Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego -Polubić naukę-Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy i Miasta Stawiszyn

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi

2016-03-24

PFiZP 271.6.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
- Usługi

Stawiszyn: Usługi Edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego -Polubić naukę- Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy i Miasta Stawiszyn
Numer ogłoszenia: 31498 - 2013; data zamieszczenia: 23.01.2013


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 432476 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi Edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego -Polubić naukę- Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy i Miasta Stawiszyn.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego -Polubić naukę- - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy i Miasta Stawiszyn Określenie rodzaju usług według wspólnego słownika zamówień: 80 00 00 00 4 -usługi edukacyjne i szkoleniowe 80 10 00 00 5 - Usługi szkolnictwa podstawowego Projeky realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednostka 1 godzina lekcyjna używana w SIWZ trwa: dla zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych - 45 minut, dla zajęć specjalistycznych - 60 minut. W ramach projektu -Polubić naukę- będą realizowane następujące zajęcia w poszczególnych szkołach: Zadanie nr 1 - Szkoła Podstawowa w Stawiszynie 1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 90 godzin zajęć w roku szkolnym 2012/2013 dla 24 uczniów. 2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 90 godzin w roku szkolnym 2012/2013 dla 24 uczniów. 3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 120 godzin w roku szkolnym 2012/2013 dla 16 uczniów. 4. Zajęcia socjoterpeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - 60 godzin w roku szkolnym 2012/2013 dla 1 ucznia 5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych - 90 godzin w roku szkolnym 2012/2013 dla 15 uczniów. Zadanie nr 2 - Szkoła Podstawowa w Zbiersku 1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 90 godzin zajęć w roku szkolnym 2012/2013 dla 24 uczniów. 2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 90 godzin w roku szkolnym 2012/2013 dla 14 uczniów. 3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 180 godzin w roku szkolnym 2012/2013 dla 24 uczniów. 4. Zajęcia socjoterpeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - 30 godzin w roku szkolnym 2012/2013 dla 1 ucznia 5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych - 60 godzin w roku szkolnym 2012/2013 dla 16 uczniów. 6. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy - 90 godzin w roku szkolnym 2012/2013 dla 25 uczniów..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projeky realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego..

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: 1.1 Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 90 godzin zajęć w roku szkolnym 2012/2013 dla 24 uczniów.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PERFEKTA Elwira Bowers, ul. Folwarczna 29d/63, 61-064 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4410,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4410,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4500,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 1   

Nazwa: 1.2 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 90 godzin w roku szkolnym 2012/2013 dla 24 uczniów.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jolanta Ciesielska, Dzierzbin 10, 62-831 Korzeniew, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6300,00

 • Oferta z najniższą ceną: 6300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6300,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 1   

Nazwa: 1.3 Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 120 godzin w roku szkolnym 2012/2013 dla 16 uczniów.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Anita Krzyżaniak, Zbiersk Cukrownia 8, 62-830 Zbiersk, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 8400,00

 • Oferta z najniższą ceną: 8400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8400,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 1   

Nazwa: 1.4 Zajęcia socjoterpeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - 60 godzin w roku szkolnym 2012/2013 dla 1 ucznia

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agnieszka Roszak - Janowska, Siąszyce 56 A, 62-574 Grochowy, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4200,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4200,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 1   

Nazwa: 1.5 Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych - 90 godzin w roku szkolnym 2012/2013 dla 15 uczniów.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Filipina Baraniecka, Piątek Mały 40/2, 62-820 Stawiszyn, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4500,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4500,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: 2.1 Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 90 godzin zajęć w roku szkolnym 2012/2013 dla 24 uczniów.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Maria Adamczewska, Stary Kiączyn 23, 62-820 Stawiszyn, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4050,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4050,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4410,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: 2.2 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 90 godzin w roku szkolnym 2012/2013 dla 14 uczniów.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Iwona Bujak, ul. Widok 91/52, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4500,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6300,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: 2.3 Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 180 godzin w roku szkolnym 2012/2013 dla 24 uczniów.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Magdalena Ulatowska, Zbiersk Cukrownia 220, 62-830 Zbiersk, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 12600,00

 • Oferta z najniższą ceną: 12600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12600,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: 2.5 Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych - 60 godzin w roku szkolnym 2012/2013 dla 16 uczniów.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Iwona Bujak, ul. Widok 91/52, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: 2.6 Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy - 90 godzin w roku szkolnym 2012/2013 dla 25 uczniów.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Maria Adamczewska, Stary Kiączyn 23, 62-820 Stawiszyn, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4050,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4050,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4500,00

 • Waluta: PLN. 

BURMISTRZ STAWISZYNA
       Robert Jarzębski

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016-03-24

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2016-03-24

PFiZP 271.6.2012

Stawiszyn, 18.12.2012 r.

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 , poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę i Miasto Stawiszyn z siedzibą w Stawiszynie przy ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługi Edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego Polubić naukę - Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy i Miasta Stawiszyn" unieważnia się przetarg w części :

zadanie 2 pkt. 4: zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej w Szkole Podstawowej w Zbierskuz uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

BURMISTRZ STAWISZYNA

Robert Jarzębski

Wyjaśnienie treści SIWZ 2

2016-03-24

Modyfikacja 2 SIWZ

2016-03-24

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2016-03-24

PFiZP 271.6.2012

Numer ogłoszenia: 441116 - 2012; data zamieszczenia: 09.11.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 432476 - 2012 data 05.11.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, fax. 062 7528097.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4.
 • W ogłoszeniu jest: Wykonawcy poszczególnych zadań muszą spełniać następujące wymogi: a) Każdy wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela kontraktowego b) Wykonawcy poszczególnych zadań muszą posiadać następujące kwalifikacje: - zadanie 1.1, 1.2, 1.5, 2.1, 2.2, 2.5 Kwalifikacje do nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej - zadanie 1.3, 2.3 uprawnienia do prowadzenia zajęć logopedycznych - zadanie1.4, 2.4 uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - zadanie 2.6 uprawnienia do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej.
 • W ogłoszeniu powinno być: Wykonawcy poszczególnych zadań muszą spełniać następujące wymogi: a) Każdy wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela kontraktowego b) Wykonawcy poszczególnych zadań muszą posiadać następujące kwalifikacje: -zadanie 1.1, 1.2, 1.5, 2.1, 2.2, 2.5 Kwalifikacje do nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej -zadanie 1.3, 2.3 uprawnienia do prowadzenia zajęć logopedycznych -zadanie1.4, 2.4 uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej -zadanie 2.6 uprawnienia do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: na podstawie informacji zawartej w zał. nr 5 i nr 6 do SIWZ..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6).
 • W ogłoszeniu jest: 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ 2) Wzór umowy - parafowany przez wykonawcę, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ 3) Oświadczenie, że część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom - załącznik nr 7 do SIWZ 4) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych 5) Kserokopię dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje zawodowe.
 • W ogłoszeniu powinno być: 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ 2) Wzór umowy - parafowany przez wykonawcę, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ 3) Oświadczenie, że część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom - załącznik nr 7 do SIWZ (jeśli dotyczy) 4) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: 14.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3 62-820 Stawiszyn pokój nr 9 - sekretariat..
 • W ogłoszeniu powinno być: 16.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3 62-820 Stawiszyn pokój nr 9 - sekretariat.

 

 

Z up. Burmistrza Stawiszyna

Sekretarz Gminy i Miasta Stawiszyn
Beata Kuśmierczyk

 

 

Wyjaśnienie treści SIWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

2016-03-24

Modyfikacja SIWZ

2016-03-24

PFiZP 271.6.2012

Stawiszyn, dnia 06.11.2012 roku

 

MODYFIKACJA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego na usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego -Polubić naukę-Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy i Miasta Stawiszynogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia: 432476 - 2012; data zamieszczenia: 05.11.2012

Zgodnie z art. 38 ust.  4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r.  oraz zapisami  rozdz. VIII SIWZ postanawia się dokonać zmiany zapisu SIWZ

W rozdz. XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, pkt. 3.Sposób zaadresowania oferty jest napisane:   

"3. Sposób zaadresowania oferty:

1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

2) Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana do zamawiającego na adres podany w pkt. I niniejszej specyfikacji i opatrzona nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w sposób następujący:

Oferta w przetargu nieograniczonym na „Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego „Polubić naukę" - Indywidualizacja procesu nauczania                       i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy i Miasta Stawiszyn"

Zadanie nr.......pkt. .......*

Nie otwierać przed godz. .......... dnia .................

        *( w przypadku składania ofert na kilka zadań należy wymienić wszystkie numery zadań,

       których oferta dotyczy)"

 

Zapis ten zmienia się na:

 

„ 3. Sposób zaadresowania oferty:

1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

2) Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana do zamawiającego na adres podany w pkt. I niniejszej specyfikacji i opatrzona nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w sposób następujący:

Oferta w przetargu nieograniczonym na „Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego „Polubić naukę" - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy i Miasta Stawiszyn"

Zadanie nr.......pkt. .......*

Nie otwierać przed godz. 10.30 dnia 14 listopada 2012 r.

     *( w przypadku składania ofert na kilka zadań należy wymienić wszystkie numery zadań,

       których oferta dotyczy)"

 

 

 

SIWZ po modyfikacji

 

 

BURMISTRZ STAWISZYNA
        Robert Jarzębski

Ogłoszenie

2016-03-24

PFiZP 271.6.2012

Stawiszyn: usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego -Polubić naukę-Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy i Miasta Stawiszyn

Numer ogłoszenia: 432476 - 2012; data zamieszczenia: 05.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn , ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stawiszyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego -Polubić naukę-Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy i Miasta Stawiszyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego -Polubić naukę- Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy i Miasta Stawiszyn Projeky realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednostka 1 godzina lekcyjna używana w SIWZ trwa: dla zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych - 45 minut, dla zajęć specjalistycznych - 60 minut. W ramach projektu -Polubić naukę- będą realizowane następujące zajęcia w poszczególnych szkołach: Zadanie nr 1 - Szkoła Podstawowa w Stawiszynie 1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 90 godzin zajęć w roku szkolnym 2012-2013 dla 24 uczniów. 2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 90 godzin w roku szkolnym 2012-2013 dla 24 uczniów. 3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 120 godzin w roku szkolnym 2012-2013 dla 16 uczniów. 4. Zajęcia socjoterpeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - 60 godzin w roku szkolnym 2012-2013 dla 1 ucznia 5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych - 90 godzin w roku szkolnym 2012-2013 dla 15 uczniów. Zadanie nr 2 - Szkoła Podstawowa w Zbiersku 1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 90 godzin zajęć w roku szkolnym 2012-2013 dla 24 uczniów. 2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 90 godzin w roku szkolnym 2012-2013 dla 14 uczniów. 3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 180 godzin w roku szkolnym 2012-2013 dla 24 uczniów. 4. Zajęcia socjoterpeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - 30 godzin w roku szkolnym 2012-2013 dla 1 ucznia 5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych - 60 godzin w roku szkolnym 2012-2013 dla 16 uczniów. 6. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy - 90 godzin w roku szkolnym 2012/2013 dla 25 uczniów..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawcy poszczególnych zadań muszą spełniać następujące wymogi: a) Każdy wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela kontraktowego b) Wykonawcy poszczególnych zadań muszą posiadać następujące kwalifikacje: - zadanie 1.1, 1.2, 1.5, 2.1, 2.2, 2.5 Kwalifikacje do nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej - zadanie 1.3, 2.3 uprawnienia do prowadzenia zajęć logopedycznych - zadanie1.4, 2.4 uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - zadanie 2.6 uprawnienia do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ 2) Wzór umowy - parafowany przez wykonawcę, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ 3) Oświadczenie, że część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom - załącznik nr 7 do SIWZ 4) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych 5) Kserokopię dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje zawodowe

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1) zmiana okresu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, jest możliwa wyłącznie za zgodą obu stron umowy, 2) zmniejszenie liczby godzin przeznaczonych na wykonanie czynności, o której mowa w § 1 umowy, jest możliwe wyłącznie za zgodą obu stron umowy, 3) zmniejszenie wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 2 umowy, jest możliwe w przypadku zmiany godzin przeznaczonych na wykonanie czynności, o której mowa w § 1 umowy, 4) w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy, 5) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy, 6) zmiany umowy, o których mowa w § 6 umowy, nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 2 umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stawiszyn.pl (BIP - zakładka ZAMÓWIENIA PUBLICZNE)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3 62-820 Stawiszyn pokój nr 17.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:14.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3 62-820 Stawiszyn pokój nr 9 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projeky realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5718