Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiszyn i Długa Wieś Druga

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

UGiM 341/4/2010/ INS. kan.

Stawiszyn, dnia 19.05.2010 roku

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późń. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę i Miasto Stawiszyn z siedzibą w Stawiszynie przy ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiszyn i Długa Wieś Druga" wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2złożoną przez Wykonawcę -

Zakład Projektowo - Usługowy „PRIMEKO" ul. Łódzka 210,  62-800 Kalisz

i Doradztwo Gospodarcze Agnieszka Waszkowiak, ul. Szkolna 21 A, 62-500 Konin

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę i w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.(Liczba otrzymanych przez ww. Wykonawcę punktów na podstawie kryterium:CENA - 100 pkt).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1  

Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Koninie
ul. Sosnowa 14
62-510 Konin

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

CENA -54,19 pkt

Z ww. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego nie wykluczono żadnego  wykonawcy, nie odrzucono również żadnej oferty.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 ppkt. 3, jednak nie później, niż dnia 26.05.2010 r.

BURMISTRZ STAWISZYNA
Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-23
Data publikacji:2016-03-23
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6146