Dowożeniu i odwożeniu dzieci Zespołu Szkół w Stawiszynie oraz Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie w roku szkolnym 2015/2016

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zapytanie ofertowe

2016-03-22

Stawiszyn, dn. 25 czerwca 2015 r.

OPP.4464.4.2015

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na: Dowożeniu i odwożeniu dzieci Zespołu Szkół w Stawiszynie oraz Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie w roku szkolnym 2015/2016.

 

Zamówienie o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 EURO zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)

 

I. Zamawiający:

 

Gmina i Miasto Stawiszyn

ul. Szosa Pleszewska 3

62-820 Stawiszyn

powiat kaliski

woj. wielkopolskie

REGON: 250 855 334

NIP: 968 094 37 38

Telefon: 62/ 75 28 079

Faks: 62/ 75 28 097

Adres strony internetowej: www.stawiszyn.pl

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 

1. Dowożenie i odwożenie dzieci Zespołu Szkół w Stawiszynie oraz Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie, przez cały rok szkolny 2015/2016 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem ferii zimowych, dni świątecznych i innych dni dodatkowo wolnych od nauki szkolnej.

2. Zadanie to obejmuje wykonanie 3 kursów dziennie /po 27 km każdy/

a) dowóz dzieci rano do szkoły i przedszkola w Stawiszynie

- z Piątku Wielkiego, Piątku Małego -Kolonii i Piątku Małego - 17 km -ok. 54 dzieci

- z Ostrówka, Pólka, Złotnik Małych-Kolonii, Złotnik Małych i Werginek

- 10 km- ok. 58 dzieci

b) odwóz dzieci ze szkoły i przedszkola w Stawiszynie w godzinach południowych

- do Piątku Wielkiego, Piątku Małego-Kolonii i Piątku Małego - 17 km - ok. 30 dzieci

- do Ostrówka, Pólka, Złotnik Małych-Kolonii, Złotnik Małych i Werginek

- 10 km - ok. 30 dzieci

c) odwóz dzieci ze szkoły w Stawiszynie w godzinach popołudniowych

- do Piątku Wielkiego, Piątku Małego-Kolonii i Piątku Małego - 17 km - ok. 24 dzieci.

- do Ostrówka, Pólka, Złotnik Małych-Kolonii, Złotnik Małych i Werginek

-10 km - ok. 28 dzieci

3. Wykonawca zobowiązuje się do przewozu własnym środkiem transportu dzieci do szkoły i przedszkola w dni nauki szkolnej. Szczegółowy rozkład przejazdów ustala dyrektor Zespołu Szkół w Stawiszynie w porozumieniu z dyrektorem Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie, a akceptuje Burmistrz Stawiszyna.

4. Wykonawcy może być zlecony również dowóz dzieci na różnego rodzaju imprezy szkolne w ramach ustalonego wynagrodzenia.

5. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek zatrudnienia uprawnionych opiekunów odpowiedzialnych za dzieci w trakcie wykonywania usługi.

6. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynatora w stosunku do kierowców i opiekunów.

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osobom przewożonym właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny oraz niezbędnych wygód zgodnie z przepisami i zasadami określonymi w prawie przewozowym, ze szczególnym uwzględnieniem zasad przewozu dzieci i młodzieży szkolnej.

8. Wykonawca usługi zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

9. W przypadku awarii środka transportu (z jakichkolwiek przyczyn) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek transportu.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ilości kilometrów oraz godzin dowożenia i odwożenia.

11. Zamawiający musi być informowany o konieczności wykonania dodatkowych usług przewozowych.

12. Wymagania stawiane Wykonawcy:

 • Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość usługi wynikającej z opisu przedmiocie zamówienia,

 • wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

 • ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,

 • Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

 

III. Termin realizacji zamówienia:

 

Od 01.09.2015 r. do 24.06.2016.

 

IV. Cena oferty i opis sposobu jej obliczania:

 

1. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie bezpośrednie koszty wykonania zamówienia oraz koszty, których poniesienie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

2. W ofercie należy:

- podać cenę jednostkową za 1 km świadczenia usługi przewozu,

- podać cenę brutto (z wyodrębnionym podatkiem VAT) za 1 dzień dowozu (cena stanowi iloczyn ceny jednostkowej za km i dziennej trasy, tj. 81 km)

3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT.

4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności ofert (związania).

5. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się jedynym kryterium jakim jest cena.

6. Opis sposobu obliczania ceny:

 

najniższa ofertowa cena brutto za 1 km

Liczba punktów badanej oferty = ----------------------------------------------------- x 100 pkt

cena brutto za 1 km oferty badanej

 

 

7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

V. O udzielenie zamówienia mogą się starać Wykonawcy, którzy:

 

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeliszy przepisy szczegółowe nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 2. posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że oferent spełnia powyższe kryteria.

 

 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert

 

1. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 3 lipca 2015 r. do godz. 13.00 na adres: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn (pokój nr 9).

Koperty powinny być opatrzone dopiskiem: „Oferta na dowożenie i odwożenie dzieci Zespołu Szkół w Stawiszynie oraz Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie w roku szkolnym 2015/2016".

2. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym - załącznik nr 1, i powinna zawierać:

 1. licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 ze zmianami.)

 2. wykaz pojazdów - załącznik nr 2

 3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia- załącznik nr 3

 4. parafowany wzór umowy- załącznik nr 4.VI. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Aleksandra Bylica - UGiM w Stawiszynie, tel 62 75-28-079VII. Ogłoszenie wyników:

Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie poinformowany telefonicznie lub pisemnie w terminie 7 dni od daty zakończenia naboru ofert.

Załaczniki w formacie PDF/-/Burmistrz Stawiszyna

Justyna Urbaniak

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016-03-22

Stawiszyn, dnia 13 lipca 2015 r.

OPP.4464.4.2015

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Informuję, że w wyniku ogłoszonego przez Gminę i Miasto Stawiszyn zapytania ofertowegodotyczącego „Dowożenia i odwożenia dzieci Zespołu Szkół w Stawiszynie oraz Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie w roku szkolnym 2015/2016” wybrano jako najkorzystniejszą:

 

ofertę nr 3 złożoną przez "Feltrans" Transport Towarowy i Przewóz Osób, Piotr Felisiak

z siedzibą Zbiersk 103, 62-830 Zbiersk.

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z kryterium wyboru oferty tj. najniższa cena (100%) oferta "Feltrans" Transport Towarowy i Przewóz Osób, Piotr Felisiak otrzymała największa liczbę punktów tj. 100 punktów.

 

 

Burmistrz Stawiszyna

Justyna Urbaniak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2016-03-22
Data publikacji:2016-03-22
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5755