Budowa parkingu w Zbiersku Cukrowni

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

UGiM 341/12/2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Budowa parkingu w Zbiersku Cukrowni

Umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem ogłoszenia 241030-2010;

Data zamieszczenia - 06.08.2010r. , Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn , ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 75 28 079 , faks 0-62 75 28 097.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stawiszyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa parkingu w Zbiersku Cukrowni                                                        

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 • roboty pomiarowe
 • usunięcie pryzmy gruntu i gruzu , humusu i wykonanie robót ziemnych  odwóz z humusu i gruntu
 • nawiezienie gruntu przepuszczalnego na nasyp
 • ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie z oporem z betonu B-10 na płask lub stojąco
 • budowa studni ściekowej i studni rewizyjnej i kolektora
 • profilowanie istniejącego podłoża i zagęszczanie podłoża
 • wykonanie podbudowy z chudego betonu o RM 7,5 MPa gr 19 cm
 • wykonanie podsypki cementowo piaskowej 1 : 4 i ułożenie nawierzchni chodnika z kostki gr 6 cm
 • wykonanie podsypki cementowo piaskowej 1 : 4 i ułożenie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej grubości 8 cm na parkingach i kolorowej na drodze manewrowej
 • profilowanie skarp

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Słownik Zamówień (CPV): 45.23.33.30-1. 45.22.23.00-9 , 45.23.21.30-2

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.2) Wiedza idoświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Zamawiający wymaga , aby Wykonawca wykazał wciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej 2 zamówienia , polegające na budowie, przebudowie chodników , placów parkingowych o wartości brutto minimum 300.000,00 PLN. Wykazane zamówienie zostanie uznane, jeśli będzie poparte dokumentem potwierdzającym , że zlecone roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje,) Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie odbywała się na zasadzie spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Zamawiający wymaga , aby Wykonawca wskazał kierownika budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi o specjalności drogowej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane ,które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz należy (przynajmniej na dzień składania ofert) do właściwej izby samorządu zawodowego. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie odbywała się na zasadzie spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów .

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna ifinansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że posiada opłaconą polisę , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający , że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) Wzakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, októrych mowa wart. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia ospełnieniu warunków udziału wpostępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wzakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy idoświadczenia, wykonanych wokresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków odopuszczenie do udziału wpostępowaniu, ajeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wtym okresie, zpodaniem ich rodzaju iwartości, daty imiejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie zzasadami sztuki budowlanej iprawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć wwykonywaniu zamówienia, wszczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz zinformacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia iwykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, atakże zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją opodstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć wwykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • opłaconą polisę, aw przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wzakresie prowadzonej działalności związanej zprzedmiotem zamówienia
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej , w której wykonawca posiada rachunek , potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy , wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału wpostępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, zktórego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków odopuszczenie do udziału wpostępowaniu oudzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) Wzakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie obraku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis zwłaściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wcelu wykazania braku podstaw do wykluczenia woparciu oart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków odopuszczenie do udziału wpostępowaniu oudzielenie zamówienia albo składania ofert, aw stosunku do osób fizycznych oświadczenie wzakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków odopuszczenie do udziału wpostępowaniu oudzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty nie wymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony formularz ofertowy 2) Wypełniony kosztorys ofertowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.stawiszyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn ul. Szosa Pleszewska 3 62-820 Stawiszyn pokój numer 17 tel. (062) 75 28 079, fax. 75 28 097.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:23.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy I Miasta Stawiszyn 62-820 Stawiszyn sekretariat Urzędu.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Pliki do pobrania

 

BURMISTRZ STAWISZYNA
     Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Bawoł
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5697