OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. .1

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stawiszyn dnia 25.08.2008 r.
Nr sprawy 341/10/2008

1.Nazwa i adres Zamawiającego
Nazwa:
Burmistrz Stawiszyna
Adres:
62-820 Stawiszyn woj. wielkopolskie
tel. /062/ 75-28-079
fax. /062/ 75-28-97 e-mail : sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Dariusz Bawoł - Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn, tel. /062/ 75-28-079 informacje i wyjaśnienia godz. 7.30-15.00

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

2.Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. Szosa Konińska (II etap) łączna powierzchnia chodników przewidzianych do przebudowy wynosi 330 m2 , powierzchnia wjazdów 70 m2 .Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej (typ HOLLAND) gr. 6 cm , nawierzchnia wjazdów z kostki betonowej (typ HOLLAND) gr. 8 cm. Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej gr. 8 cm.
Szczegółowy zakres robót zawiera ślepy kosztorys załączony do niniejszej specyfikacji. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. Proponuje się wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu, którego dotyczyć będą w/w prace budowlane co ułatwi prawidłowe przygotowanie oferty. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi wykonawca. Dokumentacja projektowa do wglądu u zamawiającego.


3. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.stawiszyn.pl

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia: oczekiwany termin wykonania zamówienia 31.10.2008r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy;
- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 Pzp;
- nie podlega wykluczeniu na podstawie art..24 Pzp;
- warunki określone w SIWZ
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie przy użyciu
formuły spełnia/nie spełnia.

8. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena - 100%

10.Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn, sekretariat Urzędu, 15.09.2008 r. do godz. 10.00

11.Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn, pokój nr 16, 15.09.2008 r. o godz. 10.15

12.Termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu składania ofert

BURMISTRZ STAWISZYNA
Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5889