Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zbiersk Cukrownia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

B U R M I S T R Z   S T A W I S Z Y N A

ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn
powiat kaliski, woj. wielkopolskie
tel. 0627528079, fax 0627528097
http://www.stawiszyn.pl/
e-mail: burmistrz@stawiszyn.ugim.gov.pl,
sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl

UGiM 341/11/2009

Stawiszyn, dnia 04.03.2009 roku

 

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę i Miasto Stawiszyn z siedzibą w Stawiszynie przy ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zbiersk Cukrownia"

wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożo­ną przez Wykonawcę - Przedsiębiorstwo Budowlane „ZIEMBUD" Sp. z o.o., Ostrowo Kościelne 3, 62-420 Strzałkowo.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę i w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

CENA - 100 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1 Handel samochodami, traktorami, maszynami rolniczymi i częściami, Dominik Milewski 62-831 Korzeniew 81.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

CENA - 87 pkt

BURMISTRZ STAWISZYNA
Robert Jarzębski

Otrzymują:

 1. Przedsiębiorstwo Budowlane„ZIEMBUD" Sp. z o.o.
  Ostrowo Kościelne 3
  62-420 Strzałkowo
 2. Handel Samochodami, traktorami,
  maszynami rolniczymi i częściami
  Dominik Milewski
  62-831 Korzeniew 81
 3. a/a

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-22
Data publikacji:2016-03-22
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5734