Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2016-03-25
PFIZP 271.2.2015
 
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016-03-25

Wyjaśnienie treści SIWZ 2

2016-03-25

 Pliki do pobrania:

Wyjaśnienie treści SIWZ 1

2016-03-25

Pliki do pobrania:

Modyfikacja SIWZ 2

2016-03-25

Modyfikacja SIWZ

2016-03-25

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2016-03-25

PFiZP.271.2.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 Numer ogłoszenia: 115484 - 2015; data zamieszczenia: 15.05.2015

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 110908 - 2015 data 12.05.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, fax. 062 7528097.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3).
 • W ogłoszeniu jest: Potencjał techniczny. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi pojazdami: bezpylne z grzebieniowym i widłowym mechanizmem załadowczym z funkcją kompaktującą 3x - 2 szt.; przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych - 2 szt.;pojazd typu hakowiec lub bramowiec - 1 szt.
 • W ogłoszeniu powinno być: Potencjał techniczny. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi pojazdami, spełniającymi normę emisji spalin EURO 5: bezpylne z grzebieniowym i widłowym mechanizmem załadowczym z funkcją kompaktującą 3x - 2 szt.; przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych - 2 szt.;pojazd typu hakowiec lub bramowiec - 1 szt.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3 62-820 Stawiszyn powiat kaliski, woj.wielkopolskie pokój nr 9 - Sekretariat.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3 62-820 Stawiszyn powiat kaliski, woj.wielkopolskie pokój nr 9 - Sekretariat.

Burmistrz Stawiszyna

/-/ Justyna Urbaniak

Uwaga - prawidłowy formularz ofertowy

2016-03-25

UWAGA

W związku z omyłką w załączniku nr 1 do SIWZ poniżej zamieszczamy poprawny wzór Formularza Oferty.

Pomyłka dotyczy błędnie wpisanej liczby miesięcy świadczenia usługi tj. 12 miesięcy  zamiast 15 miesięcy.

Termin wykonania zamówienia (tak jak określono w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu) to:

 01 lipca 2015 r. - 30 września 2016 r. tj. 15 miesięcy

Prawidłowy formularz oferty - pobierz dokument PDF

Ogłoszenie

2016-03-25

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn


Numer ogłoszenia: 110908 - 2015; data zamieszczenia: 12.05.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn , ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stawiszyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Stawiszyn. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 9 do SIWZ (zwany dalej SOPZ). 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby obsługiwanych nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Zmiana liczby obsługiwanych nieruchomości nie będzie powodować zmiany umowy, ani zmiany wartości zamówienia..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego do 10 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.31.00-7, 90.51.20.00-2, 90.51.00.00-5, 90.51.40.00-3, 90.51.20.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium. 2.Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł. 3.Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: -pieniądzu (PLN) - przelewem na rachunek bankowy: Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Pleszewie Oddział Stawiszyn nr 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005 z dopiskiem ,,Wadium - nr sprawy: PFiZP.271.2.2015 -odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu GiM Stawiszyn - wadium wniesione w tej formie musi wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert; -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; -gwarancjach bankowych; -gwarancjach ubezpieczeniowych; -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. UWAGA: Oryginał poręczenia, gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej należy złożyć do Zamawiającego wraz z ofertą umieszczając w osobnej kopercie wewnątrz oferty z zaznaczeniem Oryginał wadium przetargowego, natomiast kserokopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem należy dołączyć jako dokument do oferty. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy. 5.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; -nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Stawiszyna w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obejmujący co najmniej rodzaje i kody odpadów komunalnych podanych w SOPZ i przedstawi oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należyte wykonanie lub wykonywanie usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o łącznej wartości brutto 200 000,00 PLN i którzy dołączą dowody, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku usług będących w trakcie realizacji Zamawiający będzie brał pod uwagę kwoty brutto odnoszące się do już wykonanych części umowy, wpisane do formularza Doświadczenie zawodowe stanowiącego załącznik do oferty;
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi pojazdami: bezpylne z grzebieniowym i widłowym mechanizmem załadowczym z funkcją kompaktującą 3x - 2 szt.; przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych - 2 szt.;pojazd typu hakowiec lub bramowiec - 1 szt
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż: 200 000,00 PLN i którzy posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż: 200 000,00 PLN. (Ocena spełniania warunku dokonana będzie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ, upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo (załącznik nr 7) w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie; - dokument potwierdzający wniesienie wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin płatności - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istotne postanowienia umowy zostały zawarte w załączonym do SIWZ wzorze umowy - załącznik nr 8 do SIWZ, tj.: Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2 dopuszczalna jest w przypadku: 1) zmiany prawa powszechnie obowiązującego istotnie wpływającej na zasady odbierania i zagospodarowania odpadów. 2) Zmiany stawki VAT podatku od towarów i usług - wartość brutto przedmiotu umowy ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany stawki podatku od towarów i usług. 3) zmiany stawek opłat za przyjęcie odpadów w RIPOK. 4) wprowadzenia zmian w stosunku do SOPZ w zakresie wykonania prac nie Wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia. 5) odstąpienia Wykonawcy na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, ze wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych 2. W związku ze wskazanymi wyżej okolicznościami dopuszczalne jest zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia, przy czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o kwotę nie większa niż udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usługi. 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 4. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o: 1) zmianie siedziby i nazwy, 2) zmianie osób reprezentujących, 3) ogłoszeniu upadłości, 4) ogłoszeniu likwidacji, 5) zawieszeniu działalności, 6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stawiszyn.pl ( BIP - Zakładka: Zamówienia Publiczne )
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3 62-820 Stawiszyn powiat kaliski, woj. wielkopolskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:20.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3 62-820 Staw

 

 

 Burmistrz Stawiszyna

   Justyna Urbaniak /-/

 

Pliki do pobrania:

1. SIWZ 2015,

2.  zal_1_formularz_oferty,

3.  zal_2_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow,

4. zal_3_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia do ogłoszenia,

5. zal_4_doswiadczenie_zawodowe,

6. zal_5_potencjal_techniczny,

7. zal_6_oswiadczenie_grupa_kapitalowa,

8. zal_7_oswiadczenie_ustanawiajace_pelnomocnika,

9. zal_8_projekt_umowy,

10. zal_9_SOPZ,

11. zal_10_zestawienie_nieruchomosci,

11. zal_11_Wykaz_pojemnikow_workow_Wykaz_nieruchomosci_wielolokalowych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-25
Data publikacji:2016-03-25
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5772