OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 grudnia 2017

Ogłoszenie nr 634288-N-2017 z dnia 2017-12-19 r.

Gmina i Miasto Stawiszyn: Modernizacja i przebudowa budynku przedszkola" Bajkowa Kraina" w Zbiersku celem stworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, WRPO 2014-2020 poddziałanie 9.3.1

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn, krajowy numer identyfikacyjny 52944000000, ul. Szosa Pleszewska  3 , 62-820   Stawiszyn, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 528 079, e-mail budownictwo@stawiszyn.pl, sekretariat@stawiszyn.pl, faks 627 528 097.
Adres strony internetowej (URL): www.stawiszyn.pl
Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.stawiszyn.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście lub drogą pocztową
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:
Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-620 Stawiszyn
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja i przebudowa budynku przedszkola" Bajkowa Kraina" w Zbiersku celem stworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego
Numer referencyjny: PFiZP 271.8.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Roboty wewnętrzne, stolarka

 1. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - 6 szt.
 2. Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - 3.186 m2.
 3. Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - 0.840 m3.
 4. Montaż drzwi jednoskrzydłowych - 14.000 m2.
 5. Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - 2.100 m2.
 6. Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0.274 m2.
 7. Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzeni belek stalowych do I NP 140 mm - 7.200 m.
 8. Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie -skrzydło prawe szer. 90 cm - 2.730m2.
 9. Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2 - 2.800m2.
 10. Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo - wapiennej cegłami - 2.368 m3.
 11. Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych - 10.500 m. 12. Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - 11.395m2.
 12. Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapienne do ościeży lub powierzchni ścian 1 - 0.545 m2.
 13. Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo -wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) - 58.680m2.
 14. Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm - 8.200m2.
 15. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych m2 58.680 m2
 16. Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu - 0.624 m3.
 17. Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - 0.624 m3.
 18. Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm, - 0.028 t.
 19. Dwuwarstwowe izolacje poziome murów z papy smołowej na lepiku z warstwę wyrównawczą z zaprawy - 0.975m2.
 20. Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów - 38.660m2.
 1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm 38.660m2.
 2. Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm Krotność = -3, - 38.660m2.
 3. Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm (parter i poddasze) - 110.200m2. 25. Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe - 110.200m2.

 Schody

 1. Rozebranie stropów płaskich Akermana - 15.910m2
 2. Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (schody) - 0.585m3.
 3. Wykonanie podciągu - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 - 9.600m 29. Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - ręczne układanie betonu - 15.960m2 30. Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm, - 0.120t.
 4. Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 25x30 cm, - 8.400m.
 5. Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej- pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 25 cm - 4.928m.
 6. Cokoliki z kształtek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej o grubości 3 mm bez przycinania, - 32.500m.
 7. Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane, - 15.200m.

Dach

 1. Okna dachowe "FAKRO" 78 x 140 cm kpl. - 40.000kpl.
 2. Montaż kompletnej klapy dymowej 100 x 100 cm z czujnikiem dymu i automatyk 2.000kpl.
 3. Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki - 378.045m2.
 4. Wyjście ościeżnicy o powierzchni do 1 m2 ze ścian drewnianych (okna strychowe) 10.000 szt.
 5. Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste (konstrukcja kaferków z oknami) - 58.200m2.
 6. Wykonanie łacenia dachu pod pokrycie dachówki o odstępie łat do 16 cm - materiały z rozbiórki, - 58.200m2.
 7. Wzmocnienie wiązarów dachowych przez nabicie dwustronnie desek gr. 42 mm oraz przeróbka końcówek (klatka schodowa) - 45.000m.
 8. Wycięcie otworów okiennych do okien dachowych m - 182.400m.
 9. Obudowa okien dachowych elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 112.797m2.

Poddasze

 1. Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt karton-gips m2 46.800m2 45. Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogie (system NIDA Sufit) na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej, z obudową klap dymowych - 46.800m2. 46. Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile CD i uchwyty ES - 92.480m2. 47. Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo- wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - 6.080 m3.
 2. Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg. - 7.060m3.
 3. Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo – wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - 76.600m2.
 4. Zerwanie posadzki cementowej m2 - 327.811m2.
 5. Rozebranie warstwy izolacyjnej z płyt suprema grubości 5 cm m2, - 327.811m2.
 6. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa, - 327.811m2.
 7. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa (wyrównanie poziomów posadzki 45.360m2. 54. Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm - 327.811m2. 55. Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność= 2.5, - 327.811m2.
 8. Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2 327.811m2
 9. Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 8.300m2.
 10. Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 – 101, - 83.980m2.
 11. Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 – 101, - 170.240m2.
 12. Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 10x20 cm, - 75.005m2.
 13. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - 640.668m2.
 14. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe, obiektowe, trudnopalne, do szkół i przedszkoli z listwą przyścienną z wykładziny 197.460m2.
 15. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 197.460m2
 16. Posadzki z paneli podłogowych AC5 na zatrzask - 45.360m2.
 17. Montaż drzwi z regulowanymi ościeżnicami, typ szkolny (wzmocnione) z klamkami i zamkami - 16.400m2.

 Podjazd

 1. Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm, - 17.208m2.
 2. Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1, 5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV) - 4.764m3.
 3. Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu - 1.489m3.
 4. Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu 17.865m3
 5. Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm, - 0.120 t RAZEM 0.120
 6. Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 14.410m2.
 7. Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 40, - 14.41 m2.
 8. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 1.30 m.
 9. Podbudowa betonowa bez dylatacji – grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2 14.41 m2
 10. Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem, - 14.41 m2.
 11. Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w murku żelbetowym o masie do 10 kg, - 18.200m.
 12. Pochwyt z rury stalowej nierdzewnej - 17.400m.
 13. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, - 9.875 m2.

Plac manewrowy

 1. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - 473.440m2
 2. Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. III-IV - 92.000m.
 3. Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 1.288.
 4. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 92.000
 5. Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm , m2 436.000.
 6. Nawierzchnia z żużla paleniskowego - górna warstwa jezdni – grubość po zagęszczeniu 8 cm, m2 436.000.

 Wywóz ziemi i gruzu

 1. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. I m3 101.748 86. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi- za każdy następny 1 km Krotność = 4, - m3101.748
 1. Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km - m3 16.130.
 2. Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność= 4, - m3 16.130.
 3. Wywiezienie samochodami skrzyniowymi starych płyt suprem na odległość do 1 km z utylizacją - m3 16.390.

 Instalacja wodociągowa

 1. Demontaż elementów instalacji ukl., Ukł. 2.000.
 2. Wodomierze WS o śr.nom. 32 mm Wodomierz do wody WS 3,5-Qn=3,5m3/h, łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 32 mm - 2 szt.
 3. Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 32 mm do wodomierzy Skrzydełkowych wsporniki z blachy i stali kształtowej do rur o śr. 32 mm rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie S czarne z końcami gwint. 32 mm łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 32 mm, - kpl. 2.000.
 4. Zawory antyskażeniowe EA 291 dn32 mm – 1 szt.
 5. Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 32 mm – 4 szt.
 6. Filtr siatkowy do wody o śr. nominalnej 32 mm – 1 szt.
 7. Zawór pierwszeństwa VV300VV100 A dn25 – 1 szt.
 8. Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 25 mm łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 25 mm haki do rur śr. 10-32 m - 1 szt.
 9. Zawory antyskażeniowe EA 291 dn50 mm - 1szt.
 10. Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 50 mm – 3 szt.
 11. Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr .nom. 50 mm – 3szt. 12. Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei – 2 szt.
 12. Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 50 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych - 18.8 m.
 13. Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 40 mm stalowe ocynkow.opołącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych 2.7 m.
 14. Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 32 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych – 11.3 m.
 15. Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 25 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych- 2,0 m.
 16. Rurociągi z rur PE-RT/AL/PE o średnicy 40x3,5mm - 29 m.
 17. Rurociągi z rur PE-RT/AL/PE o średnicy 32x3,0mm – 2 m.
 18. Rurociągi z rur PE-RT/AL/PE o średnicy 25x2,5mm - 13 m.
 19. Rurociągi z rur PE-RT/AL/PE o średnicy 20x2,0mm - 5.4 m.
 20. Rurociągi z rur PE-RT/AL/PE o średnicy 16x2,0mm - 38.2 m.
 21. Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ – jednowarstwowymi gr.20 mm (N) - m 43.600.
 22. Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) - 49.800m.
 23. Szafki hydrantowe naścienne – 3 szt.
 24. Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm – 3 szt.
 1. Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 25 mm – 3 szt.
 2. Podgrzewacz elektryczny c.w.u. pojemnościowy z zaworami przyłączeniowymi – 1 kpl. 28. Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm – 3 szt.
 3. Zawór mieszający do c.w.u. dn 25mm - 1szt.
 4. Szafki zaworowe wnękowe, drzwiczki wnękowe z blachy stalowej 400x600mm z kluczykiem - 1 szt.
 5. Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 25 mm – 1 szt.
 6. Termometry montowane w gotowej tulei – 5 szt.
 7. Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm, baterie umywalkowe o śr. nominalnej 15 mm - dla niepełnosprawnych – 1 szt.
 8. Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm baterie umywalkowe o śr. nominalnej 15 mm - dla dzieci Przyłącza elastyczne do armatury dł. 200mm - 4 szt.
 9. Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm – 1 szt.
 10. Baterie natryskowe ścienne z natryskiem ruchomym o śr. nominalnej 15 mm – 2 szt.
 11. Zawory kulowe połączenia przyborów łazienkowych instalacji wodociągowych - szt. 18.000.
 12. Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm – 8 szt.
 13. Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr.nom.15 mm – 6 szt.
 14. Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) m 34.800
 15. Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych - m 34.800.
 16. Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkachniemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności – 1 prób, - m 87.600.
 17. Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych - m 87.600 44. Przebicie otworów w stropie ceramicznym szt. – 2 szt.
 18. Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej -2 szt.
 19. Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 7 szt. 47. Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. cegła budowlana pełna – 2 szt.
 20. Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. – 7 szt.
 21. Wykonanie przejść p.poż dla instalacji – 2 kpl.
 22. Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - m 48.000.
 23. Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - m 13.500.
 1. Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - 7 podej.
 2. Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - 8 podej.
 3. Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm (zakończona ponad dachem wraz z przejściem przez dach) - 2 szt.
 4. Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm - 2 szt.
 5. Zawór napowietrzający z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 - 2 szt.
 6. Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm- 2 szt. RAZEM 2.000
 7. Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm syfony brodzikowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - 2 szt.
 8. Ustęp z płuczką, typu "kompakt" dla dzieci - 4 kpl
 9. Ustęp z płuczką, typu "kompakt" - dla niepełnosprawnych - 1 kpl.
 10. Ustęp z płuczką, typu "kompakt" - 1 kpl.
 11. Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla dzieci - 4 kpl.
 12. Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - dla niepełnosprawnych umywalki porcelanowe niepełnosprawnych - 1 kpl.
 13. Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym umywalki porcelanowe - 1 kpl.
 14. Brodzik natryskowy dla dzieci brodziki natryskowe dla dzieci (80x80cm niski) - 2 kpl
 15. Rury ochronne z rur stalowych o śr.150 mm rura stalowa - 1.5 m.
 16. Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm.
 17. Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo- wapiennej - m 7.000.
 18. Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł - 7 m.
 19. Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego - 22 m.
 20. Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań - 22 m.
 21. Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach 0.3 m2. Instalacja C.O.
 22. Przebicie otworów w stropie ceramicznym szt. - 2 szt.
 23. Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 15-20 mm szt. - 1.2 szt.
 24. Rurociągi z rur PE-RT/AL/PE o średnicy 20x2,0mm - 26 m.
 25. Rurociągi z rur PE-RT/AL/PE o średnicy 16x2,0mm - 125.4 m.
 26. Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) - 152.6m.
 27. Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego kpl. - 3 kpl.
 28. Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego - przeniesienie istniejącego grzejnika 2 kpl. 80. Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 15 mm - 4 szt.
 29. Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 20 mm - 10 szt.
 30. Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm - 13 szt.
 1. Grzejniki stalowe panelowe VK; podłączenie do instalacji c.o. śr. 15 mm -13 szt.
 2. Zawory odcinające kątowe o śr. armatury 15 mm - 13 kpl.
 3. Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie - 3 szt.
 4. Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie - 2 szt.
 5. Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-1400 mm, montaż grzejników na ścianie - 5 szt.
 6. Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-1400 mm, montaż grzejników na ścianie – 3 szt.
 7. Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C - 13 szt.
 8. Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe 152.60m
 9. Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa 152.60m
 10. Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji szt. – 15 szt.
 11. Dostawa i montaż osłon grzejnikowych atestowanych - 9.76 m2.

4 45331000-6 Instalacja wentylacji

 1. Czyszczenie istniejących murowanych kanałów wentylacyjnych - 25 kpl
 2. Wentylatory ścienny łazienkowy 75m3/h - 1 szt.
 3. Wentylatory ścienny łazienkowy 200m3/h - 2 szt.
 4. Wentylatory kanałowy 75m3/h - 2 szt. .
 5. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 100 mm - udział kształtek do 35 % 3.5 m2.
 6. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % 2 m2.
 7. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm- udział kształtek do 35 % 23.55 m2.
 8. Izolacja odcinków prostych kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL; średnica kanałów do 200 mm - 29.05m2.
 9. Wywietrzaki dachowe o śr. 150 mm - 29szt.
 10. Przebicie otworów w stropie ceramicznym szt. - 2 szt.
 11. Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm - 2 szt.
 12. Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 5 szt. 106. Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych7 szt. 107. Pomiar sprawności wentylacji - 5 ukł

. Zakres robót elektrycznych

 1. Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m iszer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III- 14 m.
 2. Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego szer.do 0.4 m - 28m.
 3. Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie - m 15.5.
 4. Montaż rur osłonowych stalowych na słupie - m 2.5.
 5. Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych - m 18.
 1. Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 80 mm -otw. 1.
 2. Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 40 mm-otw. 2.
 3. Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.8 m w gruncie kat. III-IV - m 14.
 4. Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w cegle - m 12.
 5. Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd- m 12.
 6. Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) wciągane do rur- m 17.
 7. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej - m3 0.15.
 8. Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm- m 12.
 9. Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia - pomiar 1.
 10. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – pomiar rezystancji uziemienia – pierwszy - pomiar 1.
 11. Badanie odcinków linii kablowych do 1 kV - odc. 1.

Rozdzielnice NN

 1. Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów – wywiercenie otworów w metalu - aparat o 3-4 otworach mocujących-aparat 3.
 2. Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt.do 1dm3 - szt. 3.
 3. Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle – dodatek za każdy dm3 objęt. powyżej 1 dm3- szt. 290.
 4. Tynkowanie wnęk o pow. powyżej 1.0 m2-m2 2 .0.
 5. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej- m3 0.3.
 6. Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża- szt. 2.
 7. Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża- szt. 2.
 8. Montaż lampek sygnalizacyjnych zminiaturyzowanych z zaczepami rozprężającymi szt. 6 25. Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)- szt. 1.
 9. Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)- szt. 1.
 10. Mocowanie na gotowym. podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)- szt. 8.
 11. Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)- szt. 4.
 12. Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)- szt. 5.
 1. Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)- szt. 7.
 2. Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)- szt. 1.
 3. Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)- szt. 2.
 4. Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - szt. 6.
 5. Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - szt. 2.
 6. Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebraniai podłączenia (il. otworów mocujących do 2)- szt. 1.
 7. Układanie przewodów 16 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach- m 3,0.
 8. Układanie przewodów 6.0 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach- m 4,0.
 9. Układanie przewodów 16 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach- m 3,0.
 10. Montaż listew zaciskowych do 8 obwodów- szt. 6.
 11. Montaż listew zaciskowych PE - szt. 6.
 12. Montaż listew zaciskowych do 8 obwodów- szt. 6.
 13. Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm2)- szt. 122.
 14. Przyklejanie tabliczek opisowych- szt. 23.
 15. Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowoprądowego- szt. 8.
 16. Prace przełączeniowe w istniejącej rozdzielnicy RG- szt. 1.

 Instalacje elektryczne: oświetleniowa, gniazd wtyczkowych 1-faz, zasilania wentylatorów

 1. Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle- m 32.
 2. Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm- otw. 22.
 3. Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 25 mm - otw. 17.
 4. Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłożenie-betonowe) układanyw tynku- m 82.
 5. Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układanyw tynku- m 28.
 6. Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie – przykręcenie do konstrukcji- m 485.
 7. Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach -m 485.
 8. Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur- m 90.
 9. Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur- m 410.
 10. Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2)

wciągane do rur- m 86.

 1. Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur- m 160.
 2. Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układany

w tynku- m 14.

 1. Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm- m 32.
 2. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej- m3 0.15.
 3. Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle - szt. 0.
 4. Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w gazobetonie - szt. 0.
 5. Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm- szt. 0.
 6. Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2- szt. 51.
 7. Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem- szt. 6.
 8. Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem- szt. 4.
 9. Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem- szt. 6.
 10. Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem- szt. 6.
 11. Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem- szt. 1.
 12. Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowychz uziemieniem w puszkach z podłączeniem- szt. 19.
 13. Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem- szt. 7.
 14. Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4)- kpl. 48.
 15. Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)- kpl. 15.
 16. Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) – świetlówkowa do 4x40 W- kpl. 5.
 17. Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) – świetlówkowa do 2x40 W - kpl. 34.
 18. Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) – świetlówkowa do 2x20 W- kpl. 2.
 19. Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W – końcowych- szt. 6.
 20. Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W – końcowych- szt. 17.
 21. Uszczelnienie przepustu masą ogniochronną - szt. 6.
 22. Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)- szt. 26.
 23. Podłączenie wentylatorów- szt. 5. 
 1. Dodatkowe przełączenia instalacji w pomieszczeniach przy kotłowni- szt. 1.
 2. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych – obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar- pomiar 1.
 3. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych – obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar- pomiar 13.
 4. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – pomiar impedancji pętli zwarciowej – pierwszy - pomiar 1.
 5. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny- pomiar 25. Instalacja połączeń wyrównawczych
 6. Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 40 mm- otw. 2.
 7. Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm- otw. 7.
 8. Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle- m 8.
 9. Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach pionowych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120mm2- m 6.
 10. Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno- m 38.
 11. Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem- m 24.
 12. Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm- m 8.
 13. Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 30 mm- szt. 18.
 14. Montaż listew zaciskowych do 8 obwodów- szt. 1.
 15. Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie na ścianie - bednarka 120mm2 - szt. 2

Instalacja odgromowa

 1. Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem- m 237.
 2. Montaż zwodów pionowych z pręta ocynkowanego o śr.18 mm na dachu lub dymniku stromym- szt. 1.
 3. Łączenie pręta o śr. do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych- szt. 14.
 4. Badanie ciągłości obwodu ochrony odgromowej budynku pomiędzy złączami kontrolnymi- obw.p.z.kontr. 6.
 5. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – pomiar rezystancji uziemienia – pierwszy- pomiar 1.
 6. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – pomiar rezystancji uziemienia - każdy następny- pomiar .5 Instalacja domofonowa
 7. Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 40 mm- otw. 1.
 8. Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długościprzebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm- otw. 4.
 9. Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle- m 6.
 1. Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach- m 49.
 2. Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach- m 4.
 3. Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur -m 112.
 4. Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur- m 4
 5. Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów – kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących aparat 4.
 6. Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica przyzywowa- szt. 1.
 7. Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy- szt. 3.
 8. Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw szt. natynkowo-wtynkowe do 2.5 mm2 przez przykręcenie - przewód wtynkowy 2.5 mm2 (3 wyloty)- szt. 2.
 9. Uszczelnienie przepustu masą ogniochronną- szt. 2. Instalacja oddymiająca
 10. Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 25 mm- otw. 2.
 11. Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym- m 55.
 12. Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku - m 12.
 13. Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku- m 14.
 14. Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku- m 6.
 15. Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku- m 18.
 16. Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg. podłoża mechanicznie – przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu gipsowym, gazobetonowym- m 15.
 17. Montaż przycisku oddymiania.- szt. 2.
 18. Montaż przycisku przewietrzania -szt. 2.
 19. Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu- szt. 1.
 20. Montaż czujki deszczowej- szt. 1.
 21. Montaż napędów okien i klap.- szt. 4.
 22. Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych- szt. 3. Demontaże
 23. Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z rur instalacyjnych- m 15.
 24. Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 4 mm2- szt. 4.
 1. Demontaż rozdzielnicy- szt. 1.
 2. Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)- szt. 3.
 3. Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych – szt. 4.

  II.5) Główny kod CPV: 45400000-1
  Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45300000-0

45260000-7

45100000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 30.07.2018

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zadanie polegające na budowie, przebudowie budynku o kubaturze co najmniej 3000 m3 i o powierzchni całkowitej co najmniej 800 m2
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

nie dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnego na dzień złożenia, wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których te roboty zostały wykonane (wg załącznika nr 6 do SIWZ) oraz dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy te roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeliz uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów-inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

 1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie,w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziałuw postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia .
 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczaniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą zobowiązania tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca może skorzystać ze wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Dla oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu przez Wykonawcę umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tym podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, przedłożony dokument winien zawierać w szczególności informacje o: zakresie dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposobie wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia; zakresie i okresie udziały innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia oraz informacje czy podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi których wskazane zdolności dotyczą.
 1. W przypadku, gdy wykonawca działa przez pełnomocnika, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe pełnomocnictwo należy założyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 6.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego, na której zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ, informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy PZP, wraz ze złożeniem oświadczenia, że Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. Zamawiający zamieści informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie "Zestawienie ofert" na swojej stronie internetowej. www.stawiszyn.pl

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja na przedmiot zamówienia

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w zawartej umowie. Zmiany umowy nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony w SIWZ. Zmiany przewidziane w SIWZ mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, dokonywane za zgodą Zamawiającego i mogą dotyczyć w szczególności kwestii: - aktualizacji rozwiązań projektowych ze względu na postęp technologiczny lub zmianę Obowiązujących przepisów; zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmiana elementu robót budowlanych; 1.zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia; - zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w szczególności w przypadku: ustawowej zmiany podatku VAT, ograniczenia zakresu robót przez Zamawiającego; - zmiany w kolejności i terminach wykonywania części robót budowlanych; - zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności w przypadku konieczności zmiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy PZP, wystąpienia nie przewidywanych wad lub braków w dokumentacji projektowej i konieczności ich usunięcia, zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, działania sił wyższych, wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych -roboty mogą zostać przerwane, a termin zakończenia robót może zostać przesunięty o czas przerwy w robotach udokumentowany wpisem do dziennika budowy, dokonanym przez inspektora nadzoru; - zmiany w zakresie kluczowego personelu wykonawcy - dopuszczalne są zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne, legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, żądanymi przez Zamawiającego, a także osób, przy pomocy których, wymagano określonego wykształcenia lub doświadczenia na inne, legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ; - zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty – może to nastąpić za pisemna zgodą Zamawiającego, gdy Wykonawca wystąpi z takim wnioskiem do Zamawiającego. 2. Powyższe zmiany w zawartej umowie mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są w szczególności następujące okoliczności: obniżenie kosztów realizacji robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu; zmiana obowiązujących przepisów; podniesienie bezpieczeństwa wykonywanych robót; usprawnienia w trakcie wykonywania obiektu; wydłużenia terminu gwarancji; opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy; zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach; siła wyższa. 3 Warunkiem dokonania zmian w zawartej umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego odpowiednio: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, obliczenie kosztów zmiany jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy. 4. Jeżeli zmiana w zawartej umowie wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub STWIORB strona wnioskująca o zmianę, przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności lub nie zmiany pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta, nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 5. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużania terminu wykonania umowy jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem lub naruszeniem umowy przez Wykonawcę w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o do

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2017-12-19
Data publikacji:2017-12-19
Osoba sporządzająca dokument:Lesław Luźny
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:1881