Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 324 P w miejscowości Długa Wieś Pierwsza

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

UGiM 341/11/2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 324 P w miejscowości Długa Wieś Pierwsza

umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem ogłoszenia 2220852-2010;

data zamieszczenia - 22.07.2010r. , ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr. 220918-2010 data zmieszczenia 22.07.2010

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn , ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 75 28 079 , faks 0-62 75 28 097.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stawiszyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 324 P w miejscowości Długa Wieś Pierwsza                                                    

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest : 1.1Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Długa Wieś Pierwsza o długości 0,690 km Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - roboty pomiarowe -oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy - podcięcie gałęzi - oczyszczenie rowów z namułu - roboty ziemne pod konstrukcję nawierzchni jezdni, - wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, - wykonanie poboczy, -ustawienie znaków pionowych

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Zamawiający nie precyzuje wtym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest wykazać wsposób szczególny.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Zamawiający wymaga , aby Wykonawca wykazał wciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , ajeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wtym okresie, zrealizowali co najmniej 2 zamówienia , polegające na budowie, przebudowie drogi owartości brutto minimum 200.000,00 PLN. Wykazane zamówienie zostanie uznane, jeśli będzie poparte dokumentem potwierdzającym , że zlecone roboty te zostały wykonane zgodnie zzasadami sztuki budowlanej iprawidłowo ukończone (referencje,) Ocena spełniania warunku udziału wpostępowaniu będzie odbywała się na zasadzie spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych do oferty oświadczeń idokumentów.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału wpostępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Zamawiający wymaga , aby Wykonawca wskazał kierownika budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi ospecjalności drogowej wzakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane ,które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wtym zakresie oraz należy (przynajmniej na dzień składania ofert) do właściwej izby samorządu zawodowego. Ocena spełniania warunku udziału wpostępowaniu będzie odbywała się na zasadzie spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych do oferty oświadczeń idokumentów .
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że posiada opłaconą polisę , aw przypadku jej braku inny dokument potwierdzający , że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wzakresie prowadzonej działalności związanej zprzedmiotem zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej , w której wykonawca posiada rachunek , potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy , wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony formularz ofertowy 2) Wypełniony kosztorys ofertowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.stawiszyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn ul. Szosa Pleszewska 3 62-820 Stawiszyn pokój numer 17 tel. (062) 75 28 079, fax. 75 28 097.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:10.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy I Miasta Stawiszyn 62-820 Stawiszyn sekretariat Urzędu.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania

Burmistrz Stawiszyna
 /-/ Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Bawoł
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5686