Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674 333P w miejscowości Zbiersk (Jabłonki)

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

2016-03-26


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Stawiszyn: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674 333 P w miejscowości Zbiersk (Jabłonki)


Numer ogłoszenia: 263294 - 2015; data zamieszczenia: 06.10.2015


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 217102 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674 333 P w miejscowości Zbiersk (Jabłonki).

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 674 333 P w miejscowości Zbiersk (Jabłonki) 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - 0,443 km 2. JEZDNIA - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. Mechać. W gruncie kat II-IV 1785,643 m² - Dolna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr 13 cm , 1785,643m² - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego mieszanki 0/31,5 gr 5 cm , 1785,643m² ;- Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 0,7 kg /m2, 1565,643 m²; Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych warstwa scieralna z AC 11S 50/70 grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm 1576,143m² ; Ukop na nasyp Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. III z transportem urobku na odl.> 1 km 66,450 m3; Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. I-II na poboczach 66.450 m3;Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. Mechanicznie. W gruncie kat II-IV 664,5 m²;Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego mieszanki 0/31,5 gr 10cm na poboczach 664,500m² II.1.5)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MAR - BRUK Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Kucharski Krzysztof, os. Wyzwolenia 10/10, 62-700 Turek, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 108627,12 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 121351,53

 • Oferta z najniższą ceną: 121351,53 / Oferta z najwyższą ceną: 156150,08

 • Waluta: PLN .

 

 

Burmistrz Stawiszyna

/-/ Justyna Urbaniak

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016-03-26

Ogłoszenie o zamówieniu

2016-03-26
 • PfiZP.271.5.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674 333 P w miejscowości Zbiersk (Jabłonki)

Numer ogłoszenia: 217102 - 2015; data zamieszczenia: 24.08.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn , ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097

Adres strony internetowej zamawiającego: www.stawiszyn.pl

 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 674 333 P w miejscowości Zbiersk (Jabłonki).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 674 333 P w miejscowości Zbiersk (Jabłonki)

 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - 0,443 km
 2. JEZDNIA - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. Mechać. W gruncie kat II-IV 1785,643 m² - Dolna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr 13 cm , 1785,643m² - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego mieszanki 0/31,5 gr 5 cm , 1785,643m² ;- Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 0,7 kg /m2, 1565,643 m²; Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych warstwa scieralna z AC 11S 50/70 grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm 1576,143m² ; Ukop na nasyp Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. III z transportem urobku na odl.> 1 km 66,450 m3; Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. I-II na poboczach 66.450 m3;Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. Mechanicznie. W gruncie kat II-IV 664,5 m²;Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego mieszanki 0/31,5 gr 10cm na poboczach 664,500m² II.1.5).

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających•  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUMInformacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKIIII.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW   

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku     

 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 zadania związane z budową lub przebudową dróg ( wykonanie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej ) o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł. - brutto każde zadanie. Wykazane zamówienie zostanie uznane, jeśli będzie poparte dokumentem poświadczającym lub innym dokumentem, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, że zlecone roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje, protokół odbioru ). Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o poświadczenie oraz dokument jakim jest wykaz wykonanych zamówień w okresie ostatnich 5 lat. Z treści poświadczenia i dokumentów przedłożonych w ofercie Zamawiający sprawdzi czy Wykonawca spełnia warunek.   

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności: - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do prowadzenia robót w zakresie drogowych obiektów budowlanych ( specjalność drogowa ). Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o oświadczenie oraz dokument jakim jest wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Z treści oświadczenia i dokumentów przedłożonych w ofercie zamawiający sprawdzi czy Wykonawca spełnia warunek

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że posiada opłaconą polisę o wartości co najmniej 100.000,00 zł. ( słownie: sto tysięcy złotych ), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznychJeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)Dane dotyczące podwykonawców i zakresu powierzonych im części zamówienia - załącznik nr 6 do formularza oferty; -wypełniony kosztorys ofertowy stanowiącym załącznik nr 7 do formularza oferty; -zaparafowany projekt umowy jako załącznik nr 8 do formularza oferty; formularz oferty.Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty , oznacza to że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95•       2 - Gwarancja i okres rękojmi - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmianZamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie określonych niżej oraz innych nieistotnych postanowień umowy. Termin wykonania umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ pomimo zachowania należytej staranności. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania zamówień dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym których wartość nie przekroczy 50% ceny umownej to Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tych robót na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt 5 ustawy prawo zamówień publicznych. Wynagrodzenie Wykonawcy za te roboty ustalone zostanie po negocjacjach z Wykonawcą przyjmując jako podstawę do wyceny: a) narzuty, stawka roboczogodziny, oraz ceny jednostkowe materiałów i koszty pracy sprzętu, nie mogą być wyższe niż średnie dla województwa wielkopolskiego według informacji ORGBUD - SERWIS w okresie realizacji zamówienia. Na wykonanie zamówień dodatkowych będzie każdorazowo sporządzany przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru protokół konieczności akceptowany przez Zamawiającego. Podstawą do sporządzenia kosztorysu będą KNR, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR wycena indywidualna. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zaniechanie umówionych robót , to wysokość wynagrodzenia (zwiększenie, zmniejszenie) Wykonawcy za te roboty ustalona zostanie kosztorysem dodatkowym, powykonawczym przyjmując do jego obliczenia ceny, stawki i narzuty zastosowane w kosztorysie ofertowym. Ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte według informacji ORGBUD- SERWIS za ostatni kwartał poprzedzający sporządzenie kosztorysu- w przypadku braku w/w cen w kosztorysie ofertowym. Na wykonanie robót dodatkowych, lub zaniechanie umówionych robót będzie każdorazowo sporządzany przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru protokół konieczności akceptowany przez Zamawiającego. Podstawądo sporządzenia kosztorysu będą KNR, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR wycena indywidualna. Termin wykonania umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ pomimo zachowania należytej staranności. Termin wykonania umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych o których mowa w § 10 ust. 2 projektu umowy, określonych odrębną umową, warunkujących prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia , o czas niezbędny do wykonania zamówień dodatkowych. Zamawiający przewiduje równieżmożliwość zmiany umowy jeżeli WYKONAWCA na etapie składania oferty nie wskazał podwykonawcy do realizacji żadnej z części zamówienia, jednak w trakcie wykonywania umowy WYKONAWCA będzie chciał skorzystać z jego pomocy, to zgoda ZAMAWIAJĄCEGO na wprowadzenie podwykonawcy do umowy może nastąpić na zasadach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik numer 8 do SIWZ 

V.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stawiszyn.pl (zakładka zamówienia publiczne)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn , 62 - 820 Stawiszyn , ul. Szosa Pleszewska 3 , pokój numer 12 w godz.08:00 do 15:00. 

V.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:10.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn, 62 - 820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, sekretariat Urzędu

.IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Burmistrz  Stawiszyna

Justna Urbaniak

Pliki do pobrania:

 1. SIWZ,
 2. Opis przedmiotu zamówienia,
 3. Formularz oferty,
 4. Załącznik nr 1 do formularza oferty,
 5. Załącznik nr 2 do formularza oferty,
 6. Załącznik nr 3 do formularza oferty,
 7. Załącznik nr 4 do formularza oferty,
 8. Załącznik nr 5 do formularza oferty,
 9. Załącznik nr 6 do formularza oferty,
 10. Załącznik nr 7 do formularza oferty,
 11. Załącznik nr 8 do formularza oferty,
 12. Załącznik nr 9 do formularza oferty,
 13. Specyfikacja techniczna,
 14. Opis techniczny,
 15. Plan orientacyjny,
 16. Plan sytuacyjny,
 17. Przekrój normalny,

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-25
Data publikacji:2016-03-25
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5766