Termomodernizacja dwóch budynków szkolnych w miejscowości Stawiszyn, przy ul. Szkolnej 8

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Numer ogłoszenia: 136134 - 2009; data zamieszczenia: 07.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn , ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja dwóch budynków szkolnych w miejscowości Stawiszyn, przy ul. Szkolnej 8.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Szkół w Stawiszynie, przy ul. Szkolnej 8. W zakres rzeczowy zamówienia wchodzi wykonanie następujących podstawowych elementów: · ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu wraz z wykonaniem tynku mineralnego malowanego farbą silikonową (bez ścian zabudowanych łącznikiem). Skucie zwietrzałych lub odparzonych fragmentów tynków; w razie znacznych ubytków uzupełnić tynk przed ociepleniem zaprawą wyrównująco- renowacyjną. · docieplenie stropodachów wełną mineralną oraz wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej wraz z rozbiórką istniejącego pokrycia, · wymiana rynień i rur spustowych wraz z wszelkimi obróbkami blacharskimi, · roboty pozostałe towarzyszące termomodernizacji, · dostawa i montaż stolarki okiennej wraz parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi (okna PCV ze szczeblinami uchylno- rozwierne), · dostawa i montaż drzwi zewnętznych. W ramach zamówienia należy wykonać: roboty remontowe i budowlane oraz czynności określone w okumentacji projektowej, decyzjach (np.konserwatorskich) oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy tj.prowadzenie obsługi geodezyjnej, wykonanie wymaganych badań i sprawdzeń, wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, wykonanie dla potrzeb budowy podłaczeń do mediów i ponoszenie kosztów ich zużycia, wykonanie dokumentacji powykonawczej itp. A także prace porządkowe terenu w rejonie realizacji robót. Zabezpieczenia terenu prowadzenia robót (roboty prowadzone przy czynnym obiekcie). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja przetargowa, ST Wykonania i Odbioru Robót..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.42.10-5, 45.45.30.00-7, 45.31.00.00-3, 45.42.11.25-5, 45.45.00.00-6, 45.32.40.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający odstąpił od żądania wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.stawiszyn.pl/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:27.05.2009 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Burmistrz Stawiszyna

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5426