OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. .11 UST

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stawiszyn dnia 17.07.2008 r.
Nr sprawy 341/5/2008

1.Nazwa i adres Zamawiającego
Nazwa:

Burmistrz Stawiszyna
Adres:
62-820 Stawiszyn woj. wielkopolskie
tel. /062/ 75-28-079
fax. /062/ 75-28-97 e-mail : sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Dariusz Bawoł- Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn, tel. /062/ 75-28-079 informacje i wyjaśnienia godz. 7.30-15.00

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

2.Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodnika ulic 1-go Maja , Konińskiej , Szosy
Konińskiej , Kościelnej i Targowej w miejscowości Stawiszyn dokumentację projektową
przewiduje zastosowanie dwóch typów kostki betonowej ( typ NOSTALIT , STAROBRUK) z czego Zamawiający wybrał typ NOSTALIT .Łączna powierzchnia chodników przewidzianych do przebudowy wynosi 3097 m2 , a wjazdów 649 m2. Ponadto na ul 1-go Maja , Konińskiej , i Szosy Konińskiej należy wykonać wymianę krawężników na nowe typ lekki 15x30x100 wraz z wykonaniem ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej dwurzędowej. Projektowana szerokość chodnika wacha się od 1,50m do 2,50m ,a wjazdów od 2,00m do 4,00m. Nawierzchnię chodnika należy wykonać z kostki betonowej o grubości 6 cm typ NASTOLIT , a wjazdów z kostki betonowej o grubości 8 cm (typ NASTOLIT) kolor kostki szary 80% i grafitowy 20%. Kostka betonowa, ul. Szosa Konińska (typ HOLLAND). Szczegółowy zakres robót zawierają ślepe kosztorysy załączony do SIWZ. Kod i nazwa wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 45233222-1

3. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.stawiszyn.pl

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.Termin wykonania zamówienia: oczekiwany termin wykonania zamówienia 31-10-2008 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy;
- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 Pzp;
- nie podlega wykluczeniu na podstawie art..24 Pzp;
- warunki określone w SIWZ
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie przy użyciu formuły spełnia/nie spełnia.

8. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena - 100%

10. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn , sekretariat Urzędu , 08.08.2008 r. do godz. 10.00

11. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn , sala posiedzeń , 08.08.2008 r. o godz. 10.15

12. Termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu składania ofert

BURMISTRZ STAWISZYNA
Robert Jarzębski

ZAŁĄCZNIKI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Ulica Konińska
KOSZTORYS OFERTOWY
OPIS TECHNICZNY
PLAN SYTUACYJNY
PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEKROJE NORMALNE
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA KRAWĘŻNIKA NA PŁASK - 1
SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA KRAWĘŻNIKA NA PŁASK - 2
SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA OBRZEŻA

Ulica Targowa
KOSZTORYS OFERTOWY
OPIS TECHNICZNY
PLAN SYTUACYJNY
PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEKROJE NORMALNE
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SZCZEGÓŁ POSADOWNIENIA KRAWĘŻNIKA NA PŁASK
SZCZEGÓŁ OBRZEŻA

Ulica 1 Maja
KOSZTORYS OFERTOWY
OPIS TECHNICZNY
PLAN SYTUACYJNY
PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEKROJE NORMALNE
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA KRAWĘŻNIKA - 1
SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA KRAWĘŻNIKA - 2
SZCZEÓŁ OBRZEŻA

Ulica Kościelna
KOSZTORYS OFERTOWY
OPIS TECHNICZNY
PLAN SYTUACYJNY
PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEKROJE NORMALNE
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA
SZCZEGÓŁ OBRZEŻA

Ulica Szosa Konińska
KOSZTORYS OFERTOWY
OPIS TECHNICZNY
PLAN SYTUACYJNY
PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEKROJE NORMALNE
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA
SZCZEGOL KRAWEZNIKA ŚCIEK
SZCZEGÓŁ OBRZEŻA

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Pobierz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5640