Udzielenie kredytu długoterminowego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogloszenie o udzieleniu zamowienia

2016-03-26

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016-03-26

PFiZP.271.7.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Udzielenie kredytu długoterminowego

2016-03-26

PFiZP.271.7.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Udzielenie kredytu długoterminowego


Numer ogłoszenia: 167957 - 2015; data zamieszczenia: 17.11.2015

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn , ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stawiszyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1 Kredyt długoterminowy w wysokości 1.943.744,00 zł przeznaczony będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 3.2 Spłata kredytu nastąpi od 25.03.2016 do 25.03.2020; 1 rata 25 marca 2016 r. kwota 50.000 zł. 2 rata 25 czerwca 2016 r. kwota 50.000 zł. 3 rata 25 września 2016 r. kwota 50.000 zł. 4 rata 25 grudnia 2016 r. kwota 50.000 zł. 5 rata 25 marca 2017 r. kwota 25.000 zł. 6 rata 25 czerwca 2017 r. kwota 25.000 zł. 7 rata 25 września 2017 r. kwota 25.000 zł. 8 rata 25 grudnia 2017 r. kwota 25.000 zł 9 rata 25 marca 2018 r. kwota 75.000 zł. 10 rata 25 czerwca 2018 r. kwota 75.000 zł. 11 rata 25 września 2018 r. kwota 75.000 zł. 12 rata 25 grudnia 2018 r. kwota 75.000 zł. 13 rata 25 marca 2019 r. kwota 275.000 zł. 14 rata 25 czerwca 2019 r. kwota 275.000 zł. 15 rata 25 września 2019 r. kwota 275.000 zł. 16 rata 25 grudnia 2019 r. kwota 275.000 zł 17 rata 25 marca 2020 r. kwota 243.744 zł. Spłata odsetek kwartalnie. Pierwsza spłata odsetek w IV kwartale 2015 roku. 3.3 Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco, 3.4 W sytuacji gdyby kredyt spłacony był wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy. 3.5 Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż prowizja od uruchomienia kredytu oraz oprocentowaniem liczonym jak w pkt. 3.4, 3.7 i 3.8 powiększone o marżę Banku. 3.6 Kredyt będzie wykorzystywany w jednej transzy w terminie do dnia 15 grudnia 2015 roku. Jednakże należy zwrócić uwagę, że termin ten uzależniony będzie od daty podpisania umowy. Ponieważ na dzień sporządzania niniejszej SIWZ trudni określić ile czasu zajmie wykonanie czynności badania ofert, a w następstwie wyboru oferty najkorzystniejszej, rozpatrzenia ewentualnych odwołań, stąd też datę wypłaty kredytu - 15 grudnia 2015 r. należy przyjąć do oferty i traktować jedynie jako hipotetyczną datę wypłaty środków kredytu. 3.7 Oprocentowanie kredytu będzie liczone według stopy podanej przez wybrany bank. 3.8 Odsetki od kredytu naliczane będą tylko od kwoty aktualnego rzeczywistego zadłużenia. 3.9 Szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy. 3.10 Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 66.11.30.00 - 5 Usługi udzielania kredytu 3.11 Termin wykonania zamówienia: Termin uruchomienia kredytu : w dniu podpisania umowy Umowa zostanie zawarta na okres: do dnia 31 marca 2020 r..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 

 

 

 

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2020.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na wykonywanie działalności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376), a w przypadku podmiotu mającego siedzibę poza granicami RP - zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty Harmonogram spłaty rat Upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 99

 • 2 - Liczba placówek danego banku na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn - 1

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmiany postanowień umowy , w związku z wystąpieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a Wykonawca wyrazi na nie zgodę. Zmiany nie mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania. Zastrzega się, za zgodą Wykonawcy zmianę terminów spłat rat kredytu, zmianę harmonogramu spłat rat kredytu, jeżeli Zamawiający będzie przewidywał trudności w dotrzymaniu określonych w SIWZ terminów spłat. Wszelkie zmiany powinny być wprowadzone aneksem do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stawiszyn.pl (bip - zamówienia publiczne)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.11.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn I piętro - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

BURMISTRZ STAWISZYNA

/-/ Justyna Urbaniak

 

Załącznik:
1.SIWZ Udzielenie kredytu długoterminowego 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-25
Data publikacji:2016-03-25
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6030