6. Przebudowa drogi gminnej nr 674331P w miejscowości Zbiersk dz. nr 711/1,711/2 - III

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2018-05-12

PFiZP.271.6.2018

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Ogłoszenie nr 500104676-N-2018 z dnia 12-05-2018 r.

Gmina i Miasto Stawiszyn: Przebudowa drogi gminnej nr 674331P w miejscowości Zbiersk dz. nr 711/1,711/2

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak Numer ogłoszenia: 531383-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina i Miasto Stawiszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 52944000000, ul. Szosa Pleszewska  3, 62-820   Stawiszyn, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 528 079, e-mail budownictwo@stawiszyn.pl, sekretariat@stawiszyn.pl, faks 627 528 097. Adres strony internetowej (url): www.bip.stawiszyn.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej nr 674331P w miejscowości Zbiersk dz. nr 711/1,711/2

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PFiZP.271.6.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na terenie gminy Stawiszyn, droga gminna nr 674331P w miejscowości Zbiersk dz. nr 711/1 i 711/2, województwo wielkopolskie. Zakres robót obejmuje: • roboty przygotowawcze • roboty rozbiórkowe • roboty ziemne • regulacja pionowa urządzeń • remont przepustów drogowych • remonty studzienek ściekowych • remont odwodnienia drogi • poszerzenia nawierzchni jezdni • jezdnia o nawierzchni asfaltowej • ściek przykrawężnikowy • krawężniki i obrzeża • przebudowa skrzyżowań • ścieżka rowerowa • perony autobusowe • zjazdy • chodniki • roboty wykończeniowe • wyniesione przejście dla pieszych • elementy bezpieczeństwa ruchu • oznakowanie pionowe, poziome • inwentaryzacja powykonawcza o - długość odcinka 1950 m o - szerokość jezdni: 6,0 m o - szerokość ścieżki rowerowej: 1,5 m o - szerokość chodnika: 1,5m + 0,5m pas zieleni o - szerokość pobocza –1,0m o - powierzchnia nawierzchni asfaltowej :11990m2 o - powierzchnia chodnika :2340 m2 o - powierzchnia ścieżki rowerowej :1755 m2 o - powierzchnia zjazdów w ciągu chodnika :830 m2 o - powierzchnia pobocza :750 m2 o - perony przystanków autobusowych: 2 szt. o - wyniesione przejście dla pieszych 1 szt. o - znaki pionowe 14 szt. o - kanalizacja deszczowej 1950 m

II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/04/2018 IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3770025.90 Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Zakład Handlu i Usług ROLMET Mieczysław Durkiewicz Email wykonawcy: Adres pocztowy: Grochowy 10 Kod pocztowy: 62-574 Miejscowość: Grochowy Kraj/woj.: Polska Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3770025.90 Oferta z najniższą ceną/kosztem 3770025.90 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4413115.19 Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

BURMISTRZ STAWISZYNA

/-/ Justyna Urbaniak

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-04-12

Informacja z otwarcia ofert

2018-03-29

Ogłoszenie o zamówieniu

2018-03-14

PFiZP.271.6.2017

Ogłoszenie nr 531383-N-2018 z dnia 2018-03-14 r.

Gmina i Miasto Stawiszyn: Przebudowa drogi gminnej nr 674331P w miejscowości Zbiersk dz. nr 711/1,711/2


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2018-03-14
Data publikacji:2018-03-14
Osoba sporządzająca dokument:Paulina Grala
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:5317