MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ PIĄTEK WIELKI - BRZEZINA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Nr sprawy 341/14/2006

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO.
1.Nazwa i adres Zamawiającego
Nazwa:
Burmistrz Stawiszyna
Adres:
62-820 Stawiszyn woj. wielkopolskie
tel. /062/ 75-28-079
fax. /062/ 75-28-97 e-mail : ug-stawiszyn@everest-pi.com.pl

Osoba upoważniona do kontaktów:
Dariusz Bawoł– Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn, tel. /062/ 75-28-079 informacje i wyjaśnienia godz. 7.30-15.00

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony


2.Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej Piątek Wielki- Brzezina
polegającej na profilowaniu i zagęszczaniu podłoża wykonane mechanicznie , wykonanie
górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych twardych gr. 12 cm ( 1835.800 m2) ,
skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2 , wykonanie nawierzchni z mieszanek
mineralno bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) st II dla KR1,
(1703.000 m2) profilowanie poboczy równiarką z uzupełnieniem gruntu z dowozu lub
ścinaniem do 10 cm 1078.000 m2. .

Kod i nazwa wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 45233140-2

3. Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.stawiszyn.pl

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.Termin wykonania zamówienia: oczekiwany termin wykonania zamówienia 30.11.2006r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy;
- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 Pzp;
- nie podlega wykluczeniu na podstawie art..24 Pzp;
- warunki określone w SIWZ
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie przy użyciu
formuły spełnia/nie spełnia.

8. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena – 100%

10.Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn , sekretariat Urzędu , 16.10.2006 r. do godz. 10.00

11.Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn , pokój nr 16 , 16.10.2006 r. o godz. 10.30

12.Termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu składania ofert


BURMISTRZ STAWISZYNA

Robert Jarzębski


Z A Ł Ą C Z N I K I

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

p o b i e r z


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

p o b i e r z

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6368