Rekultywacja składowiska odpadów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


OGŁOSZENIE DOTYCZY: Zamówienia publicznego
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa:
Gmina i Miasto Stawiszyn
Adres pocztowy:
ul. Szosa Pleszewska 3
Stawiszyn 62-820 woj. wielkopolskie
Telefon:062 7528079
Fax: 62 7528097
Adres strony internetowej zamawiającego:
www.bip.stawiszyn.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Długa Wieś Druga
II.1.2) Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
nie przysługuje odwołanie
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Stawiszyn
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV)
Słownik główny
Glówny przedmiot: 45.10.00.00-8
Dodatkowe przedmioty: 45.11.12.00-045.11.23.50-3
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej - Nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej - Nie
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIAOkres w miesiącach: 4

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium Zgodnie ze SIWZ
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Zgodnie ze SIWZ
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zgodnie ze SIWZ

SEKCJA IV:
PROCEDURA
IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: ---------------
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert : Najniższa cena
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna Nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia :www.bip.stawiszyn.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie
ul. Plac Wolności 1, 62-820 Stawiszyn
oraz na stronie internetowej: www.bip.stawiszyn.pl
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
----------------
IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
-------------
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
Data: 14/08/2007
Godzina: 12:00
Miejsce:
Sala posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie
ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn
IV.3.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Inwestycja finansowana z budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,/b>

S I W Z
p o b i e r zO F E R T A
p o b i e r zPROJEKT UMOWY
p o b i e r zOŚWIADCZENIE 1
p o b i e r zOŚWIADCZENIE 2
p o b i e r zWYKAZ OSÓB
p o b i e r zWYKAZ ROBÓT
p o b i e r zDOKUMENTACJA TECHNICZNA
p o b i e r zSPECYFIKACJA TECHNICZNA
p o b i e r zPRZEDMIAR ROBÓT
p o b i e r zMODYFIKACJA SIWZ
p o b i e r zHARMONOGRAM
p o b i e r zPROJEKT UMOWY
p o b i e r zODPOWIED NA ZAPYTANIE 1
p o b i e r zODPOWIED NA ZAPYTANIE 2
p o b i e r zODPOWIED NA ZAPYTANIE 3
p o b i e r zODPOWIED NA ZAPYTANIE 4
p o b i e r zODPOWIED NA ZAPYTANIE 5
p o b i e r zZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
p o b i e r z

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5989