2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr L/357/2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2022-2030

2023-01-20

Uchwała nr L/356/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

2023-01-20

Uchwała nr L/355/2022 w sprawie przeznaczenia pomieszczeń użytkowych i mienia ruchomego na świadczenia usług podstawowej opieki medycznej, rehabilitacji, fizjoterapii, gabinety, w których świadczone będą usługi zdrowotne oraz pomieszczeń biurowych

2023-01-20

Uchwała nr L/354/2022 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2023-01-20

Uchwała nr L/353/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

2023-01-20

Uchwała nr L/352/2022 w sprawie powierzenia spółce Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy i Miasta Stawiszyn

2023-01-20

Uchwała nr L/351/2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2027

2023-01-20

Wyniki głosowania L sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2022-12-29

Uchwała nr XLIX/350/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2022-2030

2022-12-29

Uchwała nr XLIX/349/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

2022-12-29

Uchwała nr XLIX/348/2022 w sprawie wyrażenia woli utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą "Komunalny Związek Transportu Publicznego"

2022-12-29

Uchwała nr XLIX/347/2022 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2023

2022-12-29

Uchwała nr XLIX/346/2022 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2023

2022-12-29

Uchwała nr XLIX/345/2022 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2023

2022-12-29

Uchwała nr XLIX/344/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/103/2019 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach

2022-12-29

Uchwała nr XLIX/343/2022 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Stawiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2023

2022-12-29

Uchwała nr XLIX/342/2022 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów i rodziców

2022-12-29

Wyniki głosowania XLIX sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2022-11-30

Uchwała nr XLVIII/341/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2022-2030

2022-11-14

Uchwała nr XLVIII/340/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

2022-11-14

Uchwała nr XLVIII/339/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/75/2004Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie przeznaczenia pomieszczeń użytkowych i mienia ruchomego na świadczenia usług podstawowej opieki medycznej, rehabilitac

2022-11-14

Uchwała nr XLVIII/338/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/242/2021 z dnia 23 września 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4598P na odcinku od skrzyżowania

2022-11-14

Uchwała nr XLVIII/337/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy oraz na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

2022-11-14

Uchwała nr XLVIII/336/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy oraz na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

2022-11-14

Uchwała nr XLVIII/335/2022 w sprawie współpracy pomiędzy Gminą Sireti w Republice Mołdawii, a Gminą i Miastem Stawiszyn

2022-11-14

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2022-01-10
Data publikacji:2022-01-10
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:6494