Udzielenie kredytu w wysokości do 500.000 zł. na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn w okresie od 02 stycznia 2014 r do 30 grudnia 2014 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stawiszyn, dnia 19.12.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z zamiarem zlecenia usługi o wartości poniżej 14 000 euro w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010, Nr 113, poz. 759 ze  zm.) Gmina i Miasto Stawiszyn prosi o złożenie oferty cenowej w postępowaniu pn:.

„Udzielenie kredytu w wysokości do 500.000 zł. na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn w okresie od 02 stycznia 2014 r do 30 grudnia 2014 r"

I. Zamawiajacy:

Gmina i Miasto Stawiszyn
62-820 Stawiszyn
ul. Szosa Pleszewska 3

tel:  62 75-28-079; fax: 62 75-28-097

E-mail: skarbnik@stawiszyn.ugim.gov.pl lub sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl 

 

II. Przedmiot zamówienia:

1. Bank zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu kredytu krótkoterminowego odnawialnego w rachunku bieżącym Budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn nie później jak w dniu podpisania umowy;

2.Przeznaczeniem kredytu krótkoterminowego odnawialnego będzie pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn w 2014 roku.

3.Wysokość kredytu krótkoterminowego będzie w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy; faktycznie kredyt będzie uruchamiany w dowolnej wysokości bez wcześniejszej konieczności zawiadamiania o zamiarze jego uruchomienia;

4.Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego będzie opierało się o stopę WIBOR O/N;

5.Odsetki od wykorzystanego kredytu krótkoterminowego będą płatne ostatniego dnia każdego miesiąca wykorzystania kredytu, jeżeli ostatni dzień przypada na dzień wolny od pracy, to płatność nastąpi w 1-szym dniu roboczym po tym terminie.

6. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel In blanco wraz z deklaracja wekslową.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: KOD CPV 66100000-4 - usługi bankowe

 

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres od 02 stycznia 2014 roku do dnia 30 grudnia 2014 roku.

 

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

2. Posiadają siedzibę centrali, oddziału, placówki, filii lub  punkt kasowy na terenie gminy i miasta Stawiszyn.

 

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (załącznik Nr 1),

2) Formularz cenowy (załącznik Nr 2),

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

5) Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym. Zezwolenie na prowadzenie czynności bankowych zgodnie z wymogami ustawy - Prawo bankowe.

6) Oświadczenie wykonawcy o zapewnieniu kompleksowej obsługi Zamawiającego w   siedzibie centrali, oddziału, placówki, filii lub  punkcie kasowym na terenie gminy i miasta Stawiszyn (załącznik Nr 3).

7) Projekt umowy.

 

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

1. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

stanowisko:                                               Skarbnik

imię i nazwisko                                          Anna Manikowska

tel.                                                              (062) 75-28-079

fax.                                                            (062) 75-28-097

w terminach                                              poniedziałek - piątek

lub na adres e-mail: skarbnik@stawiszyn.ugim.gov.pl

w godz. pomiędzy 800 - 1500

 

VII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1.      Oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2.      Oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.3.      Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli

 

Nazwa Kryterium

Waga

Prowizja

50 pkt.

Odsetki

50 pkt.

Razem

100 pkt.

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

6. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

 

Nazwa Kryterium

 

Wzór

Sposób oceny

Prowizja

Cena najniższej oferty/cena badanej ofertyx50pkt=liczba pkt.

0 - 50 pkt.

Odsetki

Oprocentowanie badanej oferty/ ofertę z naj-wyższym oprocentowaniem x30pkt=liczba pkt.

 

0 - 50 pkt.

Razem

0-100 pkt.

7. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia. Cenę za wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu cenowym" (załącznik Nr 2), a całego przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" (załącznik Nr 1) stanowiących załączniki do niniejszego zapytania.

IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie z napisem „Udzielenie kredytu w wysokości do 500.000 zł. na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn w okresie od 02 stycznia 2014 roku do 30 grudnia 2014 roku" na adres zamawiającego:

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3

lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 9 (sekretariat) w terminie do dnia 30 grudnia 2013 roku do godz. 14:00

 

XIX. Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć zapytania:

1) Formularz ofertowy *

2) Formularz cenowy *

3) Oświadczenie o zapewnieniu kompleksowej obsługi Zamawiającego w   siedzibie centrali, oddziału, placówki, filii lub  punkcie kasowym na terenie gminy i miasta Stawiszyn*

* - formularz dostępny na stronie internetowej www.bip.stawiszyn.pl lub w tut. Urzędzie pokój Nr 6

 

 

Pliki do pobrania:

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-26
Data publikacji:2016-03-26
Osoba sporządzająca dokument:Anna Manikowska
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5413