Ogłoszenie o udzeleniu zamówienia - "Przebudowa drogi gminnej nr 339 P w m. Zbiersk Cukrownia do drogi krajowej 25, gm. Stawiszyn o długości 690 m - I etap"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

UGIM 341/14/2010

Stawiszyn: Przebudowa drogi gminnej nr 339 P w m. Zbiersk Cukrownia do drogi krajowej 25, gm. Stawiszyn o długości 690 m  - I etap
Numer ogłoszenia: 335727 - 2010; data zamieszczenia: 24.11.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 327930 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 339 P w m. Zbiersk Cukrownia do drogi krajowej 25, gm. Stawiszyn o długości 690 m - I etap.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 339 P w m. Zbiersk Cukrownia do drogi krajowej 25, gm. Stawiszyn o długości 690 m - I etap, wykonanie oczyszczenie poboczy z wysokiej trawy i chwastów, wykonanie górnej warstwy z kruszywa łamanego (gabro, melafir, granit), grubość warstwy 15 cm o powierzchni 2475 m kw., skropienie asfaltem nawierzchni drogowych, nawierzchnie z mieszanek mineralno - asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm 2130 m kw., transport mieszanki samochodami samowyład. do                5 t - 10 t, formowanie poboczy z granulatu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi, plantowanie (obrobienie na czysto)poboczy w gruntach kat. IV, ustawienie oznakowania pionowego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.26-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Drogowo - Inżynieryjne KAREX, Ociąż, ul. Torowa 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 249254,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 127454,01
  • Oferta z najniższą ceną: 127454,01 / Oferta z najwyższą ceną: 150587, 65
  • Waluta: PLN.

 

 

BURMISTRZ STAWISZYNA

       Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Bawoł
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5271