Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiszyn i Długa Wieś Druga

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
UGiM 341/2/2010

Stawiszyn, dnia 19.05.2010 roku

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późń. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę i Miasto Stawiszyn z siedzibą w Stawiszynie przy ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiszyn i Długa Wieś Druga"" wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 6 złożoną przez Wykonawcę

Firma Instalacyjno-Budowlana „WIRAX" spólka jawna Stanisław Biłat - Jacek Wojtaś - Sławomir Mazurowski, ul. Częstochowska 77, 62-800 Kalisz

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę i w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.(Liczba otrzymanych przez ww. Wykonawcę punktów na podstawie kryterium:CENA - 100 pkt).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Oferta nr 1  

Konsorcjum

PPUH  „INSTALEX" Grzegorz Sośnicki, ul. Starożytna 143, 62-800 Kalisz

ZIS Robert Dzięcielski, ul. Fabryczna 1, 62-800 Kalisz

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

CENA -81,97 pkt

 

Oferta nr 2  

Instalacje Sanitarne i Przemysłowe Marian Kubasik, ul. Chłodna 17, 62-800 Kalisz

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

CENA -71,60 pkt

 

Oferta nr 4  

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji „EKOMEL" S.A.

 ul. Targowa 16/18, 99- 200 Poddębice

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

CENA -64,17 pkt

 

W trakcie postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego odrzucono 3 następujące oferty:

 

Oferta nr 3

Konsorcjum

Zakład Projektowania i Wykonawstwa EKOLOGIA Zygmunt Przybył, ul. Torowa 1a, 62-800 Kalisz  (adres korespondencyjny ul. Kozienicka 26, 62-800 Kalisz)

Zakład Projektowania i Wykonawstwa EKOLOGIA Janusz Przybył, ul. Torowa 1a, 62-800 Kalisz (adres korespondencyjny ul. Kozienicka 26, 62-800 Kalisz)

 

Oferent ten został wykluczony z postępowania, ponieważ nie spełnił warunku określonego w art. 24 ust. 2 pkt. 2 w związku z art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

Ofertę  wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 w/w ustawy.

 

Oferta nr 5  

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska INŻ.-EKON S.A. w Koninie, ul. Pociejowo 3, 62-500 Konin

 

Oferent ten został wykluczony z postępowania, ponieważ nie spełnił warunku określonego w art. 24 ust. 2 pkt. 2 w związku z art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 w/w ustawy.

 

Oferta nr 7  

PPHU EKO-KAN-GAZ Jan Tokarski, Karski, ul. Akacjowa 10, 63-410 Ostrów Wielkopolski

Oferent ten został wykluczony z postępowania, ponieważ nie spełnił warunku określonego w art. 24 ust. 2 pkt. 2 w związku z art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

Ofertę wykluczoną uznaje się za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 w/w ustawy.

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2.

 

 

BURMISTRZ STAWISZYNA

Robert Jarzębski
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-23
Data publikacji:2016-03-23
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5794