Modernizacja drogi gminnej-Długa Wieś Pierwsza

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stawiszyn dnia 04.09.2006 r.

Nr sprawy 341/9/2006

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO.1.Nazwa i adres Zamawiającego
Nazwa:
Burmistrz Stawiszyna
Adres:
62-820 Stawiszyn woj. wielkopolskie
tel. /062/ 75-28-079
fax. /062/ 75-28-97 e-mail : ug-stawiszyn@everest-pi.com.pl

Osoba upoważniona do kontaktów:
Dariusz Bawoł– Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn, tel. /062/ 75-28-079 informacje i wyjaśnienia godz. 7.30-15.00

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

2.Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej w m. Długa Wieś Pierwsza polegająca na profilowaniu i zagęszczeniu istniejącej podbudowy , skropieniu powierzchni
emulsją asfaltową i wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) wg PN-S-96025 dla Kr1 po.2800 m2 , plantowanie poboczy mechanicznie.

Kod i nazwa wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 45233220-7
3. Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.stawiszyn.pl
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6.Termin wykonania zamówienia: wymagany termin wykonania zamówienia 20.10.2006r.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy;
- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 Pzp;
- nie podlega wykluczeniu na podstawie art..24 Pzp;
- warunki określone w SIWZ
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie przy użyciu
formuły spełnia/nie spełnia.
8. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9. Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena – 100%
10.Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn , sekretariat Urzędu , 15.09.2006 r. do godz. 10.00
11.Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn , pokój nr 16 , 15.09.2006 r. o godz. 10.15.
12.Termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu składania ofert

BURMISTRZ STAWISZYN
Robert Jarzębski

Z A Ł Ą C Z N I K I

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

p o b i e r z


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

p o b i e r z

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5964