Przebudowa drogi gminnej nr 674326P w m. Długa Wieś Druga, gm. Stawiszyn

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2017-03-21

Ogłoszenie nr 48257 - 2017 z dnia 2017-03-21 r.

Stawiszyn: Przebudowa drogi gminnej nr 674326 P w m. Długa Wieś Druga
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu
Przebudowa drogi gminnej nr 674326 P w m. Długa Wieś Druga

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 23181 - 2017

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn, krajowy numer identyfikacyjny 52944000000, ul. ul. Szosa Pleszewska  3, 62820   Stawiszyn, państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 627 528 079, faks 627 528 097, e-mail budownictwo@stawiszyn.ugim.gov.pl
    Adres strony internetowej (URL): bip.stawisyn.pl
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej nr 674326 P w m. Długa Wieś Druga

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

PFiZP 271.1.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 674326 P w m. Długa Wieś Druga o długości 0,470 km, w tym: - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, na które składają się: - roboty przygotowawcze : na które składają się: roboty pomiarowe 0,470 km, ręczne oczyszczenie poboczy z wysokiej trawy i chwastów 940,00m², zabezpieczenie znaków geodezyjnych szt. 2 - kolizje : regulacja pionowa studzienek do zaworów wodociągowych szt. 8 regulacja pionowa studzienek dla włazów kanalizacyjnych szt. 11 - przepusty pod drogą : ścianki czołowe z bloczków betonowych M6 dla przepustów z rur PVC o średnicy 30 cm - roboty ziemne : mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami 3290,00 m² , koryta o głębokości 10 cm. Wykonane na całej szerokości jezdni i walca wibracyjnego 2165,00m² , oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm 940,00 m - jezdnie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2165,00 m² , dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 2156,00 m² , górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego , grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm. 2165,00 m² , skropienie warstwy emulsją asfaltową na zimno podbudowy bitumicznej 2156,00 m² , wykonanie wcięcia piłą mechaniczną w istniejącą nawierzchnię bitumiczną 15,00 m , wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2 , grubość warstwy ścieralnej po zgęszczeniu 4 cm - roboty wykończeniowe : formowanie poboczy z gruntu kat. I-II 188,00 m³ , plantowanie poboczy gruntowych na czysto 940,00 m² - oznakowanie pionowe : słupki ze znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm i pionowe znaki drogowe szt. 3. obsługa geodezyjna zadania wraz inwentaryzacja powykonawczą, atesty na materiały i prefabrykaty, dokumenty dotyczące przeprowadzonych przez wykonawcę badań i sprawdzeń.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT102905.50
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Roldróg Zakład Usługowo-Produkcyjny RobotyDrogowo Budowlane inż Rafał Świątek,  ,  Rajsko 2 ,  62-860,  Opatówek,  kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 126573.76
Oferta z najniższą ceną/kosztem 126573.76
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 189 853.58
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017-03-20

Informacja z otwarcia ofert

2017-02-27

Informacja z otwarcia ofert
dotyczy : Przebudowa drogi gminnej nr 674326 P w m. Długa Wieś Druga
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami) Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu tj. :

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 167 078,00 zł brutto.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty :

- oferta Nr 1 : Przedsiębiorstwo Drogowe DROBIT Sp. z o.o. , Brzezińskie Holendry 63 , 62-513 Krzymów –cena oferty 189 853,58 zł ,okres gwarancji i rękojmi  60 m-cy

- oferta Nr 2 : Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Marzyński” Sp. z oo. ul. Przemysłowa 2 , 63-200 Jarocin  - cena oferty: 182 049,45 zł , okres gwarancji rękojmi 60 m-cy

-oferta Nr 3 : Zakład Usługowo – Produkcyjny Roboty Drogowo Budowlane „ROL-DRÓG” Rajsko 2 , 62-860 Opatówek – cena oferty  126 573,76 zł ,okres gwarancji i rękojmi  60 m-cy

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zostały  wskazane w SIWZ i są jednakowe dla wszystkich wykonawców tj. termin wykonania zamówienia : 31.07.2017 r., warunki płatności : 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

Ponadto, Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej powyższych informacji.

                                                                                             Burmistrz Stawiszyna
                                                                                               /-/ Justyna Urbaniak

Ogłoszenie o przetargu

2017-02-10

Stawiszyn : Przebudowa drogi gminnej  nr 674326 P w m. Długa Wieś Druga

Ogłoszenie nr 23181 – 2017  z dnia 2017-02-10 r.

Stawiszyn : Przebudowa drogi gminnej nr 647326 P w m. Długa Wieś Druga

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina i Miasto Stawiszyn, krajowy numer identyfikacyjny 52944000000, ul. Szosa Pleszewska 3  62-820  Stawiszyn , woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 0-62 75 28 079 , e-mail sekretariat @stawiszyn.pl; budownictwo@stawiszyn.pl faks 0-62 75 28 097 .
Adres strony internetowej (URL): www.stawiszyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak
bip.stawiszyn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

tak

Inny sposób:
Osobiście lub drogą pocztową

Adres:
Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn , ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej nr 674326 P w m. Długa Wieś Druga
Numer referencyjny:  PFiZP 271.1.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 674326 P w m. Długa Wieś Druga o długości  0,470 km, w tym: - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, na które składają się: - roboty przygotowawcze : na które składają się: roboty pomiarowe 0,470 km, ręczne oczyszczenie poboczy z wysokiej trawy i chwastów 940,00m², zabezpieczenie znaków geodezyjnych szt. 2

- kolizje : regulacja pionowa studzienek do zaworów wodociągowych szt. 8

  regulacja pionowa studzienek dla włazów kanalizacyjnych szt. 11

- przepusty pod drogą : ścianki czołowe z bloczków betonowych M6 dla przepustów z rur

  PVC o średnicy 30 cm

- roboty ziemne : mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami

  3290,00 m² , koryta o głębokości 10 cm. Wykonane na całej szerokości jezdni i walca

  wibracyjnego 2165,00m² , oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu

  1. 20 cm 940,00 m

- jezdnie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

   2165,00 m² , dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego grubość warstwy

   po  zagęszczeniu 15 cm  2156,00 m² , górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

   twardego , grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm. 2165,00 m² , skropienie warstwy

   emulsją asfaltową na zimno podbudowy bitumicznej 2156,00 m² , wykonanie wcięcia

   piłą mechaniczną  w istniejącą nawierzchnię bitumiczną 15,00 m , wykonanie nawierzchni

   z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2 , grubość warstwy ścieralnej po

   zgęszczeniu 4 cm

-  roboty wykończeniowe : formowanie poboczy z gruntu kat. I-II  188,00 m³ , plantowanie

   poboczy gruntowych na czysto 940,00 m²

- oznakowanie pionowe : słupki ze znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm i pionowe

   znaki drogowe szt. 3.

obsługa geodezyjna zadania wraz inwentaryzacja powykonawczą, atesty na materiały i prefabrykaty, dokumenty dotyczące przeprowadzonych przez wykonawcę badań i sprawdzeń.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/07/2017

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 zadanie polegające na przebudowie lub budowie drogi o wartości brutto minimum  200 000,00 zł. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Uwaga: - przez wykonanie (zrealizowanie i zakończenie) należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania protokołu końcowego odbioru robót; - przez jedno zadanie należy rozumieć robotę budowlaną (wykonanie) zrealizowaną w oparciu o jedną umowę cywilnoprawną. b) Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, tj. minimum kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca wraz z ofertą składa Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Zamawiający w sytuacji gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów określonych w art. 22 ustawy Pzp żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzający spełnienie warunku opisanego przez Zamawiającego - wzór stanowi załącznik do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) wypełniony formularz ofertowy b) wypełniony kosztorys ofertowy c) wykaz części zamówienia lub zakresu robót, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - wzór stanowi załącznik do SIWZ. SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Długość okresu gwarancji

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach: 1. gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); 2. konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: a) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, w tym wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, o czas niezbędny do zmiany dokumentacji projektowej i dopełnienia niezbędnych czynności formalnych związanych z możliwością prowadzenia robót lub b) z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub c) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 27/02/2017, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu /Polski/

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

                                                     Burmistrz Stawiszyna
                                                      /-/ Justyna Urbaniak

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pobierz)

Załączniki do SIWZ:

Istotne postanowienia umowy (pobierz)

Formularz oferty do wypełnienia (pobierz)
oraz następujące załączniki:

a) Załącznik nr 1 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – do   wypełnienia
b) Załącznik nr 2 -Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – do wypełnienia
c) Załącznik nr 3 - Wykaz robót budowlanych - do wypełnienia
d) Załącznik nr 4 - Wykaz osób spełniających warunki  udziału w postępowaniu - do wypełnienia
e) Załącznik nr 5 - Wykaz części zamówienia lub zakresu robót jeżeli wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - do wypełniania
f) Załącznik nr 6 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej


2 . Kosztorys ofertowy - do wypełnienia

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót


4. Dokumentacja projektowa:
a) opis techniczny
b) plan orientacyjny
c) plan sytuacyjny
d) przedmiar
e) przekrój normalny    

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:admin
Data utworzenia:2017-01-27
Data publikacji:2017-01-27
Osoba sporządzająca dokument:admin
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:6274