Budowa parkingów, zieleńcy, utwardzenie placu działki nr 512/2 położonej w Stawiszynie przy ul. Starościńskiej użytkowanej przez Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016-03-24

Stawiszyn, dn.29.03.2013 roku

PFiZP.271.2.2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
"Budowa parkingów , zieleńcy , utwardzenie placu działki nr 512/2 położonej w Stawiszynie przy ul. Starościńskiej użytkowanej przez Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej "

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina i Miasto Stawiszyn informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

Firma Usługowo Handlowa RAWABRUK Rafał Gużdzioł
ul. M. Konopnickiej 9, 63-500 Ostrzeszów
Cena wybranej oferty: 189 270,03 zł.

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr
oferty

Firma (nazwa) nazwisko
oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt
w kryterium: cena

Razem

1.

Firma Usługowo Handlowa
RAWA BRUK Rafał Guździoł
63-500 Ostrzeszów ul. M. Konopnickiej 9

100.00

100.00

2.

Brukarstwo Kasprzak
Sp. z o. o. ul. D. Cieszyńskiego 10
63-720 Koźmin Wielkopolski

83,20

83,20

3.

REMBUD Bujak / Pietrzak
Spółka Jawna ul. Tuwima 6, 62-800 Kalisz

73,30

73,30

4.

DROG MET Roboty Drogowo Budowlane
Maciej Pleśnierowicz  Pośrednik 1 A
62-840 Koźminek

86,70

86,70

5.

Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe
MARZYŃSKI Sp. z o. o. ul. Przemysława 2
63-200 Jarocin

87,00

87,00

6.

Zakład Budowlany  Budownictwa Mieszkaniowego
i Infrastruktury Towarzyszącej Andrzej Kosior
ul. Młynarska 8/3
62-800 Kalisz

90,20

90,20

7.

Zakład Usługowo Handlowy Małgorzata Chabierska
Złotniki Wielkie ½  62-817 Żelazków

70,40

70,40

8.

GREGBUD Grzegorz Rybarczyk
Nowy Olesiec 1 .63-313 Chocz

94,80

94,80

 

Burmistrz Stawiszyna

/-/ Robert Jarzębski

Wyjaśnienie SIWZ 1

2016-03-24

Stawiszyn , dn. 14.03.2013 r.
Gmina i Miasto Stawiszyn

PFiZP 271.2.2013

Wyjaśnienie SIWZ 1

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa parkingów  Zieleńcy , utwardzenie placu działki nr 512/2 położonej w Stawiszynie przy ul.Starościńskiej użytkowanej przez Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej "

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) informuję, że wykonawca uczestniczący w postępowaniu złożył wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

W dokumentacji projektowej zaprojektowano 9 betonowych studni rewizyjnych fi 1000 , natomiast przedmiar zawiera 3 sztuki betonowych studni rewizyjnych fi 1000 oraz 6 szt systemowych studni rewizyjnych fi 425 , których nie ma w projekcie. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia że należy przyjąć zapisy zawarte w dokumentacji projektowej tj. 9 sztuk studni rewizyjnych betonowych fi 1000 . Nie należy do wyceny przyjmować 6 sztuk studni systemowych studni rewizyjnych fi 425 których dokumentacja projektowa nie obejmuje .

Pytanie 2:

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie 8 sztuk studzienek ściekowych , w przedmiarze natomiast ujęto 7 szt. Prosimy o wyjaśnienie

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia że należy przyjąć wykonanie 8 studzienek ściekowych zgodnie dokumentacją projektową Zamawiający informuje że podstawowym dokumentem do ustalenia ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa , zarówno przedmiar jak i kosztorys ofertowy mają znaczenie pomocnicze przy ustalaniu ceny ryczałtowej

Pytanie 3:

Prosimy o udostępnienie edytowalnej wersji załączników

Odpowiedź:
Zamawiający nie udostępni edytowalnej wersji załączników.

 

Z up. Burmistrza Stawiszyna

Sekretarz Gminy i Miasta Stawiszyn
Beata Kuśmierczyk.

Ogłoszenie o zamówieniu

2016-03-24

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:www.stawiszyn.pl

PFiZP 271.2.2013

Stawiszyn: Budowa parkingów, zieleńcy, utwardzenie placu działki nr 512/2 położonej w Stawiszynie przy ul. Starościńskiej użytkowanej przez Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Numer ogłoszenia: 73868 - 2013; data zamieszczenia: 21.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn , ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa parkingów, zieleńcy, utwardzenie placu działki nr 512/2 położonej w Stawiszynie przy ul. Starościńskiej użytkowanej przez Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach zadania należy wykonać drogi manewrowe, parkingi , dojścia i dojazdy do budynku NZPOZ oraz zjazd z drogi powiatowej - ul. Starościńskiej.. Należy rozebrać stare i zniszczone drogi manewrowe , chodniki , krawężniki oraz dojścia do budynku, a także konstrukcje pod nimi a nawierzchnie bitumiczne wykorzystać jako podbudowę pod wykonane warstwy konstrukcyjne. Należy wykonać nową nawierzchnię zjazdu z drogi publicznej, dróg dojazdowych oraz manewrowych, parkingów, chodników i dojść oraz urządzenie zieleńcy. W ramach prac należy wykonać również odwodnienie terenu działki z odprowadzeniem wody do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie terenu Pod względem rozmiarowym zakres projektowanego przedsięwzięcia przedstawia się następująco: Kolektory kanalizacji deszczowej PP-bf250mm 93 mb Powierzchnia dróg manewrowych 765,8 m2 Powierzchnia nowych parkingów 262,5 m2 21 m.p. Powierzchnia parkingów do przełożenia 99 m2 6+1 m.p. Powierzchnia dojść 108 m2 Powierzchnia zieleni 746m2 Powierzchnia parkingu dla rowerów 6m2 Latarnie parkowe z oprawą OPA-1 , 5 szt. Ułożyć kabel YKY 3x2,5mm 117 m.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.50-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.07.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. 2. Kwota wadium wynosi: 5 800,00 zł. (słownie złotych: pięć tysięcy osiemset zł 00/100.) 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed dniem 19.03.2013r. godzina 10:00. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na podany niżej rachunek bankowy zamawiającego: Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn BS Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005 W tytule przelewu należy wpisać: wadium w przetargu PFiZP 271.2.2013 Wniesienie wadium jest skuteczne z chwilą uznania rachunku bankowego zamawiającego należną kwotą wadium. Oznacza to, że wymagana kwota wadium musi być zaksięgowana na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w kasie zamawiającego. Kasa zamawiającego znajduje się w budynku Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn przy ul. Szosa Pleszewska 3 w Stawiszynie (parter) i jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00. 8.Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi zawierać w szczególności: 1) zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierającego oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a, lub ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych 2) termin obowiązywania gwarancji - nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 3) miejsce i termin zwrotu gwarancji, 4) wysokość wadium zgodną z określoną w s.i.w.z., 5) wadium nie może mieć zapisów ograniczających możliwość ściągnięcia wadium 6) dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji, zawierający informację o udzieleniu poręczenia w wypadku udzielenia poręczenia, lub że udzielona gwarancja w wypadku udzielenia gwarancji, stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Gminy i Miasta Stawiszyn w przetargu nieograniczonym w postępowaniu numer PFiZP.271.2.2013 o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowa parkingów , zieleńcy , utwardzenie placu działki nr 512/2 położonej w Stawiszynie przy ul. Starościńskiej użytkowanej przez Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej 9. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 5.13. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 5.9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 , 2 ustawy (treść oświadczenia zawiera załącznik nr 2 do s.i.w.z.); W stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 , 2 ustawy składają: a) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, - tym przypadku, oświadczenie podpisane przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub oświadczenie podpisane przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika osoby fizycznej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie), b) wszyscy wspólnicy spółki cywilnej (osoby fizyczne) tj. każdy ze wspólników spółki cywilnej składa odpowiednio jako: - oddzielne (osobne) oświadczenie - w tym przypadku, każde (osobne) oświadczenie podpisane przez wspólnika spółki cywilnej lub oświadczenie podpisane przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika wspólników spółki cywilnej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie) - lub łączne oświadczenie podpisane - przez wszystkich wspólników spółki cywilnej - lub - przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika wspólników spółki cywilnej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Dane o doświadczeniu Wykonawcy w zakresie realizacji zamówień związanych z budową lub przebudową nawierzchni placów , parkingów , chodników, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł - każde zadanie, potwierdzone referencjami stwierdzającymi należyte ich wykonanie, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 (co najmniej dwa zadania )

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna spełnienie tego warunku na podstawie złożonego oswiadczenia stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Oświadczenia stwierdzające że Wykonawca dysponuje osobą (osobami) posiadającą przygotowanie zawodowe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym zamówieniem oraz przynależności do Właściwej Izby Samorządu Zawodowego jako załącznik nr 4, do formularza oferty.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł jako załącznik nr 8. do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Nie wymagane

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Zmiana umowy może być dokonana: 1) w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, a w szczególności wystąpienia nadzwyczajnych warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie zamówienia zgodnie z umową lub wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, - z uwagi na niezależne od Strony umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, np. kierownika budowy i robót, inspektora nadzoru, osób reprezentujących strony ( w szczególności choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne) - w przypadku zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, 2) w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego , 3) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stawiszyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn ul. Szosa Pleszewska 3 62-820 Stawiszyn , pokój nr 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:19.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn ul. Szosa Pleszewska 3 , 62-820 Stawiszyn , sekretariat urzędu.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Burmistrz  Stawiszyna

  / Robert Jarzębski /

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5779