2011

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Budowa linii kablowych nN dla zasilenia działek budowlanych w m. Stawiszyn

2016-03-31

Stawiszyn, dnia 09-02-2012 roku

GP.6733.2.2012 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Stawiszyna

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.)
podaje się do publicznej wiadomości
że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

BUDOWIE LINII KABLOWYCH nN DLA ZASILENIA DZIAŁEK BUDOWLANYCH W  M. STAWISZYN

w miejscowości Stawiszyn, gmina Stawiszyn, na terenie działek: 512/3, 439, 95/1, 93/1, 90/11, 90/17, 90/2, 90/3, 90/4, 90/5, 90/6, 90/7, 90/8, 90/9, 90/10, 90/13, 90/14, 90/15, 90/16.

 

 

BURMISTRZ STAWISZYNA

mgr Robert Jarzębski

Budowia wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy 0,8 MW

2016-03-31

   O B W I E S Z C Z E N I E

      BURMISTRZA  STAWISZYNA

I N F O R M A C J A

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art.74 ust.3,ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 1999,poz.1227,) i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960  r  KPA (tekst jednolity Dz.U.2000 r.Nr 98,poz.1071 z późn.zm.) 

BURMISTRZ   STAWISZYNA

i n f o r m u j e

że, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na :

Budowie wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy 0,8 MW na działce Nr 929 a także (934 i 926 oddziaływanie rotora) w miejscowości Zbiersk, gmina Stawiszyn

 dla inwestora:

Ferma wiatrowa „JACKPOL"Sp.z o.o,Witoldów 6,62-817 Żelazków

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na nieruchomości stanowiącej działkę Nr 929 a także (934 i 926 oddziaływanie rotora) w obrębie geodezyjnym Zbiersk, zgodnie z załącznikiem mapowym i wypisem z rejestru gruntów zawartymi w karcie informacyjnej o przedsięwzięciu. Strony postępowania w liczbie powyżej 20 zostały zawiadomione w formie opublikowanego obwieszczenia.

 Stawiszyn 28.12.2011r.

Burmistrz  Stawiszyna

Robert Jarzębski

Budowa dwóch wolnostojących elektrowni wiatrowych

2016-03-31

 O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA STAWISZYNA

I N F O R M A C J A

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art.74 ust.3,ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 1999,poz.1227,) i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r KPA (tekst jednolity Dz.U.2000 r.Nr 98,poz.1071 z  późn.zm.)

 

BURMISTRZ STAWISZYNA

i n f o r m u j e

 

że, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

Budowie dwóch wolnostojących elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o łącznej mocy 1,6 MWna działce Nr 225 w miejscowości Długa Wieś Druga,gmina Stawiszyn

dla inwestora:

Ferma wiatrowa „JACKPOL"Sp.z o.o,Witoldów 6,62-817 Żelazków

 

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na nieruchomości stanowiącej działkę Nr 252 w obrębiegeodezyjnym Długa Wieś Druga,zgodnie z załącznikiem mapowym i wypisem z rejestru gruntówzawartymi w karcie informacyjnej o przedsięwzięciu.Strony postępowania w liczbie powyżej 20 zostały zawiadomione w formie opublikowanego obwieszczenia.

 

 

Burmistrz Stawiszyna

 

Robert Jarzębski

 

 

Stawiszyn 08.12.2011r.

 

 

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr GP.6833.2.2011

2016-03-31

GP.6733.2.2011

Stawiszyn, dnia 25.10.2011 roku

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Stawiszyna

w sprawie wydania ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.)
 

podaje się do publicznej wiadomości

 

że w dniu 25 października 2011 roku wydano decyzję nr GP.6833.2.2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

 

budowie kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia oraz budowie słupa elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia

 

w miejscowości Piątek Wielki, gmina Stawiszyn, na terenie działek 1/2, 1/6, 1/7, 1/86, 1/87, 59, 97, 318/1.

 

BURMISTRZ STAWISZYNA

 

mgr Robert Jarzębski

Budowie elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą technicznąo mocy do 0,8 MW na działce Nr 207 w miejscowości Petryki,Gmina Stawiszyn

2016-03-31

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA STAWISZYNA

 

I N F O R M A C J A

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art.74 ust.3,ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 1999,poz.1227,) i art.49 ustawyz dnia 14 czerwca 1960 r KPA (tekst jednolity Dz.U.2000 r.Nr 98,poz.1071 z późn.zm.)

BURMISTRZ STAWISZYNA

i n f o r m u j e

że, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą technicznąo mocy do 0,8 MW na działce Nr 207 w miejscowości Petryki,Gmina Stawiszyn.

dla inwestora:

FERMA WIATROWA"JACKPOL"Sp.z o. o.Witoldów 6,

62 - 817 Żelazków

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na nieruchomości stanowiącej działkę Nr 207 w obrębie geodezyjnym Petryki,zgodnie z załącznikiem mapowym i wypisem z rejestru gruntówz awartymi w karcie informacyjnej o przedsięwzięciu.

Burmistrz Stawiszyna

 
Robert Jarzębski

Budowa elektroenergetycznych linii kablowych Sn wraz z wymianą słupa linii napowietrznej Sn w miejscowości Piątek Wielki

2016-03-31

Budowa elektroenergetycznych linii kablowych Sn wraz z wymianą słupa linii napowietrznej Sn  w miejscowości Piątek Wielki

GP.6733.2.2011 Stawiszyn, dnia 06.09.2011 roku

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Stawiszyna

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.)

 

podaje się do publicznej wiadomości

 

że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie elektroenergetycznych linii kablowych Sn wraz z wymianą słupa linii napowietrznej Sn

w miejscowości Piątek Wielki, gmina Stawiszyn, na terenie działek 1/2, 1/6, 1/7, 1/86, 1/87, 59, 97, 318/1. 

BURMISTRZ STAWISZYNA

mgr Robert Jarzębski

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna - decyzja dla firmy Wiatrowiec Energie Sp. z o.o

2016-03-31

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Stawiszyna

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art.74 ust.3,ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 1999,poz.1227) i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r KPA (tekst jednolity Dz.U.2000r.Nr 98,poz.1071 z późn.zm.)

 

BURMISTRZ STAWISZYNA

I n f o r m u j e

że, w dniu 19.05.2011r.została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie zespołu elektrowni wiatrowych o mocy do 2,5 MW każdawraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenieGminy Stawiszyn w obrębie miejscowości:Zbiersk,Nowy Kiączyn,Petryki,Wyrów,Piątek Mały,Piątek Mały Kolonia,Werginki,Piątek Wielki

Na wniosek inwestora:Firma WIATROWIEC Energie Spółka z o.o.

 

02-674 Warszawa,ul.Marynarska 11

Adres do korespondencji:63-308 Gizałki,Nowa Wieś 22

 

 

Stawiszyn 19.05.2011r Burmistrz Stawiszyna

Robert Jarzębski

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM BT w Zbiersku Cukrownia wraz z niezbędną infrastrukturą

2016-03-31

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM BT w Zbiersku Cukrownia wraz z niezbędną infrastrukturą

 

UGiM 7331/01/11

Stawiszyn, dnia 07.01.2011 roku

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Stawiszyna

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.)

podaje się do publicznej wiadomości,

że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM BT

wraz z niezbędną infrastrukturą

w miejscowości Zbiersk Cukrownia, gmina Stawiszyn, na terenie działek 5086/12 oraz 5086/14.

BURMISTRZ STAWISZYNA
     Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-28
Data publikacji:2016-03-28
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6643