Dowożenie i odwożenie dzieci Zespołu Szkół w Stawiszynie oraz Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie w roku szkolnym 2012/2013

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016-03-24

 PFiZP 271.3.2012                                                          Stawiszyn, dnia 06.08.2012 roku

 

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 , poz. 759 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę i Miasto Stawiszyn z siedzibą w Stawiszynie przy ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dowożenie i odwożenie dzieci Zespołu Szkół w Stawiszynie oraz Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie w roku szkolnym 2012/2013" wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożo­ną przez Wykonawcę -             

FELTRANS Transport Towarowy i Przewóz Osób

Piotr Felisiak, Zbiersk 103, 62-830 Zbiers

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (kryterium cena - 100 %). W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Przyjęte kryterium oceny ofert:

CENA - 100 %

SUMA - 100 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena za usługę brutto

(za 1 dzień)

Uzyskane pkt.

w kryterium cena

Łączna punktacja

 
 

 

1.

FELTRANS Transport Towarowy i Przewóz Osób

Piotr Felisiak,  Zbiersk 103, 62-830 Zbiersk

 

413,49 zł

 

100

 

 

100

 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 a. tj. przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust.1 z uwagi na to, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

 

 

BURMISTRZ STAWISZYNA

Robert Jarzębski

 

 

Otrzymują:

 

 • 1. FELTRANS Transport Towarowy i Przewóz Osób Piotr Felisiak Zbiersk 103, 62-830 Zbiersk
 • 2. a/a

Ogłoszenie o zamówieniu

2016-03-24

PFiZP 271.3.2012

Dowożenie i odwożenie dzieci Zespołu Szkół w Stawiszynie oraz Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie w roku szkolnym 2012/2013
Numer ogłoszenia: 251560 - 2012; data zamieszczenia: 13.07.2012


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn , ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie i odwożenie dzieci Zespołu Szkół w Stawiszynie oraz Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie w roku szkolnym 2012/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Dowożenie i odwożenie dzieci Zespołu Szkół w Stawiszynie oraz Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie, przez cały rok szkolny 2012/2013 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem ferii zimowych, dni świątecznych i innych dni dodatkowo wolnych od nauki szkolnej. 2. Zadanie to obejmuje wykonanie 3 kursów dziennie /po 18 km każdy/ a) dowóz dzieci rano do szkoły i przedszkola w Stawiszynie - z Piątku Wielkiego - 8 km -ok. 30 dzieci - z Ostrówka, Pólka, Złotnik Małych-Kolonii, Złotnik Małych i Werginek - 10 km- ok. 54 dzieci b) odwóz dzieci ze szkoły i przedszkola w Stawiszynie w godzinach południowych - do Piątku Wielkiego - 8 km - ok. 14 dzieci - do Ostrówka, Pólka, Złotnik Małych-Kolonii, Złotnik Małych i Werginek - 10 km - ok. 32 dzieci c) odwóz dzieci ze szkoły w Stawiszynie w godzinach popołudniowych - do Piątku Wielkiego- 8 km - ok. 16 dzieci. - do Ostrówka, Pólka, Złotnik Małych-Kolonii, Złotnik Małych i Werginek -10 km - ok. 22 dzieci 3. Wykonawca zobowiązuje się do przewozu własnym środkiem transportu dzieci do szkoły i przedszkola w dni nauki szkolnej. Szczegółowy rozkład przejazdów ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z dyrektorem przedszkola, a akceptuje Burmistrz Stawiszyna. 4. Wykonawcy może być zlecony również dowóz dzieci na różnego rodzaju imprezy szkolne w ramach ustalonego wynagrodzenia. 5. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek zatrudnienia uprawnionych opiekunów odpowiedzialnych za dzieci w trakcie wykonywania usługi. 6. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynatora w stosunku do kierowców i opiekunów. 7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osobom przewożonym właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny oraz niezbędnych wygód zgodnie z przepisami i zasadami określonymi w prawie przewozowym, ze szczególnym uwzględnieniem zasad przewozu dzieci i młodzieży szkolnej. 8. Wykonawca usługi zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 9. W przypadku awarii środka transportu / z jakichkolwiek przyczyn / w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek transportu. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ilości kilometrów oraz godzin dowożenia i odwożenia. 11. Zamawiający musi być informowany o konieczności wykonania dodatkowych usług przewozowych. 12. Wymagania stawiane Wykonawcy: 12.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość usługi wynikającej z opisu przedmiocie zamówienia. 12.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 12.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 12.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 12.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 03.09.2012.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    -Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada licencje na wykonanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca spełni warunek jeśli oświadczy, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia - załącznik nr 8 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    -przedstawi wykaz sprzętu będącego własnością i w posiadaniu Oferenta przeznaczonych do użycia podczas realizacji zamówienia - załącznik nr 5 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    - przedstawi oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ). - przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych ( uprawnienia ) - załącznik nr 7 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    - wymagane jest złożenie przez Wykonawcę opłaconej polisy OC działalności gospodarczej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia : - zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmniejszenia bądź zwiększenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy tj. zmniejszenie lub zwiększenia ilości kilometrów na trasie - zmianę godzin dowozu i odwozu dzieci

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stawiszyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3 62-820 Stawiszyn.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:23.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3 62-820 Stawiszyn pokój nr 9 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

BURMISTRZ STAWISZYNA

/-/        Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5285