Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 grudnia 2017

PFiZP.271.7.2017

 

Ogłoszenie nr 500079002-N-2017 z dnia 20-12-2017 r.

 

Gmina i Miasto Stawiszyn: Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów

 i dróg publicznych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500077070-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500077114-N-2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina i Miasto Stawiszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 52944000000, ul. Szosa Pleszewska  3, 62-820   Stawiszyn, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 528 079, e-mail budownictwo@stawiszyn.pl, sekretariat@stawiszyn.pl, faks 627 528 097.
Adres strony internetowej (url): www.bip.stawiszyn.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PFiZP.271.7.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Do zadań jakie powinien realizować Wykonawca w ramach wykonywania usługi należą: 1) zapewnienie dopływu energii elektrycznej do urządzeń służących oświetleniu ulic, placów i dróg znajdujących się obrębie administracyjnym gminy Stawiszyn poprzez zakup energii elektrycznej i usługę dystrybucji energii elektrycznej do zasilania infrastruktury oświetleniowej, 2) wykonywanie prac i czynności eksploatacyjno-konserwacyjnych zapewniających prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie infrastruktury oświetleniowej w szczególności: - wymiana źródła światła i inne niesprawne elementy opraw oświetleniowych, - wymiana opraw oświetleniowych nie nadających się do naprawy, - regulacja oraz wymiana uszkodzonych elementów aparatury zasilającej i sterowniczej, - naprawa lub wymiana uszkodzonych przewodów i kabli w liniach zasilających infrastrukturę oświetleniową, - naprawa lub wymiana wyeksploatowanych konstrukcji nośnych opraw, - naprawa lub wymiana wyeksploatowanych szafek/złączy oświetleniowych, - zabezpieczenie lub wymiana pokrywy wnęk latarni ulicznych lub szafek/ złączy oświetleniowych, - wykonywanie pomiarów okresowych - zgodnie z obowiązującymi przepisami, - zabezpieczanie i odtwarzanie skutków zdarzeń komunikacyjnych, siły wyższej i innych zdarzeń losowych, - utylizacji odpadów powstałych wyniku tych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami, - pionowanie latarni ulicznych, . - zarządzenie sterowaniem urządzeń infrastruktury oświetleniowej, - przyjmowanie zgłoszeń o awariach i prowadzenie ich rejestru, - realizację innych wskazanych przez Zamawiającego prac, w miarę posiadania techniczno- prawno- organizacyjnej możliwości. 3) usuwanie niezwłocznie awarii i uszkodzeń (w przypadku awarii w sterowaniu oświetleniem nie później niż w ciągu 5 godzin, a innych zgłoszonych awarii nie później niż w ciągu 5 dni, każdorazowo licząc od momentu zgłoszenia awarii).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 50232110-4

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 302119.65
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wrocławska 71A
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskieWykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 412900.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 412900.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 412900.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 302119.65
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 412900.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 412900.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 412900.00
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1 lit. a, art. 66 ust.1  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o . o. w Kaliszu jest właścicielem instalacji oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn i jako właściciel nie wyraża zgody na prowadzenie prac związanych z utrzymaniem instalacji oświetlenia przez podmioty trzecie. W związku z powyższym Gmina i Miasto Stawiszyn jako podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie oświetlenia ulicznego jest zmuszony do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki w celu wyłonienia wykonawcy.

 

 

 Z up. Burmistrza

 /-/ Grzegorz Kaczmarek

 Zastępca Burmistrza

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2017-12-20
Data publikacji:2017-12-20
Osoba sporządzająca dokument:Paulina Grala
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:1346