Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PFiZP 271.4.2011

Stawiszyn, dnia 19.08.2011 roku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 , poz. 759) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę i Miasto Stawiszyn z siedzibą w Stawiszynie przy ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dowożenie i odwożenie dzieci Zespołu Szkół w Stawiszynie oraz Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie w roku szkolnym 2011/2012" wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożo­ną przez Wykonawcę-             

FELTRANS Transport Towarowy i Przewóz Osób

Piotr Felisiak, Zbiersk 103, 62-830 Zbiersk

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (kryterium cena - 100 %). W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Przyjęte kryterium oceny ofert:

CENA - 100 %

SUMA - 100 pkt

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Uzyskane pkt.

w kryterium cena

Łączna punktacja

 

1.

Przedsiębiorstwo Przewozowe „POLTURIST"
Andrzej Jarentowski
ul. Karkonoska 18, 62-800 Kalisz

Oferent wykluczony

Oferta odrzucona

Oferent wykluczony

Oferata odrzucona

 

2.

FELTRANS Transport Towarowy i Przewóz Osób
Piotr Felisiak
Zbiersk 103, 62-830 Zbiersk

100

100

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2. tj. nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt.4  ustawy PZP Wykonawca  nr 1 Przedsiębiorstwo Przewozowe „POLTURIST"

Andrzej Jarentowski, ul. Karkonoska 18, 62-800 Kalisz został wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona. Zgodnie z art. 24 ust.4 ustawy PZP ofertę  Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

W dniu 10.08.2011 r. wezwano Wykonawcę nr 1 do złożenia brakujących dokumentów w terminie do dnia  18.08.2011 r. Do wyznaczonego terminu Wykonawca nie złożył brakujących dokumentów,

a tym samym nie spełnił warunków udziału w postępowaniu przetargowym.

 

BURMISTRZ STAWISZYNA

Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Paulina Grala
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5662