Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę-modernizację Publicznego przedszkola Samorządowego „Bajkowa Kraina" w Zbiersku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016-03-29

Zapytanie ofertowe

2016-03-21

Stawiszyn dn. 21.03.2016 r. 

BIR 7011.6.2015                          

                                                                                                                             .             

Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E

 

Na podstawie art.4 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j  Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.), zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę:

Burmistrz Stawiszyna zaprasza do złożenia oferty na : wykonanie dokumentacji projektowej dla tj :„Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę- modernizację Publicznego przedszkola Samorządowego „ Bajkowa Kraina „ w Zbiersku"     

 • I. Określenie trybu zamówienia :

szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro , w związku z czym oferta nie jest ofertą w rozumieniu ustawy Prawo zamówień  publicznych

 • II. Opis przedmiotu zamówienia

    Dokumentacja projektowa winna zawierać

 • 1. Projekt wykonawczy
 • 2. Kosztorys inwestorski
 • 3. Przedmiar robót
 • 4. STW i OR
 • 5. Wytyczne projektanta do planu BIOZ

Dokumentacja projektowa winna być opracowana w 5 egz. W formie papierowej trwale oprawiona. Wytyczne BIOZ winny stanowić element projektu wykonawczego.

Zamawiający wymaga także , aby całość opracowania projektowego została dostarczona w ormie elektronicznej - płyta CD.

                                                                                             1.        

Wybrany wykonawca przed złożeniem dokumentacji projektowej dokona , wstępnych uzgodnień z Zamawiający . Dokumentacja winna zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające uzyskanie  stosownych pozwoleń organu architektoniczno-budowlanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm .)

 • III. Wymagany terminy wykonania zamówienia : 15 kwiecień 2016 roku       

                                                                

 • IV . Propozycja musi zawierać następujące dokumenty:

                 1. Wypełniony formularz propozycji cenowej / Załącznik nr 1/

                 2. kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego

                     zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli

                     odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub zgłoszenia do ewidencji

                     działalności gospodarczej lub inny dokument potwierdzający że

                     prowadzony profil działalności jest zgodny z zamówieniem

                   3. zaparafowany projekt umowy

 • V. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z  Wykonawcami

           Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 • 1. Lesław Luźny tel (62) 75 28079

 

 • VI. Opis sposobu przygotowania oferty

        Każdy wykonawca może złożyć jedną  ofertę.

Oferta powinny być napisana w języku polskim , na maszynie do pisania , komputerze lub inna trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz . Treść oferty powinna być zgodna z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, dla zadania. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

Oferty należy złożyć w kopercie opisanej następującą ; Oferta na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej   na przebudowę - modernizację Publicznego Przedszkola Samorządowego Bajkowa Kraina w Zbiersku . Ofertę  należy umieścić w jednej kopercie.

 • VII.       Miejsce oraz termin składania ofert

a. Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn ul. Szosa Pleszewska 3 w sekretariacie do dnia 29 marzec 2016 r. do   godz. 10,00

b. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania

c. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 marzec 2016 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego Sali posiedzeń (piwnica urzędu)

d. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

e. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków objętych odpowiedzią na zapytanie ofertowe poprzez zaproszenie do bezpośrednie rozmowy w siedzibie Zamawiającego.

f. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.

g. Wykonawcy , których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Gminy i Miasta Stawiszyn z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.

h. Gmina i Miasto Stawiszyn zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

 

 • VIII.    Opis sposobu obliczenia oferty

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania , musi być podana w PLN , cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT/ jeżeli dotyczy. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia , uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia . Zamawiający będzie oceniał każdą ofertę oddzielnie jako samodzielne zadanie .

 •  IX .        Warunki płatności:

Formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego faktury, przelewem na konto Wykonawcy. Za datę realizacji płatności uważa się datę wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu pieniędzy

                                                                                                                                

 • X.   Opis kryterium którym będzie kierował się zamawiający przy wyborze oferty : -wybrana zostanie  oferta z najniższą ceną

 

Burmistrz Stawiszyna

Justyna Urbaniak

 

Załączniki :

1. Załącznik nr 1 , do Zaproszenia - „Propozycja Cenowa" (oferta ) - pobierz dokument

2. Załącznik do Zaproszenia - „Wzór Umowy" - pobierz dokument

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-21
Data publikacji:2016-03-21
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5679