Ponowne wykorzystywanie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 1. Podmiot wykorzystujący informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania jest obowiązany:

        a)     poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od podmiotu zobowiązanego,
        b)     poinformować o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej, jeżeli takie przetworzenie nastąpiło.

 1. Informacja nie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na wniosek
 2. Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, chyba, że ustawa stanowi inaczej.
 3. Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie  nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługującej Urzędowi Gminy i Miasta w Stawiszynie 
 4. Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie  udostępnia lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 6.
 5. Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie  może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 6. Po otrzymaniu oferty zawierającej warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie Wnioskodawca może w terminie 14 dni złożyć sprzeciw do Burmistrza Stawiszyna z powodu naruszenia w ofercie przepisów ustawy albo zawiadomić Urząd o przyjęciu oferty (brak zawiadomienia o przyjęciu oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku).
 7. W przypadku otrzymania sprzeciwu Burmistrza Stawiszyna w drodze decyzji rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
 8. Burmistrz Stawiszyna w drodze decyzji odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku, gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
 9. Burmistrz Stawiszyna może, w drodze decyzji, odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
 10. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego ze względu na prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, prawa do odmian roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, prawa własności przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej lub prawa własności przemysłowej podlegającego ochronie na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, przysługujące podmiotom innym niż podmioty zobowiązane, podmiot zobowiązany wskazuje osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada prawa własności intelektualnej, jeżeli jest znana, albo licencjodawcę, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany przedmiot praw własności intelektualnej.
 11. Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.). Od ww. decyzji zgodnie z art. 129 KPA przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.
 12. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. z 2016r. poz. 718 z późn. zm.).

Szczegółowe zasady udostępniania informacji publicznej celem ich ponownego wykorzystania w sposób szczegółowy unormowane zostały w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2016-11-02
Data publikacji:2016-11-02
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Ozimek
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:5771