Wykonanie odwiertu studni głębinowej wraz z obudową studni Ogłoszenie nr: 124811 - 2008 zamieszczone dnia: 10.06.2008 UGiM 341/3

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wykonanie odwiertu studni głębinowej wraz z obudową studni
Numer ogłoszenia: 124811 - 2008; data zamieszczenia: 10.06.2008

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, fax 062 7528097.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.stawiszyn.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie odwiertu studni głębinowej wraz z obudową studni.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie odwiertu studni głębinowej o głębokości 150 m i wydajności do 50 m3/h wraz z obudową studni
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.22.20-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 30.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
- Informacja na temat wadium: Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ
- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stawiszyn.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie Plac Wolności 1, 62-820 Stawiszyn.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:30.06.2008 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).B U R M I S T R Z
S T A W I S Z Y N A
Robert Jarzębski


ZAŁĄCZNIKI


Oferta
Wzór umowy
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Oświadczenie
Wykaz osób
Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót
Przekrój hydrogeologiczny
Zakres prac
Dokumentacja techniczna
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Modyfikacja SIWZ

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA


Pobierz odpowiedzi na zapytania (1)
Pobierz odpowiedzi na zapytania (2)
Pobierz odpowiedzi na zapytania (3)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wybór najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
POBIERZ

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6029