MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI STARY KIĄCZYN-PETRYKI, DROGA NR 352P

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Nr sprawy 341/9/2008

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. .11 UST 8 USTAWY "PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH" MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI STARY KIĄCZYN-PETRYKI, DROGA NR 352P

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:
Burmistrz Stawiszyna

Adres:
62-820 Stawiszyn woj. wielkopolskie
tel. /062/ 75-28-079
fax. /062/ 75-28-97
e-mail: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl

Osoba upoważniona do kontaktów:
Dariusz Bawoł - Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn, tel. /062/ 75-28-079
informacje i wyjaśnienia godz. 7.30-15.00

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi w m. Stary Miączyn droga nr 352 P (0.240 km) wykonanie robót ziemnych w korycie jezdni z wykonaniem rowków, profilowanie i zagęszczanie podłoża, dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego grubość 6 cm wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych twardych gr. 12 cm , skropienie podbudowy emulsją , ułożenie nawierzchni MMA warstwa wiążąca grubości 4 cm , profilowanie poboczy. Szczegółowy zakres robót zawiera ślepy kosztorys załączony do SIWZ.
Kod i nazwa wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 45233220-7

3. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.stawiszyn.pl

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:
oczekiwany termin wykonania zamówienia 31.10.2008r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy;
- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 Pzp;
- nie podlega wykluczeniu na podstawie art..24 Pzp;
- warunki określone w SIWZ

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie przy użyciu formuły spełnia/nie spełnia.

8. Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena - 100%

10. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn , sekretariat Urzędu , 08.09.2008 r. do godz. 10.00

11. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn , pokój nr 16 , 08.09.2008 r. o godz. 10.15

12. Termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu składania ofert

BURMISTRZ STAWISZYNA
Robert JarzębskiDO POBRANIA:
- SIWZ - Droga Stary Kiączyn - Petryki
- Dane wyjściowe do projektowania - Droga Stary Kiączyn - Petryki
- Kosztorys ofertowy - Droga Stary Kiączyn - Petryki
- Opis techniczny - Droga Stary Kiączyn - Petryki
- Plan sytuacyjny - Droga Stary Kiączyn - Petryki
- Przedmiar robót - Droga Stary Kiączyn - Petryki
- Przekrój normalny - Droga Stary Kiączyn - Petryki
- Szczegółowa specyfikacja techniczna - Droga Stary Kiączyn - Petryki

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6442