OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. .11 UST

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 1. Nazwa i adres Zamawiającego
  Nazwa:
  Burmistrz Stawiszyna
  Adres:
  62-820 Stawiszyn woj. wielkopolskie
  tel. /062/ 75-28-079
  fax. /062/ 75-28-97 e-mail : sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl
  Osoba upoważniona do kontaktów:
  Dariusz Bawoł - Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn, tel. /062/ 75-28-079 informacje i wyjaśnienia godz. 7.30-15.00

  Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 2. Określenie przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi Petryki-Stawiszyn droga nr 351 P (1.230 km) wykonanie robót ziemnych w korycie jezdni z oczyszczeniem istniejących rowów ,profilowanie i zagęszczanie podłoża, wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym o grubości 8 cm ,dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego grubość 10 cm wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych twardych gr. 15 cm , skropienie podbudowy emulsją , ułożenie nawierzchni MMA warstwa wiążąca grubości 4 cm , profilowanie poboczy. Szczegółowy zakres robót zawiera ślepy kosztorys załączony do SIWZ.
  Kod i nazwa wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 45233220-7
 3. Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.stawiszyn.pl
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Termin wykonania zamówienia: oczekiwany termin wykonania zamówienia 31.07.2008r.
 7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy:
  • spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 Pzp;
  • nie podlega wykluczeniu na podstawie art..24 Pzp;
  • warunki określone w SIWZ
   Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie przy użyciu formuły spełnia/nie spełnia.
 8. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 9. Kryteria oceny ofert:
  Najniższa cena - 100%
 10. Miejsce i termin składania ofert:
  Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn , sekretariat Urzędu , 15.05.2008 r. do godz. 10.00
 11. Miejsce i termin otwarcia ofert:
  Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn , pokój nr 16 , 15.05.2008 r. o godz. 10.15
 12. Termin związania ofertą:
  30 dni od upływu terminu składania ofert

BURMISTRZ STAWISZYNA
Robert Jarzębski

 

Z A Ł Ą C Z N I K I:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Kosztorys oferty
Szczegółowa specyfikacja techniczna

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5248