Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie filia w Petrykach oraz budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego „Bajkowa Kraina” w Zbiersku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2016-03-25

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Roboty dodatkowe i uzupełniające dot. zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie filia w Petrykach oraz budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego „Bajkowa Kraina" w Zbiersku"

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe i uzupełniające dot. zadania pn.:Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie filia w Petrykach oraz budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego _Bajkowa Kraina`_ w Zbiersku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budynek przedszkola w Zbiersku Cukrowni.*Wykonania pokrycia dachowego na budynku z dachówki ceramicznej w całości bez konieczności odzysku dachówki z istniejącego pokrycia. Założenia do przetargu przewidywały odzysk i przełożenie dachówki w 60 procent ,pozostała część 40 procent założenie nowej dachówki. W trakcie robót z poziomu rusztowań i bezpośredniego dostępu do dachu -dokonano odkrywek, oględzin oraz szczegółowej oceny dachu i stwierdzono, że nie jest możliwe wykorzystanie do ponownego pokrycia dachówki i gąsiory z odzysku. W trakcie rozbiórki dachówki i gąsiorów okazało się niemożliwe ponowne ich wykorzystanie z uwagi na bardzo zły stan techniczny (popękane, odkształcone). W związku z tym zachodzi konieczność wykonania pokrycia w całości z nowego materiału czyli dachówki i gąsiorów. Zachodzi również konieczność wymiany zniszczonych okien dachowych w formie - wole oka. Okna spróchniałe nie nadające się do ponownego wbudowania. Malowanie, konserwacja podbitki zewnętrznej połaci dachowej (deski, krokwie-poza licem ściany)Bez odkrywek, rozbiórki z poziomu rusztowań trudno było przewidzieć powstałe fakty podczas przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia. Podstawa prawna udzielenia zamówienia na wykonanie robót uzupełniających: art. 67.ust.1 pkt.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 roku, poz.907 ze zmianami).*Wykonanie instalacji odgromowej z drutu stalowego średnicy 8 mm ocynkowanego w rurach ochronnych z winiduru o średnicy 37 mm oraz montaż skrzynek w złączach kontrolnych w zabudowanych skrzynkach rewizyjnych.Z tego samego poziomu rusztowań co dach , stwierdzono, że stan zwodów instalacji odgromowej jest zły i wymaga całkowitej wymiany z jednoczesną zmianą średnicy zwodu na średnicy 8 mm (obecnie 5 mm) zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.Bez odkrywek, rozbiórki, szczegółowych oględzin i oceny z poziomu rusztowań trudno było przewidzieć powstałe fakty podczas przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia.Podstawa prawna udzielenia zamówienia na wykonanie robót dodatkowych: art. 67.ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 roku, poz.907 ze zmianami). *Rozbiórka w całości murów oporowych z kamienia tarasu, wraz z nawierzchnią z płytek lastrico i podbudową betonową. Wykonanie ławy betonowej wraz z podbudową z warstwy piasku z cementem i wykonaniem nawierzchni tarasu z kostki betonowej z uformowaniem stopni na całej długości i szerokości tarasu. Podczas dokonania odkrywek murów oporowych tarasu z kamienia, nawierzchni z płytek lastrico oraz podłoża stwierdzono: popękane i wypchnięte mury oporowe, mury bez fundamentów, popękaną nawierzchnia z płytek ułożonych na podkładzie betonowym bezpośrednio na gruncie. Bez odkrywek, rozbiórki części nawierzchni murów trudno było przewidzieć powstałe fakty podczas przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia.W związku z powyższym zdecydowano dokonać w całości rozbiórki murów oporowych, poręczy stalowych, nawierzchni z płytek lastrico nie nadających się do ponownego wbudowania. Postanowiono wykonać taras o nawierzchni z kostki betonowej z uformowaniem spadku od budynku i wykonaniem schodów wokół tarasu. Nawierzchnię tarasu postanowiono wykonać z kostki betonowej grubości 6 cm na podbudowie z ławy betonowej i warstwy piasku z cementem z uformowaniem stopni z kostki betonowej na całej długości i szerokości tarasu. Bez odkrywek, rozbiórki oględzin trudno było przewidzieć powstałe fakty, podczas przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia.Podstawa prawna udzielenia zamówienia na wykonanie robót uzupełniających: art. 67.ust.1 pkt.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 roku, poz.907 ze zmianami).*Wymiana naczynia wyrównawczego wraz rurami i oprzyrządowaniem (zaworami) remontowanej instalacji co.Podczas robót remontowych instalacji centralnego ogrzewania, podczas dokonania rozbiórki zniszczonego ocieplenia oraz szczegółowych oględzin naczynia oraz rur doprowadzających wodę do naczynia stwierdzono, bardzo zły stan techniczny naczynia. Brak drożności lub ograniczona drożność rur doprowadzających i odprowadzających wodę z naczynia stanowiło zagrożenie dla istniejącego pieca co. W związku z powyższym postanowiono wymienić naczynie zbiorcze wraz z rurami stalowymi odprowadzającymi i doprowadzającymi wodę i oprzyrządowaniem.Bez odkrywek, rozbiórki oględzin trudno było przewidzieć powstałe fakty, podczas przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia.Podstawa prawna udzielenia zamówienia na wykonanie robót dodatkowych: art. 67.ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 roku, poz.907 ze zmianami). *Wymiana okien drewnianych na PCV, wymiana drzwi stalowych, zewnętrznych do kotłowni.Postanowiono dokonać wymiany okien w piwnicy i kotłowni, drzwi stalowych zewnętrznych do kotłowni z uwagi na zły stan techniczny (kształtowniki stalowe oraz blacha zardzewiałe),okna drewniane, spróchniałe zagrażające bezpieczeństwu. Bez odkrywek, rozbiórki oględzin trudno było przewidzieć powstałe fakty, podczas przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia.Podstawa prawna udzielenia zamówienia na wykonanie robót dodatkowych: art. 67.ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 roku, poz.907 ze zmianami). Budynek przedszkola w Petrykach.*Wykonanie instalacji odgromowej z drutu stalowego średnicy 8 mm ocynkowanego w rurach ochronnych z winiduru o średnicy średnicy 37 mm oraz montaż skrzynek w złączach kontrolnych w zabudowanych skrzynkach rewizyjnych.Z tego samego poziomu rusztowań co dach , stwierdzono, że stan zwodów instalacji odgromowej jest zły i wymaga całkowitej wymiany z jednoczesną zmianą średnicy zwodu na średnicy 8 mm (obecnie 5 mm) zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.Bez odkrywek, rozbiórki, szczegółowych oględzin i oceny z poziomu rusztowań trudno było przewidzieć powstałe fakty podczas przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia.Podstawa prawna udzielenia zamówienia na wykonanie robót dodatkowych: art. 67.ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 roku, poz.907 ze zmianami). *Uzupełnienie ścian zewnętrznych dodatkową warstwą styropianu. Powyższe roboty trudne były do przewidzenia. Po rozbiórce blachy stalowej, elewacyjnej, maskującej ścianę zewnętrzną okazało się, że ściana w tej części posiada uskok do wewnątrz w stosunku do lica. Postanowiono ułożyć na ścianie dodatkową warstwę styropianu, co pozwoli na wyrównanie lica ściany zewnętrznej, wyrównanie grubości ściany zewnętrznej wokół budynku, zwiększy izolacyjność termiczną ściany.Bez odkrywek, rozbiórki, szczegółowych oględzin i oceny z poziomu rusztowań trudno było przewidzieć powstałe fakty podczas przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia.Podstawa prawna udzielenia zamówienia na wykonanie robót dodatkowych: art. 67.ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 roku, poz.907 ze zmianami). *Rozbiórka w całości murów oporowych z kamienia tarasu, wraz z nawierzchnią z płytek lastrico i podbudową betonową. Wykonanie ławy betonowej wraz z podbudową z warstwy piasku z cementem i wykonaniem nawierzchni tarasu z kostki betonowej z uformowaniem stopni na całej długości i szerokości tarasu. Podczas dokonania odkrywek murów oporowych tarasu z kamienia, nawierzchni z płytek lastrico oraz podłoża stwierdzono: popękane i wypchnięte mury oporowe, mury bez fundamentów, popękaną nawierzchnia z płytek ułożonych na podkładzie betonowym bezpośrednio na gruncie. Bez odkrywek, rozbiórki części nawierzchni murów trudno było przewidzieć powstałe fakty podczas przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia.W związku z powyższym zdecydowano dokonać w całości rozbiórki murów oporowych, poręczy stalowych, nawierzchni z płytek lastrico nie nadających się do ponownego wbudowania. Postanowiono wykonać taras o nawierzchni z kostki betonowej z uformowaniem spadku od budynku i wykonaniem schodów wokół tarasu. Nawierzchnię tarasu postanowiono wykonać z kostki betonowej grubości 6 cm na podbudowie z ławy betonowej i warstwy piasku z cementem z uformowaniem stopni z kostki betonowej na całej długości i szerokości tarasu. Bez odkrywek, rozbiórki oględzin trudno było przewidzieć powstałe fakty, podczas przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia. Podstawa prawna udzielenia zamówienia na wykonanie robót uzupełniających: art. 67.ust.1 pkt.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 roku, poz.907 ze zmianami)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.45.00.00-6, 45.21.42.00-2, 45.41.00.00-4.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Marek Kędzia Zakład Robót Ogólnobudowlanych ZROBUD, Gołuchów ul. Zachodnia 8, 63-322 Gołuchów, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 74336,86 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 91434,34
  • Oferta z najniższą ceną: 91434,34 / Oferta z najwyższą ceną: 91434,34
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5, art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Budynek przedszkola w Zbiersku Cukrowni.*Wykonania pokrycia dachowego na budynku z dachówki ceramicznej w całości bez konieczności odzysku dachówki z istniejącego pokrycia. Założenia do przetargu przewidywały odzysk i przełożenie dachówki w 60 procent ,pozostała część 40 procent założenie nowej dachówki. W trakcie robót z poziomu rusztowań i bezpośredniego dostępu do dachu -dokonano odkrywek, oględzin oraz szczegółowej oceny dachu i stwierdzono, że nie jest możliwe wykorzystanie do ponownego pokrycia dachówki i gąsiory z odzysku. W trakcie rozbiórki dachówki i gąsiorów okazało się niemożliwe ponowne ich wykorzystanie z uwagi na bardzo zły stan techniczny (popękane, odkształcone). W związku z tym zachodzi konieczność wykonania pokrycia w całości z nowego materiału czyli dachówki i gąsiorów. Zachodzi również konieczność wymiany zniszczonych okien dachowych w formie - wole oka. Okna spróchniałe nie nadające się do ponownego wbudowania. Malowanie, konserwacja podbitki zewnętrznej połaci dachowej (deski, krokwie-poza licem ściany)Bez odkrywek, rozbiórki z poziomu rusztowań trudno było przewidzieć powstałe fakty podczas przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia. Podstawa prawna udzielenia zamówienia na wykonanie robót uzupełniających: art. 67.ust.1 pkt.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 roku, poz.907 ze zmianami).*Wykonanie instalacji odgromowej z drutu stalowego średnicy 8 mm ocynkowanego w rurach ochronnych z winiduru o średnicy 37 mm oraz montaż skrzynek w złączach kontrolnych w zabudowanych skrzynkach rewizyjnych.Z tego samego poziomu rusztowań co dach , stwierdzono, że stan zwodów instalacji odgromowej jest zły i wymaga całkowitej wymiany z jednoczesną zmianą średnicy zwodu na średnicy 8 mm (obecnie 5 mm) zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.Bez odkrywek, rozbiórki, szczegółowych oględzin i oceny z poziomu rusztowań trudno było przewidzieć powstałe fakty podczas przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia.Podstawa prawna udzielenia zamówienia na wykonanie robót dodatkowych: art. 67.ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 roku, poz.907 ze zmianami). *Rozbiórka w całości murów oporowych z kamienia tarasu, wraz z nawierzchnią z płytek lastrico i podbudową betonową. Wykonanie ławy betonowej wraz z podbudową z warstwy piasku z cementem i wykonaniem nawierzchni tarasu z kostki betonowej z uformowaniem stopni na całej długości i szerokości tarasu. Podczas dokonania odkrywek murów oporowych tarasu z kamienia, nawierzchni z płytek lastrico oraz podłoża stwierdzono: popękane i wypchnięte mury oporowe, mury bez fundamentów, popękaną nawierzchnia z płytek ułożonych na podkładzie betonowym bezpośrednio na gruncie. Bez odkrywek, rozbiórki części nawierzchni murów trudno było przewidzieć powstałe fakty podczas przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia.W związku z powyższym zdecydowano dokonać w całości rozbiórki murów oporowych, poręczy stalowych, nawierzchni z płytek lastrico nie nadających się do ponownego wbudowania. Postanowiono wykonać taras o nawierzchni z kostki betonowej z uformowaniem spadku od budynku i wykonaniem schodów wokół tarasu. Nawierzchnię tarasu postanowiono wykonać z kostki betonowej grubości 6 cm na podbudowie z ławy betonowej i warstwy piasku z cementem z uformowaniem stopni z kostki betonowej na całej długości i szerokości tarasu. Bez odkrywek, rozbiórki oględzin trudno było przewidzieć powstałe fakty, podczas przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia.Podstawa prawna udzielenia zamówienia na wykonanie robót uzupełniających: art. 67.ust.1 pkt.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 roku, poz.907 ze zmianami).*Wymiana naczynia wyrównawczego wraz rurami i oprzyrządowaniem (zaworami) remontowanej instalacji co.Podczas robót remontowych instalacji centralnego ogrzewania, podczas dokonania rozbiórki zniszczonego ocieplenia oraz szczegółowych oględzin naczynia oraz rur doprowadzających wodę do naczynia stwierdzono, bardzo zły stan techniczny naczynia. Brak drożności lub ograniczona drożność rur doprowadzających i odprowadzających wodę z naczynia stanowiło zagrożenie dla istniejącego pieca co. W związku z powyższym postanowiono wymienić naczynie zbiorcze wraz z rurami stalowymi odprowadzającymi i doprowadzającymi wodę i oprzyrządowaniem.Bez odkrywek, rozbiórki oględzin trudno było przewidzieć powstałe fakty, podczas przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia.Podstawa prawna udzielenia zamówienia na wykonanie robót dodatkowych: art. 67.ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 roku, poz.907 ze zmianami). *Wymiana okien drewnianych na PCV, wymiana drzwi stalowych, zewnętrznych do kotłowni.Postanowiono dokonać wymiany okien w piwnicy i kotłowni, drzwi stalowych zewnętrznych do kotłowni z uwagi na zły stan techniczny (kształtowniki stalowe oraz blacha zardzewiałe),okna drewniane, spróchniałe zagrażające bezpieczeństwu. Bez odkrywek, rozbiórki oględzin trudno było przewidzieć powstałe fakty, podczas przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia.Podstawa prawna udzielenia zamówienia na wykonanie robót dodatkowych: art. 67.ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 roku, poz.907 ze zmianami). Budynek przedszkola w Petrykach.*Wykonanie instalacji odgromowej z drutu stalowego średnicy 8 mm ocynkowanego w rurach ochronnych z winiduru o średnicy średnicy 37 mm oraz montaż skrzynek w złączach kontrolnych w zabudowanych skrzynkach rewizyjnych.Z tego samego poziomu rusztowań co dach , stwierdzono, że stan zwodów instalacji odgromowej jest zły i wymaga całkowitej wymiany z jednoczesną zmianą średnicy zwodu na średnicy 8 mm (obecnie 5 mm) zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.Bez odkrywek, rozbiórki, szczegółowych oględzin i oceny z poziomu rusztowań trudno było przewidzieć powstałe fakty podczas przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia.Podstawa prawna udzielenia zamówienia na wykonanie robót dodatkowych: art. 67.ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 roku, poz.907 ze zmianami). *Uzupełnienie ścian zewnętrznych dodatkową warstwą styropianu. Powyższe roboty trudne były do przewidzenia. Po rozbiórce blachy stalowej, elewacyjnej, maskującej ścianę zewnętrzną okazało się, że ściana w tej części posiada uskok do wewnątrz w stosunku do lica. Postanowiono ułożyć na ścianie dodatkową warstwę styropianu, co pozwoli na wyrównanie lica ściany zewnętrznej, wyrównanie grubości ściany zewnętrznej wokół budynku, zwiększy izolacyjność termiczną ściany.Bez odkrywek, rozbiórki, szczegółowych oględzin i oceny z poziomu rusztowań trudno było przewidzieć powstałe fakty podczas przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia.Podstawa prawna udzielenia zamówienia na wykonanie robót dodatkowych: art. 67.ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 roku, poz.907 ze zmianami). *Rozbiórka w całości murów oporowych z kamienia tarasu, wraz z nawierzchnią z płytek lastrico i podbudową betonową. Wykonanie ławy betonowej wraz z podbudową z warstwy piasku z cementem i wykonaniem nawierzchni tarasu z kostki betonowej z uformowaniem stopni na całej długości i szerokości tarasu. Podczas dokonania odkrywek murów oporowych tarasu z kamienia, nawierzchni z płytek lastrico oraz podłoża stwierdzono: popękane i wypchnięte mury oporowe, mury bez fundamentów, popękaną nawierzchnia z płytek ułożonych na podkładzie betonowym bezpośrednio na gruncie. Bez odkrywek, rozbiórki części nawierzchni murów trudno było przewidzieć powstałe fakty podczas przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia.W związku z powyższym zdecydowano dokonać w całości rozbiórki murów oporowych, poręczy stalowych, nawierzchni z płytek lastrico nie nadających się do ponownego wbudowania. Postanowiono wykonać taras o nawierzchni z kostki betonowej z uformowaniem spadku od budynku i wykonaniem schodów wokół tarasu. Nawierzchnię tarasu postanowiono wykonać z kostki betonowej grubości 6 cm na podbudowie z ławy betonowej i warstwy piasku z cementem z uformowaniem stopni z kostki betonowej na całej długości i szerokości tarasu. Bez odkrywek, rozbiórki oględzin trudno było przewidzieć powstałe fakty, podczas przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia. Podstawa prawna udzielenia zamówienia na wykonanie robót uzupełniających: art. 67.ust.1 pkt.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 roku, poz.907 ze zmianami)..

 

BURMISTRZ STAWISZYNA

   Robert Jarzębski /-/

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5157