 2.800m2. 10. Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo - wapiennej cegłami - 2.368 m3. 11. Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych - 10.500 m. 12. Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - 11.395m2. 13. Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapienne do ościeży lub powierzchni ścian 1 - 0.545 m2. 14. Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo -wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) - 58.680m2. 15. Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm - 8.200m2. 16. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych m2 58.680 m2 17. Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu - 0.624 m3. 18. Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - 0.624 m3. 19. Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm, - 0.028 t. 20. Dwuwarstwowe izolacje poziome murów z papy smołowej na lepiku z warstwę wyrównawczą z zaprawy - 0.975m2. 21. Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów - 38.660m2. 22. Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm 38.660m2. 23. Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm Krotność = -3, - 38.660m2. 24. Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm (parter i poddasze) - 110.200m2. 25. Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe - 110.200m2. Schody 26. Rozebranie stropów płaskich Akermana - 15.910m2 27. Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (schody) - 0.585m3. 28. Wykonanie podciągu - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 - 9.600m 29. Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - ręczne układanie betonu - 15.960m2 30. Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm, - 0.120t. 31. Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 25x30 cm, - 8.400m. 32. Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej- pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 25 cm - 4.928m. 33. Cokoliki z kształtek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej o grubości 3 mm bez przycinania, - 32.500m. 34. Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane, - 15.200m. Dach 35. Okna dachowe "FAKRO" 78 x 140 cm kpl. - 40.000kpl. 36. Montaż kompletnej klapy dymowej 100 x 100 cm z czujnikiem dymu i automatyk 2.000kpl. 37. Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki - 378.045m2. 38. Wyjście ościeżnicy o powierzchni do 1 m2 ze ścian drewnianych (okna strychowe) 10.000 szt. 39. Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste (konstrukcja kaferków z oknami) - 58.200m2. 40. Wykonanie łacenia dachu pod pokrycie dachówki o odstępie łat do 16 cm - materiały z rozbiórki, - 58.200m2. 41. Wzmocnienie wiązarów dachowych przez nabicie dwustronnie desek gr. 42 mm oraz przeróbka końcówek (klatka schodowa) - 45.000m. 42. Wycięcie otworów okiennych do okien dachowych m - 182.400m. 43. Obudowa okien dachowych elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 112.797m2. Poddasze 44. Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt karton-gips m2 46.800m2 45. Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogie (system NIDA Sufit) na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej, z obudową klap dymowych - 46.800m2. 46. Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile CD i uchwyty ES - 92.480m2. 47. Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo- wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - 6.080 m3. 48. Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg. - 7.060m3. 49. Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo – wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - 76.600m2. 50. Zerwanie posadzki cementowej m2 - 327.811m2. 51. Rozebranie warstwy izolacyjnej z płyt suprema grubości 5 cm m2, - 327.811m2. 52. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa, - 327.811m2. 53. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa (wyrównanie poziomów posadzki 45.360m2. 54. Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm - 327.811m2. 55. Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność= 2.5, - 327.811m2. 56. Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2 327.811m2 57. Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 8.300m2. 58. Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 – 101, - 83.980m2. 59. Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 – 101, - 170.240m2. 60. Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 10x20 cm, - 75.005m2. 61. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - 640.668m2. 62. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe, obiektowe, trudnopalne, do szkół i przedszkoli z listwą przyścienną z wykładziny 197.460m2. 63. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 197.460m2 64. Posadzki z paneli podłogowych AC5 na zatrzask - 45.360m2. 65. Montaż drzwi z regulowanymi ościeżnicami, typ szkolny (wzmocnione) z klamkami i zamkami - 16.400m2. Podjazd 66. Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm, - 17.208m2. 67. Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1, 5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV) - 4.764m3. 68. Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu - 1.489m3. 69. Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu 17.865m3 70. Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm, - 0.120 t RAZEM 0.120 71. Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 14.410m2. 72. Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 40, - 14.41 m2. 73. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 1.30 m. 74. Podbudowa betonowa bez dylatacji – grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2 14.41 m2 75. Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem, - 14.41 m2. 76. Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w murku żelbetowym o masie do 10 kg, - 18.200m. 77. Pochwyt z rury stalowej nierdzewnej - 17.400m. 78. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, - 9.875 m2. Plac manewrowy 79. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - 473.440m2 RAZEM 473.440 80. Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. III-IV - 92.000m. 81. Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 1.288. 82. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 92.000 83. Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm , m2 436.000. 84. Nawierzchnia z żużla paleniskowego - górna warstwa jezdni – grubość po zagęszczeniu 8 cm, m2 436.000. Wywóz ziemi i gruzu 85. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. I m3 101.748 86. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi- za każdy następny 1 km Krotność = 4, - m3101.748 87. Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km - m3 16.130. 88. Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność= 4, - m3 16.130. 89. Wywiezienie samochodami skrzyniowymi starych płyt suprem na odległość do 1 km z utylizacją - m3 16.390. Instalacja wodociągowa 1. Demontaż elementów instalacji ukl., Ukł. 2.000. 2. Wodomierze WS o śr.nom. 32 mm Wodomierz do wody WS 3,5-Qn=3,5m3/h, łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 32 mm - 2 szt. 3. Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 32 mm do wodomierzy Skrzydełkowych wsporniki z blachy i stali kształtowej do rur o śr. 32 mm rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie S czarne z końcami gwint. 32 mm łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 32 mm, - kpl. 2.000. 4. Zawory antyskażeniowe EA 291 dn32 mm – 1 szt. 5. Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 32 mm – 4 szt. 6. Filtr siatkowy do wody o śr. nominalnej 32 mm – 1 szt. 7. Zawór pierwszeństwa VV300VV100 A dn25 – 1 szt. 8. Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 25 mm łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 25 mm haki do rur śr. 10-32 m - 1 szt. 9. Zawory antyskażeniowe EA 291 dn50 mm - 1szt. 10. Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 50 mm – 3 szt. 11. Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr .nom. 50 mm – 3szt. 12. Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei – 2 szt. 13. Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 50 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych - 18.8 m. 14. Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 40 mm stalowe ocynkow.opołącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych 2.7 m. 15. Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 32 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych – 11.3 m. 16. Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 25 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych- 2,0 m. 17. Rurociągi z rur PE-RT/AL/PE o średnicy 40x3,5mm - 29 m. 18. Rurociągi z rur PE-RT/AL/PE o średnicy 32x3,0mm – 2 m. 19. Rurociągi z rur PE-RT/AL/PE o średnicy 25x2,5mm - 13 m. 20. Rurociągi z rur PE-RT/AL/PE o średnicy 20x2,0mm - 5.4 m. 21. Rurociągi z rur PE-RT/AL/PE o średnicy 16x2,0mm - 38.2 m. 22. Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ – jednowarstwowymi gr.20 mm (N) - m 43.600. 23. Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) - 49.800m. 24. Szafki hydrantowe naścienne – 3 szt. 25. Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm – 3 szt. 26. Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 25 mm – 3 szt. 27. Podgrzewacz elektryczny c.w.u. pojemnościowy z zaworami przyłączeniowymi – 1 kpl. 28. Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm – 3 szt. 29. Zawór mieszający do c.w.u. dn 25mm - 1szt. 30. Szafki zaworowe wnękowe, drzwiczki wnękowe z blachy stalowej 400x600mm z kluczykiem - 1 szt. 31. Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 25 mm – 1 szt. 32. Termometry montowane w gotowej tulei – 5 szt. 33. Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm, baterie umywalkowe o śr. nominalnej 15 mm - dla niepełnosprawnych – 1 szt. 34. Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm baterie umywalkowe o śr. nominalnej 15 mm - dla dzieci Przyłącza elastyczne do armatury dł. 200mm - 4 szt. 35. Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm – 1 szt. 36. Baterie natryskowe ścienne z natryskiem ruchomym o śr. nominalnej 15 mm – 2 szt. 37. Zawory kulowe połączenia przyborów łazienkowych instalacji wodociągowych - szt. 18.000. 38. Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm – 8 szt. 39. Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr.nom.15 mm – 6 szt. 40. Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) m 34.800 41. Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych - m 34.800. 42. Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkachniemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności – 1 prób, - m 87.600. 43. Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych - m 87.600 44. Przebicie otworów w stropie ceramicznym szt. – 2 szt. 45. Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej -2 szt. 46. Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 7 szt. 47. Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. cegła budowlana pełna – 2 szt. 48. Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. – 7 szt. 49. Wykonanie przejść p.poż dla instalacji – 2 kpl. 50. Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - m 48.000. 51. Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - m 13.500. 52. Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - 7 podej. 53. Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - 8 podej. 54. Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm (zakończona ponad dachem wraz z przejściem przez dach) - 2 szt. 55. Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm - 2 szt. 56. Zawór napowietrzający z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 - 2 szt. 57. Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm- 2 szt. 58. Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm syfony brodzikowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - 2 szt. 59. Ustęp z płuczką, typu "kompakt" dla dzieci - 4 kpl 60. Ustęp z płuczką, typu "kompakt" - dla niepełnosprawnych - 1 kpl. 61. Ustęp z płuczką, typu "kompakt" - 1 kpl. 62. Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla dzieci - 4 kpl. 63. Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - dla niepełnosprawnych umywalki porcelanowe niepełnosprawnych - 1 kpl. 64. Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym umywalki porcelanowe - 1 kpl. 65. Brodzik natryskowy dla dzieci brodziki natryskowe dla dzieci (80x80cm niski) - 2 kpl 66. Rury ochronne z rur stalowych o śr.150 mm rura stalowa - 1.5 m. 67. Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm. 68. Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo- wapiennej - m 7.000. 69. Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł - 7 m. 70. Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego - 22 m. 71. Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań - 22 m. 72. Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach 0.3 m2. Instalacja C.O. 73. Przebicie otworów w stropie ceramicznym szt. - 2 szt. 74. Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 15-20 mm szt. - 1.2 szt. 75. Rurociągi z rur PE-RT/AL/PE o średnicy 20x2,0mm - 26 m. 76. Rurociągi z rur PE-RT/AL/PE o średnicy 16x2,0mm - 125.4 m. 77. Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) - 152.6m. 78. Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego kpl. - 3 kpl. 79. Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego - przeniesienie istniejącego grzejnika 2 kpl. 80. Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 15 mm - 4 szt. 81. Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 20 mm - 10 szt. 82. Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm - 13 szt. 83. Grzejniki stalowe panelowe VK; podłączenie do instalacji c.o. śr. 15 mm -13 szt. 84. Zawory odcinające kątowe o śr. armatury 15 mm - 13 kpl. 85. Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie - 3 szt. 86. Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie - 2 szt. 87. Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-1400 mm, montaż grzejników na ścianie - 5 szt. 88. Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-1400 mm, montaż grzejników na ścianie – 3 szt. 89. Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C - 13 szt. 90. Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe 152.60m 91. Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa 152.60m 92. Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji szt. – 15 szt. 93. Dostawa i montaż osłon grzejnikowych atestowanych - 9.76 m2. 4 45331000-6 Instalacja wentylacji 94. Czyszczenie istniejących murowanych kanałów wentylacyjnych - 25 kpl 95. Wentylatory ścienny łazienkowy 75m3/h - 1 szt. 96. Wentylatory ścienny łazienkowy 200m3/h - 2 szt. 97. Wentylatory kanałowy 75m3/h - 2 szt. . 98. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 100 mm - udział kształtek do 35 % 3.5 m2. 99. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % 2 m2. 100. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm- udział kształtek do 35 % 23.55 m2. 101. Izolacja odcinków prostych kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL; średnica kanałów do 200 mm - 29.05m2. 102. Wywietrzaki dachowe o śr. 150 mm - 29szt. 103. Przebicie otworów w stropie ceramicznym szt. - 2 szt. 104. Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm - 2 szt. 105. Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 5 szt. 106. Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych7 szt. 107. Pomiar sprawności wentylacji - 5 ukł. Zakres robót elektrycznych 1. Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m iszer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III- 14 m. 2. Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego szer.do 0.4 m - 28m. 3. Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie - m 15.5. 4. Montaż rur osłonowych stalowych na słupie - m 2.5. 5. Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych - m 18. 6. Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 80 mm -otw. 1. 7. Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 40 mm-otw. 2. 8. Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.8 m w gruncie kat. III-IV - m 14. 9. Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w cegle - m 12. 10. Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd- m 12. 11. Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) wciągane do rur- m 17. 12. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej - m3 0.15. 13. Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm- m 12. 14. Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia - pomiar 1. 15. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – pomiar rezystancji uziemienia – pierwszy - pomiar 1. 16. Badanie odcinków linii kablowych do 1 kV - odc. 1. Rozdzielnice NN 17. Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów – wywiercenie otworów w metalu - aparat o 3-4 otworach mocujących-aparat 3. 18. Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt.do 1dm3 - szt. 3. 19. Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle – dodatek za każdy dm3 objęt. powyżej 1 dm3- szt. 290. 20. Tynkowanie wnęk o pow. powyżej 1.0 m2-m2 2 .0. 21. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej- m3 0.3. 22. Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża- szt. 2. 23. Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża- szt. 2. 24. Montaż lampek sygnalizacyjnych zminiaturyzowanych z zaczepami rozprężającymi szt. 6 25. Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)- szt. 1. 26. Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)- szt. 1. 27. Mocowanie na gotowym. podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)- szt. 8. 28. Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)- szt. 4. 29. Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)- szt. 5. 30. Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)- szt. 7. 31. Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)- szt. 1. 32. Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)- szt. 2. 33. Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - szt. 6. 34. Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - szt. 2. 35. Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebraniai podłączenia (il. otworów mocujących do 2)- szt. 1. 36. Układanie przewodów 16 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach- m 3,0. 37. Układanie przewodów 6.0 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach- m 4,0. 38. Układanie przewodów 16 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach- m 3,0. 39. Montaż listew zaciskowych do 8 obwodów- szt. 6. 40. Montaż listew zaciskowych PE - szt. 6. 41. Montaż listew zaciskowych do 8 obwodów- szt. 6. 42. Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm2)- szt. 122. 43. Przyklejanie tabliczek opisowych- szt. 23. 44. Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowoprądowego- szt. 8. 45. Prace przełączeniowe w istniejącej rozdzielnicy RG- szt. 1. Instalacje elektryczne: oświetleniowa, gniazd wtyczkowych 1-faz, zasilania wentylatorów 46. Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle- m 32. 47. Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm- otw. 22. 48. Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 25 mm - otw. 17. 49. Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłożenie-betonowe) układanyw tynku- m 82. 50. Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układanyw tynku- m 28. 51. Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie – przykręcenie do konstrukcji- m 485. 52. Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach -m 485. 53. Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur- m 90. 54. Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur- m 410. 55. Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur- m 86. 56. Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur- m 160. 57. Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układanyw tynku- m 14. 58. Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm- m 32. 59. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej- m3 0.15. 60. Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle - szt. 0. 61. Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w gazobetonie - szt. 0. 62. Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm- szt. 0. 63. Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2- szt. 51. 64. Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem- szt. 6. 65. Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem- szt. 4. 66. Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem- szt. 6. 67. Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem- szt. 6. 68. Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem- szt. 1. 69. Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowychz uziemieniem w puszkach z podłączeniem- szt. 19. 70. Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem- szt. 7. 71. Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4)- kpl. 48. 72. Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)- kpl. 15. 73. Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) – świetlówkowa do 4x40 W- kpl. 5. 74. Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) – świetlówkowa do 2x40 W - kpl. 34. 75. Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) – świetlówkowa do 2x20 W- kpl. 2. 76. Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W – końcowych- szt. 6. 77. Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W – końcowych- szt. 17. 78. Uszczelnienie przepustu masą ogniochronną - szt. 6. 79. Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)- szt. 26. 80. Podłączenie wentylatorów- szt. 5. 81. Dodatkowe przełączenia instalacji w pomieszczeniach przy kotłowni- szt. 1. 82. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych – obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar- pomiar 1. 83. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych – obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar- pomiar 13. 84. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – pomiar impedancji pętli zwarciowej – pierwszy - pomiar 1. 85. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny- pomiar 25. Instalacja połączeń wyrównawczych 86. Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 40 mm- otw. 2. 87. Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm- otw. 7. 88. Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle- m 8. 89. Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach pionowych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120mm2- m 6. 90. Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno- m 38. 91. Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem- m 24. 92. Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm- m 8. 93. Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 30 mm- szt. 18. 94. Montaż listew zaciskowych do 8 obwodów- szt. 1. 95. Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie na ścianie - bednarka 120mm2 - szt. 2 Instalacja odgromowa 96. Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem- m 237. 97. Montaż zwodów pionowych z pręta ocynkowanego o śr.18 mm na dachu lub dymniku stromym- szt. 1. 98. Łączenie pręta o śr. do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych- szt. 14. 99. Badanie ciągłości obwodu ochrony odgromowej budynku pomiędzy złączami kontrolnymi- obw.p.z.kontr. 6. 100. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – pomiar rezystancji uziemienia – pierwszy- pomiar 1. 101. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – pomiar rezystancji uziemienia - każdy następny- pomiar .5 Instalacja domofonowa 102. Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 40 mm- otw. 1. 103. Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długościprzebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm- otw. 4. 104. Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle- m 6. 105. Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach- m 49. 106. Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach- m 4. 107. Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur -m 112. 108. Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur- m 4 109. Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów – kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących aparat 4. 110. Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica przyzywowa- szt. 1. 111. Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy- szt. 3. 112. Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw szt. natynkowo-wtynkowe do 2.5 mm2 przez przykręcenie - przewód wtynkowy 2.5 mm2 (3 wyloty)- szt. 2. 113. Uszczelnienie przepustu masą ogniochronną- szt. 2. Instalacja oddymiająca 114. Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 25 mm- otw. 2. 115. Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym- m 55. 116. Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku - m 12. 117. Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku- m 14. 118. Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku- m 6. 119. Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku- m 18. 120. Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg. podłoża mechanicznie – przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu gipsowym, gazobetonowym- m 15. 121. Montaż przycisku oddymiania.- szt. 2. 122. Montaż przycisku przewietrzania -szt. 2. 123. Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu- szt. 1. 124. Montaż czujki deszczowej- szt. 1. 125. Montaż napędów okien i klap.- szt. 4. 126. Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych- szt. 3. Demontaże 127. Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z rur instalacyjnych- m 15. 128. Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 4 mm2- szt. 4. 129. Demontaż rozdzielnicy- szt. 1. 130. Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)- szt. 3. 131. Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych – szt. 4.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45400000-1

 

Dodatkowe kody CPV: 45260000-7, 45100000-8, 45300000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4, Ustawy PZP; (Dz.U. z 2017 poz 1579 ze zm). Oferta z najniższą cena przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia.

 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Z up. Burmistrza Stawiszyna

/-/ Grzegorz Kaczmarek

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2018-01-05
Data publikacji:2018-01-05
Osoba sporządzająca dokument:Lesław Luźny
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:1787