Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PFiZP 271.4.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Dowożenie i odwożenie dzieci Zespołu Szkół w Stawiszynie
oraz Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie
w roku szkolnym 2011/2012.
Numer ogłoszenia: 263628 - 2011; data zamieszczenia: 29.08.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 223504 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie i odwożenie dzieci Zespołu Szkół w Stawiszynie oraz Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie w roku szkolnym 2011/2012..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Dowożenie i odwożenie dzieci Zespołu Szkół w Stawiszynie oraz przedszkola w Stawiszynie, przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku z wyłączeniem ferii zimowych, dni świątecznych i innych dni dodatkowo wolnych od nauki szkolnej. 2. Zadanie to obejmuje wykonanie 3 kursów dziennie /po 18 km każdy/ a) dowóz dzieci rano do szkoły i przedszkola w Stawiszynie - z Piątku Wielkiego - 8 km -ok. 31 dzieci - z Ostrówka, Pólka, Złotnik Małych-Kolonii, Złotnik Małych i Werginek - 10 km- ok. 56 dzieci b) odwóz dzieci ze szkoły i przedszkola w Stawiszynie w godzinach południowych - do Piątku Wielkiego - 8 km - ok. 14 dzieci - do Ostrówka, Pólka, Złotnik Małych-Kolonii, Złotnik Małych i Werginek - 10 km - ok. 32 dzieci c) odwóz dzieci ze szkoły w Stawiszynie w godzinach popołudniowych - do Piątku Wielkiego- 8 km - ok. 17 dzieci. - do Ostrówka, Pólka, Złotnik Małych-Kolonii, Złotnik Małych i Werginek -10 km - ok. 24 dzieci 3. Wykonawca zobowiązuje się do przewozu własnym środkiem transportu dzieci do szkoły i przedszkola w dni nauki szkolnej. Szczegółowy rozkład przejazdów ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z dyrektorem przedszkola, a akceptuje Burmistrz Stawiszyna. 4. Wykonawcy może być zlecony również dowóz dzieci na różnego rodzaju imprezy szkolne w ramach ustalonego wynagrodzenia. 5. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek zatrudnienia uprawnionych opiekunów odpowiedzialnych za dzieci w trakcie wykonywania usługi. 6. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynatora w stosunku do kierowców i opiekunów. 7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osobom przewożonym właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny oraz niezbędnych wygód zgodnie z przepisami i zasadami określonymi w prawie przewozowym, ze szczególnym uwzględnieniem zasad przewozu dzieci i młodzieży szkolnej. 8. Wykonawca usługi zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 9. W przypadku awarii środka transportu / z jakichkolwiek przyczyn / w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek transportu. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ilości kilometrów oraz godzin dowożenia i odwożenia. 11. Zamawiający musi być informowany o konieczności wykonania dodatkowych usług przewozowych. 12. Wymagania stawiane Wykonawcy: 12.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość usługi wynikającej z opisu przedmiocie zamówienia. 12.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 12.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 12.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 12.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • FELTRANS Transport Towarowy i Przewóz Osób Piotr Felisiak, Zbiersk 103, 62-830 Zbiersk, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 75307,62 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 78469,95
  • Oferta z najniższą ceną: 78469,95 / Oferta z najwyższą ceną: 90979,20
  • Waluta: PLN.

 

Burmistrz Stawiszyna

Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Paulina Grala
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5772