BUDOWA HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI STAWISZYN

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
UGiM 341/1/2007
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 27 z dnia 02.02.2007 poz. 11344OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Stawiszyn: budowa hali sportowo-widowiskowej ogólnodostępnej w miejscowości Stawiszyn, przy ul. Szkolnej 8Publikacja obowiązkowa.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn, do kontaktów: Wiesław Szymczak, Bartłomiej Kalinowski, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, fax 062 7528097, e-mail: budownictwo@stawiszyn.ugim.gov.pl
Adresy internetowe
Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.stawiszyn.pl
Adres profilu nabywcy (URL):
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL): www.bip.stawiszyn.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja samorządowa; Budownictwo i obiekty komunalne.
Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa hali sportowo-widowiskowej ogólnodostępnej w miejscowości Stawiszyn, przy ul. Szkolnej 8.
1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: roboty budowlane, wykonanie.
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Stawiszyn ul. Szkolna 8, 62-820 Stawiszyn, gmina Stawiszyn, powiat kaliski, woj. wielkopolskie.
1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
Czas trwania umowy ramowej:
Wartość umowy ramowej:
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:
1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa hali sportowo-widowiskowej ogólnodostępnej wraz z zapleczem towarzyszącym w miejscowości Stawiszyn, przy ul. Szkolnej 8.
Budowa hali sportowej obejmuje również wykonanie wszystkich instalacji zewnętrznych i wewnętrznych z przyłączami do sieci zewnętrznych,oświetlenie terenu. Budowę dróg, chodników i parkingów wewnętrznych z włączeniem do drogi zewnętrznej.
1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: Zgodnie ustaleniami zawartymi w SIWZ
1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.21.22.00, 45.33.00.00, 45.31.00.00, 45.31.41.20, 45.23.31.40.
1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia
Całkowita wielkość lub zakres: Zgodnie z ustaleniami zawartymi w SIWZ, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz projektem technicznym.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; okres w miesiącach: 20

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia
Informacja na temat wadium: Zgodnie z ustaleniami zawartymi w SIWZ

2) Warunki udziału
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne
Opis warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z ustaleniami zawartymi w SIWZ
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z ustaleniami zawartymi w SIWZ
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z ustaleniami zawartymi w SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia

1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:

2) Kryteria oceny ofert
2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

3) Informacje administracyjne
3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.stawiszyn.pl.
Opłata:
Warunki i sposób płatności:
3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu:
3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.04.2007 godzina 12:00.
3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.
3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).
3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 11.04.2007, godzina 12:15, Sala Posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie
ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak.; Regionalny Program Operacyjny dla województwa wielkopolskiego na lata 2007-2013
2) Informacje dodatkowe:
3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 31.01.2007.

PISMO W SPRAWIE PROTESTU
p o b i e r z

PROTEST - TREŚÆ
p o b i e r z

ROZSTRZYGNIĘCIE PROSTESTU
p o b i e r z

S P R O S T O W A N I E


Stawiszyn, dnia 22.03.2007 roku

Dotyczy: Przetargu na budowę hali sportowo-widowiskowej ogólnodostępnej w miejscowości
Stawiszyn, przy ul. Szkolnej 8.


Zamawiający Gmina i Miasto Stawiszyn postanawia dokonać sprostowania opublikowanych dokumentów przetargowych poprzez uzupełnienie:

- dokumentacja techniczna – sanitarna – zestawienie elementów 4 o tabele str 1
- dokumentacja techniczna – sanitarna – zestawienie elementów 5 o tabele str 2
- dokumentacja techniczna – sanitarna – zestawienie elementów 6 o tabele str 3

Powyższe materiały są do pobrania na stronie internetowej: www.bip.stawiszyn.pl w zakładce przetargi: Budowa hali sportowo-widowiskowej w miejscowości Stawiszyn.

BURMISTRZ STAWISZYNA
mgr Robert Jarzębski

DO POBRANIA:

dokumentacja techniczna – sanitarna – zestawienie elementów 4
p o b i e r z

dokumentacja techniczna – sanitarna – zestawienie elementów 5
p o b i e r z

dokumentacja techniczna – sanitarna – zestawienie elementów 6
p o b i e r z

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
p o b i e r z


MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2)
p o b i e r z


projekt umowy (2)
p o b i e r z


harmonogram rzeczowo-finansowy(2)
p o b i e r z


wykaz elementów rozliczeniowych(2)
p o b i e r z


kosztorys nakładczy(2) - pdf.
p o b i e r z


kosztorys nakładczy(2) - ATH.
p o b i e r z


plansza zbiorcza uzbrojenia terenu
p o b i e r z
ODPOWIED 1
p o b i e r z


ODPOWIED 2
p o b i e r z


ODPOWIED 3
p o b i e r z


ODPOWIED 4
p o b i e r z


ODPOWIED 5
p o b i e r z


ODPOWIED 6
p o b i e r z


ODPOWIED 7
p o b i e r z


ODPOWIED 8
p o b i e r z


ODPOWIED 9
p o b i e r z


ODPOWIED 10
p o b i e r z


ODPOWIED 11
p o b i e r z


ODPOWIED 12
p o b i e r z


ODPOWIED 13
p o b i e r z


ODPOWIED 14
p o b i e r z


ODPOWIED 15
p o b i e r z


M O D Y F I K A C J A SIWZ (3)
p o b i e r z


ODRZUCENIE OFERTY
p o b i e r z


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
p o b i e r z


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
p o b i e r zSIWZ wraz z załącznikami i wzorami dokumentów znajduje się w dziale Obsługa Biuletynu - Pliki do pobrania - Przetarg Hala Sportowa.
Ze względu na ograniczenia techniczne oraz ilość załączonych plików stanowiących załączniki do SIWZ niemożliwe było jednorazowe ich dołączenie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6409