Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa publicznego samorządowego przedszkola przy ul. Starościńskiej w Stawiszynie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie o zamówieniu

2016-03-24

PFiZP.271.4.2013 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: /Budowa publicznego samorządowego przedszkola przy ul. Starościńskiej w Stawiszynie/.


Numer ogłoszenia: 260512 - 2013; data zamieszczenia: 04.07.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 171684 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: /Budowa publicznego samorządowego przedszkola przy ul. Starościńskiej w Stawiszynie/..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: /Budowa publicznego samorządowego przedszkola przy ul. Starościńskiej w Stawiszynie/ poprzedzonej przedstawieniem Zamawiającemu 2 przykładów rozwiązania części architektoniczno - projektowej. Powierzchnia terenu przeznaczonego pod budowę wynosi ok.10429 m2 (działki położone przy ul. Starościńskiej w Stawiszynie oznaczone nr 512/2 i 515). 1.Opracowanie rysunkowe dwóch przykładowych rozwiązań (koncepcji) powinno obejmować: a)projekt zagospodarowania działki, b)przykładowe zagospodarowanie placu zabaw (dobór i rozmieszczenie urządzeń) - skala 1:500, c)schemat funkcjonalno-użytkowy parteru i piętra(poddasza), d)schematy przekrojów, e)elewacje. 2.Wytyczne dla projektowania Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę przedszkola na działce numer 512/2 i 515, o łącznej powierzchni 512/2 - 0,6429 ha,515- 0,400 ha, razem 1,0429 ha położonej w Stawiszynie, której właścicielem jest Gmina i Miasto Stawiszyn (KW 55141). Przedmiotowy teren nie jest objęty MPZP. Inwestor wystąpi o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Planuje się zabudowanie przedmiotowego terenu obiektem oświatowym spełniającym standardy obowiązujące w tego typu placówkach, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzysząca z uwzględnieniem terenu rekreacyjnego i nowego ogrodzenia dla całego terenu. Zabudowane tereny działki 512/2 od strony ulicy Starościńskiej - budynek Ośrodka Zdrowia, dwukondygnacyjny podpiwniczony(stropodach) i 515 od strony kaliskiej - budynek mieszkalno-usługowy, dwukondygnacyjny podpiwniczony(stropodach) należy włączyć do projektowanego zagospodarowania terenu pod budowę przedszkola wydzielając ich funkcje. Należy zaprojektować obiekt bez barier architektonicznych i umożliwić dostęp osobom niepełnosprawnym. Działka nie jest uzbrojona w siec kanalizacyjną, wodociągową, energetyczną i gazową. Istnieje możliwość przyłączenia obiektu do istniejącej kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci energetycznej biegnących w ulicy Starościńskiej na zasadach i warunkach wydanych przez właścicieli sieci. Przedszkole należy połączyć komunikacyjne z istniejącym układem komunikacyjnym - włączenie do drogi powiatowej - ul. Starościńskiej. Na terenie działek należy przewidzieć min. 15 miejsc postojowych w tym, co najmniej jedno dla osób niepełnosprawnych. Obszar przewidziany pod zabudowę stanowi na dzień dzisiejszy teren w części niezabudowany działka nr 515 i w części zabudowany - budynek ośrodka zdrowia działka nr 512./2 wraz z naturalnym zbiornikiem wodnym. Zbiornik wodny należy zachować, włączyć i dostosować do całości zagospodarowania urbanistyczno-architektonicznego terenu pod przedszkole. Obszar przewidziany pod zabudowę sąsiaduje z obszarem objętym ochroną konserwatorską. Projekt budowlany będzie podlegał uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem w Poznaniu oddział w Kaliszu. Planuje się budynek przedszkola parterowy lub piętrowy, niepodpiwniczony, z dachem wielospadowym lub ewentualny płaski-stropodach w technologii tradycyjnej na rzucie dostosowanym do możliwości lokalizacyjnych działek w tym korzystnego usytuowania względem stron świata, ukształtowania terenu oraz wykorzystania istniejącej infrastruktury np.: dojazd na działkę, nowe boisko. Rzut budynku ze względów funkcjonalno - użytkowych jak i ekonomicznych oprzeć na możliwie zwartej i prostej bryle z pozostawieniem jak największej ilości przestrzeni biologicznie czynnej na działce z wykorzystaniem jej na zieleniec, place zabaw i ścieżki edukacyjne (np.: /miasteczko ruchu drogowego/) itp. Zespół przedszkolny musi spełniać założenia wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalonych zgodnie z Polska Norm PN-ISO 9836:1997 /Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych/. Kompleks przewidziany jest w sumie dla 150 dzieci, 6 oddziałów przedszkolnych po 25 dzieci w każdym. Szczegółowe wytyczne dla projektowania zawarte są w załączonym programie funkcjonalno-użytkowym. SKŁAD PEŁNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 1.Projekt budowlany wraz z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę opracowany zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji wraz z uzyskaniem w/w decyzji. 2.Projekty wykonawcze dla następujących branż: Branża architektoniczno-budowlana: - 5 egz. a)projekt architektury z kolorystyką elewacji, b)projekt konstrukcji z niezbędnymi rysunkami warsztatowymi (szczegóły), c)projekt aranżacji wnętrz wraz z kolorystyką, d)projekt detali architektonicznych, e)projekt elementów małej architektury, Branża drogowa: - 5 egz. a)projekt robót drogowych, b)projekt zagospodarowania terenu wraz z uzgodnieniami branżowymi obejmujący miejsca postojowe (min.15), drogi wewnętrzne, dojazdowe, ciągi komunikacyjne, małą architekturę, oraz ogrodzenie terenu z wejściem głównym od ulicy Starościńskiej - z bramą wjazdową oraz możliwością dojścia i dojazdu, również od strony ulicy kaliskiej z bramą wjazdową oraz możliwością dojścia i dojazdu do projektowanego obiektu przedszkola. Branża sanitarna:- 5 egz. a)projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami, b)projekt sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, c)projekt sieci kanalizacji deszczowej z odwodnieniem budynku i terenu, d)projekt instalacji wewnętrznej wod-kan, e)projekt instalacji p.poż., f)projekt instalacji wentylacji, g)projekt instalacji c.o, h)projekt instalacji solarnej c.w.u., i)projekt technologii kotłowni olejowej, ekogroszek, j)projekt technologii kuchni. Branża elektryczna: - 5 egz. a)projekt przyłącza elektroenergetycznego (umowa przyłączeniowa), b)projekt instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych obiektu, c)projekt instalacji oświetlenia terenu i miejsc parkingowych, d)projekt instalacji odgromowej, e)projekt instalacji sygnalizacji pożaru, f)projekt instalacji niskoprądowych (teletechnicznych, sieci komputerowej, nagłośnienia, systemu antywłamaniowego i telewizji dozorowej oraz kontroli dostępu). 3. Przedmiar robót z podziałem na poszczególne branże i powiązany ze specyfikacją techniczną - wykonania i odbioru robót. - 5 egz. 4. Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. - 2 egz. 5. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, - 5 egz. 6. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - 5 egz. 7. Charakterystykę energetyczną - 5 egz. 8. Opracowania związane z przeprojektowaniem istniejących urządzeń infrastruktury technicznej w przypadku ewentualnej kolizji z projektowanym obiektem. 9. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest uzyskać: a)niezbędne opinie i uzgodnienia, b)decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile jest wymagana na podstawie odrębnych przepisów, c)mapy do celów projektowych w skali 1:500 - dostarcza Zamawiający. 10. Pozwolenie na budowę dla całego zakresu. UWAGI odnośnie dokumentacji: 1. Wszystkie opracowania należy dostarczyć Zamawiającemu w formie papierowej w podanych wyżej ilościach oraz na nośniku elektronicznym (pdf.). 2. Rozwiązania projektowe na każdym etapie należy uzgadniać z Zamawiającym. 3. Dokumentacja będzie opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności: a) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), b)rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462 ze zm.), c)rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072 ze zm.), d)rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389), e)przepisami dotyczącymi przedszkoli, f)obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP, przepisami przeciw pożarowymi itp. 4. Dokumentacja musi być zgodna z obowiązującymi przepisami na dzień składania jej u Zamawiającego. 5. W przypadku zmiany przepisów w okresie od daty złożenia dokumentacji u Zamawiającego do dnia składania wniosku o pozwolenie na budowę projekt należy dostosować do obowiązujących zmian. 6. Wykonawca winien uwzględnić w swoich kosztach zapisy punktów 4 i 5. 7. Wykonawca dołączy wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dokumentacja została wykonana zgodnie z umową oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami techniczno-budowlanymi oraz że jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego z powodu niewłaściwego sporządzenia przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskiego. 9. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia wyjaśnień na ewentualne zapytania wykonawców, jakie mogą wpłynąć podczas składania ofert w przetargu na wykonawstwo na podstawie opracowanej przez niego dokumentacji projektowej. 10. Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.24.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 27.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany mgr inż. Marcin Bartoś, Rychnowy 1 b, 77-300 Człuchów, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6504065,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 330000,00
 • Oferta z najniższą ceną: 330000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1590000,00
 • Waluta: PLN.

 

 

Z up. Burmistrza
mgr Beata Kuśmierczyk
Sekretarz Gminy i Miasta

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016-03-24

Wyjaśnienie treści SIWZ 3

2016-03-24

Program funkcjonalno-użytkowy

2016-03-24

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2016-03-24

PFiZP.271.4.2013

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa publicznego samorządowego przedszkola przy ul. Starościńskiej w Stawiszynie"

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 70883 - 2013; data zamieszczenia: 09.05.2013

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 171684 - 2013 data 29.04.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, fax. 062 7528097.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: /Budowa publicznego samorządowego przedszkola przy ul. Starościńskiej w Stawiszynie/ poprzedzonej przedstawieniem Zamawiającemu 2 przykładów rozwiązania części architektoniczno - projektowej. Powierzchnia terenu przeznaczonego pod budowę wynosi ok.10429 m2 (działki położone przy ul. Starościńskiej w Stawiszynie oznaczone nr 512/2 i 515). 1.Opracowanie rysunkowe dwóch przykładowych rozwiązań (koncepcji) powinno obejmować: a)projekt zagospodarowania działki, b)przykładowe zagospodarowanie placu zabaw (dobór i rozmieszczenie urządzeń) - skala 1:500, c)schemat funkcjonalno-użytkowy parteru i piętra(poddasza), d)schematy przekrojów, e)elewacje. 2.Wytyczne dla projektowania Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę przedszkola na działce numer 512/2 i 515, o łącznej powierzchni 512/2 - 0,6429 ha,515- 0,400 ha, razem 1,0429 ha położonej w Stawiszynie, której właścicielem jest Gmina i Miasto Stawiszyn (KW 55141). Przedmiotowy teren nie jest objęty MPZP. Inwestor wystąpi o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Planuje się zabudowanie przedmiotowego terenu obiektem oświatowym spełniającym standardy obowiązujące w tego typu placówkach, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzysząca z uwzględnieniem terenu rekreacyjnego i nowego ogrodzenia dla całego terenu. Zabudowane tereny działki 512/2 od strony ulicy Starościńskiej - budynek Ośrodka Zdrowia, dwukondygnacyjny podpiwniczony(stropodach) i 515 od strony kaliskiej - budynek mieszkalno-usługowy, dwukondygnacyjny podpiwniczony(stropodach) należy włączyć do projektowanego zagospodarowania terenu pod budowę przedszkola wydzielając ich funkcje. Należy zaprojektować obiekt bez barier architektonicznych i umożliwić dostęp osobom niepełnosprawnym. Działka nie jest uzbrojona w siec kanalizacyjną, wodociągową, energetyczną i gazową. Istnieje możliwość przyłączenia obiektu do istniejącej kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci energetycznej biegnących w ulicy Starościńskiej na zasadach i warunkach wydanych przez właścicieli sieci. Przedszkole należy połączyć komunikacyjne z istniejącym układem komunikacyjnym - włączenie do drogi powiatowej - ul. Starościńskiej. Na terenie działek należy przewidzieć min. 15 miejsc postojowych w tym, co najmniej jedno dla osób niepełnosprawnych. Obszar przewidziany pod zabudowę stanowi na dzień dzisiejszy teren w części niezabudowany działka nr 515 i w części zabudowany - budynek ośrodka zdrowia działka nr 512./2 wraz z naturalnym zbiornikiem wodnym. Zbiornik wodny należy zachować, włączyć i dostosować do całości zagospodarowania urbanistyczno-architektonicznego terenu pod przedszkole. Obszar przewidziany pod zabudowę sąsiaduje z obszarem objętym ochroną konserwatorską. Projekt budowlany będzie podlegał uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem w Poznaniu oddział w Kaliszu. Planuje się budynek przedszkola parterowy lub piętrowy, niepodpiwniczony, z dachem wielospadowym lub ewentualny płaski-stropodach w technologii tradycyjnej na rzucie dostosowanym do możliwości lokalizacyjnych działek w tym korzystnego usytuowania względem stron świata, ukształtowania terenu oraz wykorzystania istniejącej infrastruktury np.: dojazd na działkę, nowe boisko. Rzut budynku ze względów funkcjonalno - użytkowych jak i ekonomicznych oprzeć na możliwie zwartej i prostej bryle z pozostawieniem jak największej ilości przestrzeni biologicznie czynnej na działce z wykorzystaniem jej na zieleniec, place zabaw i ścieżki edukacyjne (np.: /miasteczko ruchu drogowego/) itp. Zespół przedszkolny musi spełniać założenia wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalonych zgodnie z Polska Norm PN-ISO 9836:1997 /Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych/. Kompleks przewidziany jest w sumie dla 150 dzieci, 6 oddziałów przedszkolnych po 25 dzieci w każdym. Szczegółowe wytyczne dla projektowania zawarte są w załączonym programie funkcjonalno-użytkowym. SKŁAD PEŁNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 1.Projekt budowlano-wykonawczy wraz z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę opracowany zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji wraz z uzyskaniem w/w decyzji. 2.Projekty wykonawcze dla następujących branż: Branża architektoniczno-budowlana: - 5 egz. a)projekt architektury z kolorystyką elewacji, b)projekt konstrukcji z niezbędnymi rysunkami warsztatowymi (szczegóły), c)projekt aranżacji wnętrz wraz z kolorystyką, d)projekt detali architektonicznych, e)projekt elementów małej architektury, Branża drogowa: - 5 egz. a)projekt robót drogowych, b)projekt zagospodarowania terenu wraz z uzgodnieniami branżowymi obejmujący miejsca postojowe (min.15), drogi wewnętrzne, dojazdowe, ciągi komunikacyjne, małą architekturę, oraz ogrodzenie terenu z wejściem głównym od ulicy Starościńskiej - z bramą wjazdową oraz możliwością dojścia i dojazdu, również od strony ulicy kaliskiej z bramą wjazdową oraz możliwością dojścia i dojazdu do projektowanego obiektu przedszkola. Branża sanitarna:- 5 egz. a)projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami, b)projekt sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, c)projekt sieci kanalizacji deszczowej z odwodnieniem budynku i terenu, d)projekt instalacji wewnętrznej wod-kan, e)projekt instalacji p.poż., f)projekt instalacji wentylacji, g)projekt instalacji c.o, h)projekt instalacji solarnej c.w.u., i)projekt technologii kotłowni olejowej, ekogroszek, j)projekt technologii kuchni. Branża elektryczna: - 5 egz. a)projekt przyłącza elektroenergetycznego (umowa przyłączeniowa), b)projekt instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych obiektu, c)projekt instalacji oświetlenia terenu i miejsc parkingowych, d)projekt instalacji odgromowej, e)projekt instalacji sygnalizacji pożaru, f)projekt instalacji niskoprądowych (teletechnicznych, sieci komputerowej, nagłośnienia, systemu antywłamaniowego i telewizji dozorowej oraz kontroli dostępu). 3. Przedmiar robót z podziałem na poszczególne branże i powiązany ze specyfikacją techniczną - wykonania i odbioru robót. - 5 egz. 4. Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. - 2 egz. 5. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, - 5 egz. 6. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - 5 egz. 7. Certyfikat energetyczny, - 5 egz. 8. Opracowania związane z przeprojektowaniem istniejących urządzeń infrastruktury technicznej w przypadku ewentualnej kolizji z projektowanym obiektem. 9. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest uzyskać: a)niezbędne opinie i uzgodnienia, b)decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile jest wymagana na podstawie odrębnych przepisów, c)mapy do celów projektowych w skali 1:500 - dostarcza Zamawiający. 10. Pozwolenie na budowę dla całego zakresu. UWAGI odnośnie dokumentacji: 1. Wszystkie opracowania należy dostarczyć Zamawiającemu w formie papierowej w podanych wyżej ilościach oraz na nośniku elektronicznym (pdf.). 2. Rozwiązania projektowe na każdym etapie należy uzgadniać z Zamawiającym. 3. Dokumentacja będzie opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności: a) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), b)rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462 ze zm.), c)rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072 ze zm.), d)rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389), e)przepisami dotyczącymi przedszkoli, f)obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP, przepisami przeciw pożarowymi itp. 4. Dokumentacja musi być zgodna z obowiązującymi przepisami na dzień składania jej u Zamawiającego. 5. W przypadku zmiany przepisów w okresie od daty złożenia dokumentacji u Zamawiającego do dnia składania wniosku o pozwolenie na budowę projekt należy dostosować do obowiązujących zmian. 6. Wykonawca winien uwzględnić w swoich kosztach zapisy punktów 4 i 5. 7. Wykonawca dołączy wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dokumentacja została wykonana zgodnie z umową oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami techniczno-budowlanymi oraz że jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego z powodu niewłaściwego sporządzenia przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskiego. 9. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia wyjaśnień na ewentualne zapytania wykonawców, jakie mogą wpłynąć podczas składania ofert w przetargu na wykonawstwo na podstawie opracowanej przez niego dokumentacji projektowej. 10. Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia..
 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: /Budowa publicznego samorządowego przedszkola przy ul. Starościńskiej w Stawiszynie/ poprzedzonej przedstawieniem Zamawiającemu 2 przykładów rozwiązania części architektoniczno - projektowej. Powierzchnia terenu przeznaczonego pod budowę wynosi ok.10429 m2 (działki położone przy ul. Starościńskiej w Stawiszynie oznaczone nr 512/2 i 515). 1.Opracowanie rysunkowe dwóch przykładowych rozwiązań (koncepcji) powinno obejmować: a)projekt zagospodarowania działki, b)przykładowe zagospodarowanie placu zabaw (dobór i rozmieszczenie urządzeń) - skala 1:500, c)schemat funkcjonalno-użytkowy parteru i piętra(poddasza), d)schematy przekrojów, e)elewacje. 2.Wytyczne dla projektowania Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę przedszkola na działce numer 512/2 i 515, o łącznej powierzchni 512/2 - 0,6429 ha,515- 0,400 ha, razem 1,0429 ha położonej w Stawiszynie, której właścicielem jest Gmina i Miasto Stawiszyn (KW 55141). Przedmiotowy teren nie jest objęty MPZP. Inwestor wystąpi o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Planuje się zabudowanie przedmiotowego terenu obiektem oświatowym spełniającym standardy obowiązujące w tego typu placówkach, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzysząca z uwzględnieniem terenu rekreacyjnego i nowego ogrodzenia dla całego terenu. Zabudowane tereny działki 512/2 od strony ulicy Starościńskiej - budynek Ośrodka Zdrowia, dwukondygnacyjny podpiwniczony(stropodach) i 515 od strony kaliskiej - budynek mieszkalno-usługowy, dwukondygnacyjny podpiwniczony(stropodach) należy włączyć do projektowanego zagospodarowania terenu pod budowę przedszkola wydzielając ich funkcje. Należy zaprojektować obiekt bez barier architektonicznych i umożliwić dostęp osobom niepełnosprawnym. Działka nie jest uzbrojona w siec kanalizacyjną, wodociągową, energetyczną i gazową. Istnieje możliwość przyłączenia obiektu do istniejącej kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci energetycznej biegnących w ulicy Starościńskiej na zasadach i warunkach wydanych przez właścicieli sieci. Przedszkole należy połączyć komunikacyjne z istniejącym układem komunikacyjnym - włączenie do drogi powiatowej - ul. Starościńskiej. Na terenie działek należy przewidzieć min. 15 miejsc postojowych w tym, co najmniej jedno dla osób niepełnosprawnych. Obszar przewidziany pod zabudowę stanowi na dzień dzisiejszy teren w części niezabudowany działka nr 515 i w części zabudowany - budynek ośrodka zdrowia działka nr 512./2 wraz z naturalnym zbiornikiem wodnym. Zbiornik wodny należy zachować, włączyć i dostosować do całości zagospodarowania urbanistyczno-architektonicznego terenu pod przedszkole. Obszar przewidziany pod zabudowę sąsiaduje z obszarem objętym ochroną konserwatorską. Projekt budowlany będzie podlegał uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem w Poznaniu oddział w Kaliszu. Planuje się budynek przedszkola parterowy lub piętrowy, niepodpiwniczony, z dachem wielospadowym lub ewentualny płaski-stropodach w technologii tradycyjnej na rzucie dostosowanym do możliwości lokalizacyjnych działek w tym korzystnego usytuowania względem stron świata, ukształtowania terenu oraz wykorzystania istniejącej infrastruktury np.: dojazd na działkę, nowe boisko. Rzut budynku ze względów funkcjonalno - użytkowych jak i ekonomicznych oprzeć na możliwie zwartej i prostej bryle z pozostawieniem jak największej ilości przestrzeni biologicznie czynnej na działce z wykorzystaniem jej na zieleniec, place zabaw i ścieżki edukacyjne (np.: /miasteczko ruchu drogowego/) itp. Zespół przedszkolny musi spełniać założenia wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalonych zgodnie z Polska Norm PN-ISO 9836:1997 /Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych/. Kompleks przewidziany jest w sumie dla 150 dzieci, 6 oddziałów przedszkolnych po 25 dzieci w każdym. Szczegółowe wytyczne dla projektowania zawarte są w załączonym programie funkcjonalno-użytkowym. SKŁAD PEŁNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 1.Projekt budowlany wraz z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę opracowany zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji wraz z uzyskaniem w/w decyzji. 2.Projekty wykonawcze dla następujących branż: Branża architektoniczno-budowlana: - 5 egz. a)projekt architektury z kolorystyką elewacji, b)projekt konstrukcji z niezbędnymi rysunkami warsztatowymi (szczegóły), c)projekt aranżacji wnętrz wraz z kolorystyką, d)projekt detali architektonicznych, e)projekt elementów małej architektury, Branża drogowa: - 5 egz. a)projekt robót drogowych, b)projekt zagospodarowania terenu wraz z uzgodnieniami branżowymi obejmujący miejsca postojowe (min.15), drogi wewnętrzne, dojazdowe, ciągi komunikacyjne, małą architekturę, oraz ogrodzenie terenu z wejściem głównym od ulicy Starościńskiej - z bramą wjazdową oraz możliwością dojścia i dojazdu, również od strony ulicy kaliskiej z bramą wjazdową oraz możliwością dojścia i dojazdu do projektowanego obiektu przedszkola. Branża sanitarna:- 5 egz. a)projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami, b)projekt sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, c)projekt sieci kanalizacji deszczowej z odwodnieniem budynku i terenu, d)projekt instalacji wewnętrznej wod-kan, e)projekt instalacji p.poż., f)projekt instalacji wentylacji, g)projekt instalacji c.o, h)projekt instalacji solarnej c.w.u., i)projekt technologii kotłowni olejowej, ekogroszek, j)projekt technologii kuchni. Branża elektryczna: - 5 egz. a)projekt przyłącza elektroenergetycznego (umowa przyłączeniowa), b)projekt instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych obiektu, c)projekt instalacji oświetlenia terenu i miejsc parkingowych, d)projekt instalacji odgromowej, e)projekt instalacji sygnalizacji pożaru, f)projekt instalacji niskoprądowych (teletechnicznych, sieci komputerowej, nagłośnienia, systemu antywłamaniowego i telewizji dozorowej oraz kontroli dostępu). 3. Przedmiar robót z podziałem na poszczególne branże i powiązany ze specyfikacją techniczną - wykonania i odbioru robót. - 5 egz. 4. Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. - 2 egz. 5. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, - 5 egz. 6. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - 5 egz. 7. Charakterystykę energetyczną - 5 egz. 8. Opracowania związane z przeprojektowaniem istniejących urządzeń infrastruktury technicznej w przypadku ewentualnej kolizji z projektowanym obiektem. 9. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest uzyskać: a)niezbędne opinie i uzgodnienia, b)decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile jest wymagana na podstawie odrębnych przepisów, c)mapy do celów projektowych w skali 1:500 - dostarcza Zamawiający. 10. Pozwolenie na budowę dla całego zakresu. UWAGI odnośnie dokumentacji: 1. Wszystkie opracowania należy dostarczyć Zamawiającemu w formie papierowej w podanych wyżej ilościach oraz na nośniku elektronicznym (pdf.). 2. Rozwiązania projektowe na każdym etapie należy uzgadniać z Zamawiającym. 3. Dokumentacja będzie opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności: a) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), b)rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462 ze zm.), c)rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072 ze zm.), d)rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389), e)przepisami dotyczącymi przedszkoli, f)obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP, przepisami przeciw pożarowymi itp. 4. Dokumentacja musi być zgodna z obowiązującymi przepisami na dzień składania jej u Zamawiającego. 5. W przypadku zmiany przepisów w okresie od daty złożenia dokumentacji u Zamawiającego do dnia składania wniosku o pozwolenie na budowę projekt należy dostosować do obowiązujących zmian. 6. Wykonawca winien uwzględnić w swoich kosztach zapisy punktów 4 i 5. 7. Wykonawca dołączy wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dokumentacja została wykonana zgodnie z umową oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami techniczno-budowlanymi oraz że jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego z powodu niewłaściwego sporządzenia przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskiego. 9. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia wyjaśnień na ewentualne zapytania wykonawców, jakie mogą wpłynąć podczas składania ofert w przetargu na wykonawstwo na podstawie opracowanej przez niego dokumentacji projektowej. 10. Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia..

   

Burmistrz Stawiszyna

/-/ Robert Jarzębski

Wyjaśnienie treści SIWZ 2

2016-03-24

Modyfikacja SIWZ 1

2016-03-24

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2016-03-24

PFiZP.271.4.2013

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa publicznego samorządowego przedszkola przy ul. Starościńskiej w Stawiszynie"

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 69113 - 2013; data zamieszczenia: 08.05.2013

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 171684 - 2013 data 29.04.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, fax. 062 7528097.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).
 • W ogłoszeniu jest: Zakończenie: 04.11.2013..
 • W ogłoszeniu powinno być: Zakończenie: 04.12.2013..

 

 

Burmistrz Stawiszyna

/-/ Robert Jarzębski

Wyjaśnienie treści SIWZ 1

2016-03-24

Ogłoszenie o zamówieniu

2016-03-24

PFiZP.271.4.2013

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa publicznego samorządowego przedszkola przy ul. Starościńskiej w Stawiszynie
Numer ogłoszenia: 171684 - 2013; data zamieszczenia: 29.04.2013


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn , ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stawiszyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: /Budowa publicznego samorządowego przedszkola przy ul. Starościńskiej w Stawiszynie/.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: /Budowa publicznego samorządowego przedszkola przy ul. Starościńskiej w Stawiszynie/ poprzedzonej przedstawieniem Zamawiającemu 2 przykładów rozwiązania części architektoniczno - projektowej. Powierzchnia terenu przeznaczonego pod budowę wynosi ok.10429 m2 (działki położone przy ul. Starościńskiej w Stawiszynie oznaczone nr 512/2 i 515). 1.Opracowanie rysunkowe dwóch przykładowych rozwiązań (koncepcji) powinno obejmować: a)projekt zagospodarowania działki, b)przykładowe zagospodarowanie placu zabaw (dobór i rozmieszczenie urządzeń) - skala 1:500, c)schemat funkcjonalno-użytkowy parteru i piętra(poddasza), d)schematy przekrojów, e)elewacje. 2.Wytyczne dla projektowania Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę przedszkola na działce numer 512/2 i 515, o łącznej powierzchni 512/2 - 0,6429 ha,515- 0,400 ha, razem 1,0429 ha położonej w Stawiszynie, której właścicielem jest Gmina i Miasto Stawiszyn (KW 55141). Przedmiotowy teren nie jest objęty MPZP. Inwestor wystąpi o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Planuje się zabudowanie przedmiotowego terenu obiektem oświatowym spełniającym standardy obowiązujące w tego typu placówkach, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzysząca z uwzględnieniem terenu rekreacyjnego i nowego ogrodzenia dla całego terenu. Zabudowane tereny działki 512/2 od strony ulicy Starościńskiej - budynek Ośrodka Zdrowia, dwukondygnacyjny podpiwniczony(stropodach) i 515 od strony kaliskiej - budynek mieszkalno-usługowy, dwukondygnacyjny podpiwniczony(stropodach) należy włączyć do projektowanego zagospodarowania terenu pod budowę przedszkola wydzielając ich funkcje. Należy zaprojektować obiekt bez barier architektonicznych i umożliwić dostęp osobom niepełnosprawnym. Działka nie jest uzbrojona w siec kanalizacyjną, wodociągową, energetyczną i gazową. Istnieje możliwość przyłączenia obiektu do istniejącej kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci energetycznej biegnących w ulicy Starościńskiej na zasadach i warunkach wydanych przez właścicieli sieci. Przedszkole należy połączyć komunikacyjne z istniejącym układem komunikacyjnym - włączenie do drogi powiatowej - ul. Starościńskiej. Na terenie działek należy przewidzieć min. 15 miejsc postojowych w tym, co najmniej jedno dla osób niepełnosprawnych. Obszar przewidziany pod zabudowę stanowi na dzień dzisiejszy teren w części niezabudowany działka nr 515 i w części zabudowany - budynek ośrodka zdrowia działka nr 512./2 wraz z naturalnym zbiornikiem wodnym. Zbiornik wodny należy zachować, włączyć i dostosować do całości zagospodarowania urbanistyczno-architektonicznego terenu pod przedszkole. Obszar przewidziany pod zabudowę sąsiaduje z obszarem objętym ochroną konserwatorską. Projekt budowlany będzie podlegał uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem w Poznaniu oddział w Kaliszu. Planuje się budynek przedszkola parterowy lub piętrowy, niepodpiwniczony, z dachem wielospadowym lub ewentualny płaski-stropodach w technologii tradycyjnej na rzucie dostosowanym do możliwości lokalizacyjnych działek w tym korzystnego usytuowania względem stron świata, ukształtowania terenu oraz wykorzystania istniejącej infrastruktury np.: dojazd na działkę, nowe boisko. Rzut budynku ze względów funkcjonalno - użytkowych jak i ekonomicznych oprzeć na możliwie zwartej i prostej bryle z pozostawieniem jak największej ilości przestrzeni biologicznie czynnej na działce z wykorzystaniem jej na zieleniec, place zabaw i ścieżki edukacyjne (np.: /miasteczko ruchu drogowego/) itp. Zespół przedszkolny musi spełniać założenia wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalonych zgodnie z Polska Norm PN-ISO 9836:1997 /Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych/. Kompleks przewidziany jest w sumie dla 150 dzieci, 6 oddziałów przedszkolnych po 25 dzieci w każdym. Szczegółowe wytyczne dla projektowania zawarte są w załączonym programie funkcjonalno-użytkowym. SKŁAD PEŁNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 1.Projekt budowlano-wykonawczy wraz z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę opracowany zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji wraz z uzyskaniem w/w decyzji. 2.Projekty wykonawcze dla następujących branż: Branża architektoniczno-budowlana: - 5 egz. a)projekt architektury z kolorystyką elewacji, b)projekt konstrukcji z niezbędnymi rysunkami warsztatowymi (szczegóły), c)projekt aranżacji wnętrz wraz z kolorystyką, d)projekt detali architektonicznych, e)projekt elementów małej architektury, Branża drogowa: - 5 egz. a)projekt robót drogowych, b)projekt zagospodarowania terenu wraz z uzgodnieniami branżowymi obejmujący miejsca postojowe (min.15), drogi wewnętrzne, dojazdowe, ciągi komunikacyjne, małą architekturę, oraz ogrodzenie terenu z wejściem głównym od ulicy Starościńskiej - z bramą wjazdową oraz możliwością dojścia i dojazdu, również od strony ulicy kaliskiej z bramą wjazdową oraz możliwością dojścia i dojazdu do projektowanego obiektu przedszkola. Branża sanitarna:- 5 egz. a)projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami, b)projekt sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, c)projekt sieci kanalizacji deszczowej z odwodnieniem budynku i terenu, d)projekt instalacji wewnętrznej wod-kan, e)projekt instalacji p.poż., f)projekt instalacji wentylacji, g)projekt instalacji c.o, h)projekt instalacji solarnej c.w.u., i)projekt technologii kotłowni olejowej, ekogroszek, j)projekt technologii kuchni. Branża elektryczna: - 5 egz. a)projekt przyłącza elektroenergetycznego (umowa przyłączeniowa), b)projekt instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych obiektu, c)projekt instalacji oświetlenia terenu i miejsc parkingowych, d)projekt instalacji odgromowej, e)projekt instalacji sygnalizacji pożaru, f)projekt instalacji niskoprądowych (teletechnicznych, sieci komputerowej, nagłośnienia, systemu antywłamaniowego i telewizji dozorowej oraz kontroli dostępu). 3. Przedmiar robót z podziałem na poszczególne branże i powiązany ze specyfikacją techniczną - wykonania i odbioru robót. - 5 egz. 4. Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. - 2 egz. 5. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, - 5 egz. 6. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - 5 egz. 7. Certyfikat energetyczny, - 5 egz. 8. Opracowania związane z przeprojektowaniem istniejących urządzeń infrastruktury technicznej w przypadku ewentualnej kolizji z projektowanym obiektem. 9. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest uzyskać: a)niezbędne opinie i uzgodnienia, b)decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile jest wymagana na podstawie odrębnych przepisów, c)mapy do celów projektowych w skali 1:500 - dostarcza Zamawiający. 10. Pozwolenie na budowę dla całego zakresu. UWAGI odnośnie dokumentacji: 1. Wszystkie opracowania należy dostarczyć Zamawiającemu w formie papierowej w podanych wyżej ilościach oraz na nośniku elektronicznym (pdf.). 2. Rozwiązania projektowe na każdym etapie należy uzgadniać z Zamawiającym. 3. Dokumentacja będzie opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności: a) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), b)rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462 ze zm.), c)rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072 ze zm.), d)rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389), e)przepisami dotyczącymi przedszkoli, f)obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP, przepisami przeciw pożarowymi itp. 4. Dokumentacja musi być zgodna z obowiązującymi przepisami na dzień składania jej u Zamawiającego. 5. W przypadku zmiany przepisów w okresie od daty złożenia dokumentacji u Zamawiającego do dnia składania wniosku o pozwolenie na budowę projekt należy dostosować do obowiązujących zmian. 6. Wykonawca winien uwzględnić w swoich kosztach zapisy punktów 4 i 5. 7. Wykonawca dołączy wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dokumentacja została wykonana zgodnie z umową oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami techniczno-budowlanymi oraz że jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego z powodu niewłaściwego sporządzenia przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskiego. 9. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia wyjaśnień na ewentualne zapytania wykonawców, jakie mogą wpłynąć podczas składania ofert w przetargu na wykonawstwo na podstawie opracowanej przez niego dokumentacji projektowej. 10. Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.24.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 04.11.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia. Warunki będą oceniane wg kryterium spełnia/nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 główne usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie; Za 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający uważa wykonanie 2 kompletnych dokumentacji projektowych o wartości co najmniej 50 000,00 zł każda.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, -jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje bądź będzie dysponować osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w następujących specjalnościach: - architektonicznej, - konstrukcyjno-budowlanej, - drogowej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, Zamawiający dokona oceny spełniania warunku również na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia. Warunki będą oceniane wg kryterium spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

-Wypełniony formularz oferty, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 18) -pełnomocnictwo (konsorcjum, spółka cywilna) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, z którego wynika zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Firmy, (jeżeli wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika lub, jeżeli istnieje ustawowy obowiązek ustanowienia pełnomocnika - załącznik 6 (dołączyć, jeśli dotyczy).

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Istotne postanowienia do umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7do SIWZ. 2.Warunki zmiany umowy. Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy, a)w zakresie ustalonego w niej terminu, - jeżeli przedłużeniu ulegną procedury administracyjne związane ze przygotowaniem i złożeniem dokumentacji z przyczyn od niezależnych od Wykonawcy. - jeżeli procedura uzyskania pozwolenia na budowę ulegnie przedłużeniu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. - jeżeli procedura wydania decyzji lokalizacyjnej celu publicznego lub decyzji o ustaleniu warunków zabudowy ulegnie przedłużeniu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. b)w zakresie wymienionych w umowie projektantów w poszczególnych branżach - jeżeli wystąpi konieczność ich zmiany wynikająca ze zdarzeń losowych. c)w pozostałym zakresie - w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystąpienia nie mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stawiszyn.pl (BIP)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3 62-820 Stawiszyn.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:14.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3 62-820 Stawiszyn pokój nr 9 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Pliki do pobrania

 

/-/ BURMISTRZ STAWISZYNA

           Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6465