7. Rewitalizacja Stawiszyna - Ludzie - Przestrzeń - Zmiany

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2019-07-24

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-07-01

Informacja z sesji otwarcia ofert

2019-06-13

Ogłoszenie o zamówieniu

2019-05-30

Ogłoszenie nr 554425-N-2019 z dnia 2019-05-30 r. 

Gmina i Miasto Stawiszyn: Rewitalizacja Stawiszyna- Ludzie- Przestrzeń- Zmiany 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak


Nazwa projektu lub programu 
Zamówienie będzie realizowane w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.2 „ Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, Poddziałania 9.2.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO”, dla projektu pt. „ Rewitalizacja Stawiszyna- Ludzie-Przestrzeń- Zmiany”

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2019-05-30
Data publikacji:2019-05-30
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:4353