Ogłoszenia o naborze

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Burmistrz Stawiszyna ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Zbiersku

2024-04-25

Burmistrz Stawiszyna ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego "Bajkowa Kraina" w Zbiersku

2024-04-25

Burmistrz Stawiszyna ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2023-11-23

Burmistrz Stawiszyna

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTORA

DS. OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

w wymiarze 1/1 etatu

zatrudnienie od dnia 01.01.2024 r.

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 530),
 • zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków na stanowisku ds. rolnictwa i ochrony środowiska,
 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów  o szkolnictwie wyższym albo wykształcenie średnie i 3 letni staż pracy w administracji samorządowej,
 • umiejętność obsługi komputera i aplikacji biurowych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
Czytaj więcej o: Burmistrz Stawiszyna ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

Burmistrz Stawiszyna ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2023-11-23

Burmistrz Stawiszyna

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTORA

DS. OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

w wymiarze 1/1 etatu

zatrudnienie od dnia 01.01.2024 r.

I. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 530),
 • zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków na stanowisku ds. rolnictwa i ochrony środowiska,
 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym albo wykształcenie średnie i 3 letni staż pracy w administracji samorządowej,
 • umiejętność obsługi komputera i aplikacji biurowych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

 

Czytaj więcej o: Burmistrz Stawiszyna ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

Burmistrz Stawiszyna ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego “Justynka” w Stawiszynie

2023-04-20

Burmistrz Stawiszyna zatrudni na czas zastępstwa w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie Podinspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska

2022-11-22

Burmistrz Stawiszyna

zatrudni na czas zastępstwa w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

Podinspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska

 

OFERTA PRACY

Podinspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska

Czytaj więcej o: Burmistrz Stawiszyna zatrudni na czas zastępstwa w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie Podinspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska

Burmistrz Stawiszyna zatrudni w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie Kierowcę – robotnika gospodarczego

2022-10-27

OFERTA PRACY

Kierowca – robotnik gospodarczy

Proponowany termin zatrudnienia: 01.12.2022 r.

 

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie

Szosa Pleszewska 3

62-820 Stawiszyn

II. Określenie stanowiska:

 1. Kierowca-robotnik gospodarczy
 2. 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Czytaj więcej o: Burmistrz Stawiszyna zatrudni w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie Kierowcę – robotnika gospodarczego

Burmistrz Stawiszyna ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pola w Stawiszynie

2022-04-21

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie ogłasza nabór na stanowisko Głównego księgowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

2022-01-13

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

Głównego księgowego

w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w wymiarze 1/1 etatu

I     Wymagania niezbędne:

 1. zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • brak skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 • spełnia jeden z poniższych warunków:

- ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

- ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

- wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

- posiadanie certyfikatu księgowego - uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 • umiejętność obsługi komputera i aplikacji biurowych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • znajomość regulacji prawnych tj. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych,
 • nieposzlakowana opinia.
Czytaj więcej o: Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie ogłasza nabór na stanowisko Głównego księgowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Burmistrz Stawiszyna ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie w wymiarze 1/1 etatu

2022-01-10

Burmistrz Stawiszyna

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

w wymiarze 1/1 etatu

I. Wymagania niezbędne:

 • posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282),
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe jak również nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków na stanowisku ds. rolnictwa i ochrony środowiska,
 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym albo wykształcenie średnie i 2 letni staż pracy w administracji samorządowej,
 • znajomość regulacji prawnych dotyczących ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz aktów wykonawczych do w/w ustawy,
 • umiejętność obsługi komputera i aplikacji biurowych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
Czytaj więcej o: Burmistrz Stawiszyna ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie w wymiarze 1/1 etatu

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie ogłasza nabór na stanowisko Głównego księgowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

2021-12-23

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

Głównego księgowego

w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w wymiarze 1/1 etatu

I     Wymagania niezbędne:

 • zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:
 1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:
 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 • ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
 • wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiadanie certyfikatu księgowego - uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 • umiejętność obsługi komputera i aplikacji biurowych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • znajomość regulacji prawnych tj. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych,
 • nieposzlakowana opinia.

 

II Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych, w tym doświadczenie na stanowisku głównego księgowego jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • predyspozycje osobowościowe: samodzielność, komunikatywność i sumienność w wykonywaniu obowiązków,
 • wysoka kultura osobista.

 

III Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych w zakresie praw i obowiązków głównych księgowych samorządowych jednostek budżetowych,
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 • Prowadzenie zagadnień gospodarki materiałowej Zakładu,
 • Organizacja i kontrola dokumentów finansowo-księgowych,
 • Kontrola nad gospodarka magazynową.
 • Nadzór i rozliczanie inwentaryzacji,
 • Opracowywanie wszystkich sprawozdań finansowych i ich analiza,
 • Kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonania przychodów i kosztów oraz prawidłowości tego wykonania w stosunku do założeń planu,
 • Nadzór nad właściwą realizacją założeń planu oraz kontrola i ocena wykonania zadań finansowo- gospodarczych,
 • Nadzór nad windykacją należności Zakładu,
 • Opracowywanie projektu budżetu we współpracy z kierownikiem oraz Skarbnikiem Gminy i Miasta Stawiszyn,
 • Bieżące i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych z kontrahentami,
 • Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej wstępnej kontroli operacji gospodarczych związanych z:
 1. wydawaniem środków pieniężnych,
 2. obrotami pieniężnymi na rachunkach bankowych,
 3. przyjmowaniem, przekazywaniem oraz zakupami środków trwałych i pozostałych składników majątkowych przeznaczonych do użytkowania,
 • nadzór merytoryczny nad wypłatą wynagrodzeń,
 • Rozliczenie z Urzędem Skarbowym (podatek VAT).

 

 IV   Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

5) kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

6) kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,

7) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,

8) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku,

9) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

V Warunki pracy na stanowisku:

 

1) praca w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie Długa Wieś Druga 23C, 62-820 Stawiszyn

2) stanowisko: administracyjno-biurowe,

3) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

4) stanowisko pracy związane z obsługą komputera oraz bezpośrednim kontaktem z interesantami.

 

Dokumenty aplikacyjne, o których mowa powyżej dla swej ważności wymagają własnoręcznego podpisu kandydata.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn lub pocztą na adres Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie Długa Wieś Druga 23C, 62-820 Stawiszyn z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Głównego księgowego” , w terminie do dnia 05.01.2022 r.

Dokumenty, które wpłyną do Zakładu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.Stawiszyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta  w Stawiszynie.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”.

Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

                                                       

Klauzula informacyjna dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko

 

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO). Poniżej przedstawiamy Państwu Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie jest Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie
 2. Jeśli macie Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie działania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie, a także przysługujących Państwu uprawnień, możecie się Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie za pomocą adresu: zgkimstawiszyn@post.pl lub osobiście w siedzibie Zakładu – Długa Wieś Druga 23C, 62-820 Stawiszyn.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282). W pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, to jest zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres do zakończenia procedury rekrutacyjnej, a następnie przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania. W przypadku zatrudnienia dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
 6. Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszało przepisy RODO.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie niezbędnych danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody brak możliwości podjęcia czynności przez Administratora.

Burmistrz Stawiszyna ogłasza nabór na stanowisko podinspektora do spraw księgowości budżetowej i obsługi kasowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie w wymiarze 1/1 etatu

2021-11-30

Burmistrz Stawiszyna

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I OBSŁUGI KASOWEJ

w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

w wymiarze 1/1 etatu

 1. Wymagania niezbędne:
 • posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm),
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe jak również nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków podinspektora ds. księgowości budżetowej i obsługi kasowej,
 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o kierunku ekonomia lub pokrewnym (finanse, bankowość, rachunkowość itp.) lub wykształcenie średnie i 3 letni staż pracy,
 • umiejętność obsługi komputera i aplikacji biurowych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • znajomość regulacji prawnych tj. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego.
Czytaj więcej o: Burmistrz Stawiszyna ogłasza nabór na stanowisko podinspektora do spraw księgowości budżetowej i obsługi kasowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie w wymiarze 1/1 etatu

Burmistrz Stawiszyna ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych inwestycji i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie w wymiarze 1/1 etatu

2021-11-02

Burmistrz Stawiszyna

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH, INWESTYCJI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

w wymiarze 1/1 etatu

Czytaj więcej o: Burmistrz Stawiszyna ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych inwestycji i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie w wymiarze 1/1 etatu

Burmistrz Stawiszyna ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. Rady Miejskiej, obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie w wymiarze 1/1 etatu

2021-06-03

Burmistrz Stawiszyna

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. RADY MIEJSKIEJ, OBRONNOŚCI,

OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

w wymiarze 1/1 etatu

 1. Wymagania niezbędne:
 • posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282),
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe jak również nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków stanowiska ds. Rady Miejskiej, obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym oraz 3 letni staż pracy
 • umiejętność obsługi komputera i aplikacji biurowych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • znajomość regulacji prawnych tj. ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy,
Czytaj więcej o: Burmistrz Stawiszyna ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. Rady Miejskiej, obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie w wymiarze 1/1 etatu

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie ogłasza nabór na wolne stanowisko Pracownik Socjalny

2021-02-16

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie
ogłasza nabór na wolne stanowisko
Pracownik Socjalny

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MGOPS
w Stawiszynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób
niepełnosprawnych nie przekracza 6%.
1. Stanowisko pracy: pracownik socjalny
2. Wymiar czasu pracy: pełny etat (40 godzin tygodniowo)

Czytaj więcej o: Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie ogłasza nabór na wolne stanowisko Pracownik Socjalny

Burmistrz Stawiszyna ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko podinspektora do spraw księgowości budżetowej i obsługi kasowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie w wymiarze 1/1 etatu

2021-02-09

Burmistrz Stawiszyna

OGŁASZA NABÓR NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I OBSŁUGI KASOWEJ

w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

w wymiarze 1/1 etatu

 1. Wymagania niezbędne:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków podinspektora ds. księgowości budżetowej i obsługi kasowej,
 • wykształcenie wyższe o kierunku ekonomia lub pokrewnym (finanse, bankowość, rachunkowość itp.) i staż pracy minimum trzy lata albo wykształcenie średnie ekonomiczne i staż pracy minimum 5 lat,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • umiejętność obsługi komputera i aplikacji biurowych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • znajomość regulacji prawnych tj. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego.
Czytaj więcej o: Burmistrz Stawiszyna ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko podinspektora do spraw księgowości budżetowej i obsługi kasowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie w wymiarze 1/1 etatu

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie ogłasza nabór na wolne stanowisko Pracownik Socjalny

2021-01-14

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie
ogłasza nabór na wolne stanowisko
Pracownik Socjalny

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MGOPS
w Stawiszynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób
niepełnosprawnych nie przekracza 6%.
1. Stanowisko pracy: pracownik socjalny
2. Wymiar czasu pracy: pełny etat (40 godzin tygodniowo)

Czytaj więcej o: Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie ogłasza nabór na wolne stanowisko Pracownik Socjalny

Burmistrz Stawiszyna ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze gminnej jednostki organizacyjnej Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie

2020-11-18

Burmistrz Stawiszyna

ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze

gminnej jednostki organizacyjnej

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe na preferowanych kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, polityk społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, administracja oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.),
 • staż pracy – co najmniej 5 lat, w tym co najmniej 3 letni staż w pomocy społecznej,
 • znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych ze szczególną znajomością ustaw: o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o Karcie Dużej Rodziny, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, o dodatkach mieszkaniowych , Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks pracy, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych,
 • brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • brak objęcia zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, zgodnie z 31   1  pkt  4  ustawy z  17 grudnia  2004  r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów  publicznych,
 • nieposzlakowana opinia.
Czytaj więcej o: Burmistrz Stawiszyna ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze gminnej jednostki organizacyjnej Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie

Burmistrz Stawiszyna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2020-09-15

Burmistrz Stawiszyna

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych

w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

 

Wymagania niezbędne, zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282);
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na ww. stanowisku,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku pracy w jednostkach administracji publicznej : co najmniej 1 rok ,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
 • opracowywanie ofert specyfikacji istotnych warunków zamówień i umów do określonego zamówienia publicznego,
 • przygotowywanie niezbędnych materiałów oraz wykonywanie czynności organizacyjnych związanych z przygotowaniem dokumentacji przetargowych zgodnie z prawem zamówień publicznych,
 • przygotowanie postępowań przetargowych i prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych,
 • opisywanie rachunków i faktur wpływających do Urzędu zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • opracowywanie wszelkiej sprawozdawczości z zakresu zamówień publicznych,
 • pozyskiwanie informacji o programach pomocowych oraz o możliwościach ich wykorzystania przez samorząd gminy,
 • pozyskiwanie środków finansowych z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych,
 • sporządzanie wniosków o dofinansowanie na realizację projektów,
 • rozliczanie zadań dofinansowanych z funduszy pomocowych oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
 • prowadzenie bieżącej korespondencji i utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami zewnętrznymi w przedmiotowym zakresie,
 • współdziałanie z innymi stanowiskami pracy w Urzędzie w zakresie zamówień publicznych,
 • zdolność do pracy nad kilkoma zamówieniami / projektami równocześnie,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • wysoka kultura osobista, nieposzlakowana opinia.
Czytaj więcej o: Burmistrz Stawiszyna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

Burmistrz Stawiszyna ogłasza nabór na stanowisko ds. Kancelaryjnych i Organizacyjnych

2020-08-12

BURMISTRZ STAWISZYNA
O G Ł A S Z A

nabór na stanowisko ds. Kancelaryjnych i Organizacyjnych

w wymiarze pełnego etatu w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

I. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem naboru powinien spełniać:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wykształcenie co najmniej średnie;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
 7. znajomość ustaw: o samorządzie gminny, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, kodeks postępowania administracyjnego;
 8. znajomość instrukcji kancelaryjnej;
 9. umiejętność obsługi komputera (minimum pakiet Office), obsługa poczty elektronicznej oraz innych urządzeń biurowych, umiejętność korzystania z zasobów internetowych;
 10. dyspozycyjność.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. samodzielność,
 2. komunikatywność, rzetelność, życzliwość,
 3. umiejętność perfekcyjnej organizacji pracy i umiejętność zarządzania czasem,
 4. odpowiedzialność,
 5. gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 6. wysoka kultura osobista.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie sekretariatu Burmistrza,
 2. organizowanie i dokumentowanie pracy Burmistrza,
 3. przygotowywanie i prowadzenie korespondencji zwykłej i okolicznościowej Burmistrza,
 4. prowadzenie i przygotowywanie dokumentacji związanej z porozumieniami i umowami partnerskimi z innymi gminami, organizacjami i instytucjami,
 5. koordynacja działań w zakresie współpracy zagranicznej Gminy,
 6. odbieranie i wysyłanie poczty,
 7. rejestrowanie pism wychodzących i przychodzących do Urzędu oraz przekazywanie ich na poszczególne stanowiska pracy,
 8. obsługa urządzeń biurowych,
 9. obsługa centrali telefonicznej,
 10. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Urzędu poza normalnymi godzinami pracy,
 11. prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw wydanych przez Burmistrza,
 12. prowadzenie ewidencji poświadczeń za zgodność z oryginałem i stwierdzenia własnoręczności podpisu,
 13. prowadzenie ewidencji ogłoszeń, uaktualnianie tablicy ogłoszeń w Urzędzie,
 14. prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu i prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,
 15. przygotowywanie pomieszczeń i obsługa - w tym protokołowanie – spotkań i zebrań organizowanych przez Burmistrza i Sekretarza,
 16. prenumerata wydawnictw, czasopism i dzienników urzędowych,
 17. prowadzenie spraw związanych z transportem wykorzystywanym na cele Urzędu,
 18. prowadzenie ewidencji delegacji krajowych i zagranicznych,
 19. prowadzenie książki wyjść w godzinach pracy,
 20. zaopatrywanie w pieczęci urzędowe, prowadzenie ich rejestru oraz ich kasowanie,
 21. prowadzenie rejestru Zarządzeń i upoważnień Burmistrza,
 22. prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych,
 23. prowadzenie zbioru regulaminów wewnętrznych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy,
 24. prowadzenie archiwum zakładowego,
 25. przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych pracowników.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV);
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 3. Kwestionariusz osobowy;
 4. Kserokopia lub odpis dokumentów potwierdzających:
  • staż pracy i zatrudnienie (świadectwa pracy lub inne dokumenty),
  • posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopia dyplomów, zaświadczeń) niepełnosprawność,
  • w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia do pierwszeństwa do zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych;
 5. Oświadczenie o niekaralności oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny);
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu nieposzlakowanej opinii, posiadanym obywatelstwie (w przypadku osoby będącej obywatelem państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, której na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie znajomości języka polskiego określonego w przepisach o służbie cywilnej);

V. Termin i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

 1. Termin 26.08.2020 r. do godz. 15.00;
 2. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. Kancelaryjnych i Organizacyjnych” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn;
 3. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

VI. Inne informacje:

 1. W ofercie należy podać: dane kontaktowe, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej e-mailem lub telefonicznie;
 2. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz własnoręczny i czytelny podpis;
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.stawiszyn.pl;
 4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %;
 5. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”.

 

Burmistrz Stawiszyna

/-/ Grzegorz Kaczmarek

Burmistrz Stawiszyna ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie

2020-06-18

Burmistrz Stawiszyna

ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze

gminnej jednostki organizacyjnej

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie

 

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe na preferowanych kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, polityk społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, administracja oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.),
 • staż pracy – co najmniej 5 lat, w tym co najmniej 3 letni staż w pomocy społecznej,
 • znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych ze szczególną znajomością ustaw: o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o Karcie Dużej Rodziny, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, o dodatkach mieszkaniowych , Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks pracy, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych,
 • brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.
Czytaj więcej o: Burmistrz Stawiszyna ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie

Burmistrz Stawiszyna informuje o przedłużeniu terminu składania dokumentów w konkursie na stanowisko ds. budownictwa, inwestycji, rozwoju i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie.

2020-03-30

Burmistrz Stawiszyna informuje o przedłużeniu terminu składania dokumentów w konkursie na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku.

2020-03-30

Burmistrz Stawiszyna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. budownictwa, inwestycji, rozwoju i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2020-03-16

Burmistrz Stawiszyna

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

budownictwa, inwestycji, rozwoju i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

 

I. Wymagania niezbędne:

1) posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia

 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282);

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) stan zdrowia umożliwiający pracę na ww. stanowisku,

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

5) wykształcenie wyższe w zakresie: budownictwo;

6) doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat;

7) staranność i wnikliwość w przygotowaniu i kompletowaniu dokumentacji technicznej i kosztorysowej;

8) umiejętność samodzielnego prowadzenia procesu inwestycyjnego;

9) zdolność do pracy nad kilkoma projektami / inwestycjami równocześnie;

10) znajomość przepisów ustawy prawo budowlane, prawo zamówień publicznych;

11) umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, programy kosztorysowe);

12) nieposzlakowana opinia.

Czytaj więcej o: Burmistrz Stawiszyna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. budownictwa, inwestycji, rozwoju i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

Burmistrz Stawiszyna ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku

2020-03-16

Burmistrz Stawiszyna

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku

 

I. Nazwa i adres jednostki: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Zbiersku, Zbiersk – Cukrownia 237, 62-830 Zbiersk.

II. Określenie stanowiska pracy: Dyrektor Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku

III. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. co najmniej 5 – letni staż pracy w administracji samorządowej, w tym minimum 6 miesięcy na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury.
 3. obywatelstwo polskie,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,
 7. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i znajomość przepisów, w szczególności: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy kodeks pracy, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Czytaj więcej o: Burmistrz Stawiszyna ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-06-28
Data publikacji:2016-06-28
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:36391