Kadencja 2006-2010

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KADENCJA 2006 - 2010


2006


1 Uchwała Nr I/1/2006 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 listopada 2006r
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiszynie

2 Uchwała Nr I/2/2006 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 listopada 2006r
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiszynie

3 Uchwała Nr II/3/2006 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 5 grudnia 2006r
w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej

4 Uchwała Nr II/4/2006 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 5 grudnia 2006r
w sprawie: powołania Komisji Budżetowo-Gospodarczej

5 Uchwała Nr II/5/2006 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 5 grudnia 2006r
w sprawie: powołania Komisji Społecznej

6 Uchwała Nr II/6/2006 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 5 grudnia 2006r
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2006 rok

7 Uchwała Nr III/7/2006 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13 grudnia 2006r
w sprawie: stawek podatku od nieruchomości na rok 2007

8 Uchwała Nr III/8/2006 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13 grudnia 2006r
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2007

9 Uchwała Nr III/9/2006 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13 grudnia 2006r
w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2007

10 Uchwała Nr III/10/2006 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13 grudnia 2006r
w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na rok 2007

11 Uchwała Nr III/11/2006 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13 grudnia 2006r
w sprawie: zwolnień z podatków i opłat lokalnych na rok 2007

12 Uchwała Nr III/12/2006 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13 grudnia 2006r
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Stawiszyna

13 Uchwała Nr III/13/2006 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13 grudnia 2006r
w sprawie: upoważneinia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiszynie do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wynikających ze stosunku pracy Burmistrza Stawiszyna z wyjątkiem prawa ustanawiania wysokości wynagrodzenia

14 Uchwała Nr III/14/2006 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13 grudnia 2006r
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2006 rok

15 Uchwała Nr IV/15/2006 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 grudnia 2006r
w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie na rok 2006

16 Uchwała Nr IV/16/2006 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 grudnia 2006r
w sprawie: budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn n a rok 2007

17 Uchwała Nr IV/17/2006 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 grudnia 2006r
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 

18 Uchwała Nr IV/18/2006 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 grudnia 2006r
w sprawie: zarządzenia wyborów do organów samorządowych mieszkańców wsi


19 Uchwała Nr V/19/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 marca 2006r. 
w sprawie: Przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok

20 Uchwała Nr V/20/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 marca 2007r. 
w sprawie: Przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowo Gospodarczej na rok 2007

21 Uchwała Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 marca 2007r. 
w sprawie: Przyjęcia Planu Pracy Komisji Społecznej na rok 2007

22 Uchwała Nr V/22/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 marca 2007r. 
w sprawie: Przeznaczenia do sprzedaży w formie bez przetargowej lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Zbiersk Cukrownia Nr 134

23 Uchwała Nr V/23/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 marca 2007r. 
w sprawie: Przeznaczenia do sprzedaży w formie bez przetargowej lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Zbiersk Nr 115

24 Uchwała Nr V/24/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 marca 2007r. 
w sprawie: Zmiany uchwały Nr XXII/145/2005 z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

25 Uchwała Nr V/25/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 marca 2007r. 
w sprawie: Zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla odbiorców Gminy i Miasta Stawiszyn

26 Uchwała Nr V/26/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 marca 2007r. 
w sprawie: Zmiany budżetu i w budżecie na 2007 rok

27 Uchwała Nr V/27/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 marca 2007r. 
w sprawie: Powołania Sekretarza Gminy i Miasta Stawiszyn

28 Uchwała Nr VI/28/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 kwietnia 2007r.
w sprawie: Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Stawiszyna

29 Uchwała Nr VI/29/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 kwietnia 2007r. 
w sprawie: Zmiany budżetu i w budżecie na rok 2007

30 Uchwała Nr VI/30/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 kwietnia 2007r. 
w sprawie: Przekazania w użytkowanie wieczyste gruntów o powierzchni 5710m2 na rzecz dotychczasowego użytkownika Spółdzielni Kółek Rolniczych w Stawiszynie z równoczesną sprzedażą budynków znajdujących się na tym gruncie.

31 Uchwała Nr VII/31/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 czerwca 2007r. 
w sprawie: Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Instytucji Kultury Gminy i Miasta Stawiszyn na 2007 rok

32 Uchwała Nr VII/32/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 czerwca 2007r. 
w sprawie: Określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych , do których nie stosuje się przepisów ordynacja podatkowa , a także wskazania organu do tego uprawnionego.

33 Uchwała Nr VII/33/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 czerwca 2007r. 
w sprawie: Zmian budżetu i w budżecie na 2007 rok

34 Uchwała Nr VII/34/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 czerwca 2007r. 
w sprawie: Zarządzenia na terenie Gminy Stawiszyn poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa , określenia inkasentów tych podatków oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

35 Uchwała Nr VII/35/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 czerwca 2007r. 
w sprawie: Ustalenia diet dla sołtysów wsi z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn

36 Uchwała Nr VII/36/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 czerwca 2007r. 
w sprawie: Wyrażenia zgody na podjecie działań zmierzających do nieodpłatnego przejęcia na własność działki gruntu

37 Uchwała Nr VII/37/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 czerwca 2007r. 
w sprawie: Ustanowienia medalu "Zasłużony dla Gminy i Miasta Stawiszyn"

38 Uchwała Nr VII/38/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 czerwca 2007r. 
w sprawie: Powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników

39 Uchwała Nr VIII/39/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 14 września 2007r. 
w sprawie: w sprawie aktualności "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Stawiszyn"

40 Uchwała Nr VIII/40/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 14 września 2007r. 
w sprawie: Przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Stawiszyn

41 Uchwała Nr VIII/41/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 14 września 2007r. 
w sprawie: Przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych na terenie gminy Stawiszyn

42 Uchwała Nr VIII/42/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 14 września 2007r. 
w sprawie: Wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do nieodpłatnego przejęcia na własność działki gruntu

43 Uchwała Nr VIII/43/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 14 września 2007r. 
w sprawie: Wspólnej realizacji przebudowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 3247P w miejscowości Zbiersk

44 Uchwała Nr VIII/44/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 14 września 2007r. 
w sprawie: Zmian budżetu i w budżecie na 2007 rok

45 Uchwała Nr VIII/45/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 14 września 2007r. 
w sprawie: Wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kaliszu 

46 Uchwała Nr IX/46/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 12 października 2007r. 
w sprawie: Rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stawiszyna

47 Uchwała Nr IX/47/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 12 października 2007r. 
w sprawie: Zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla odbiorców Zbierska Cukrowni

48 Uchwała Nr IX/48/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 12 października 2007r. 
w sprawie: Nadania Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku

49 Uchwała Nr IX/49/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 12 października 2007r. 
w sprawie: Zatwierdzenia Statutu zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie

50 Uchwała Nr IX/50/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 12 października 2007r. 
w sprawie: Zmian budżetu i w budżecie na 2007 rok

51 Uchwała Nr X/51/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 9 listopada 2007r. 
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2008

52 Uchwała Nr X/52/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 9 listopada 2007r. 
w sprawie: Stawek podatku od nieruchomości na rok 2008

53 Uchwała Nr X/53/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 9 listopada 2007r. 
w sprawie: Zwolnień z podatków i opłat lokalnych na rok 2008

54 Uchwała Nr X/54/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 9 listopada 2007r. 
w sprawie: Określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2008

55 Uchwała Nr X/55/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 9 listopada 2007r. 
w sprawie: Opłaty od posiadania psów na rok 2008

56 Uchwała Nr X/56/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 9 listopada 2007r. 
w sprawie: Ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz dodatku mieszkaniowego

57 Uchwała Nr X/57/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 9 listopada 2007r. 
w sprawie: Zmian budżetu i w budżecie na 2007 rok

58 Uchwała Nr X/58/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 9 listopada 2007r. 
w sprawie: Oświadczenia lustracyjnego Sekretarza Gminy i Miasta


59 Uchwała Nr X/59/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 9 listopada 2007r. 
w sprawie: Oświadczenia lustracyjnego Skarbnika Gminy i Miasta

60 Uchwała Nr XI/60/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 grudnia 2007r. 
w sprawie: Zmian budżetu i w budżecie na 2007 rok 

61 Uchwała Nr XI/61/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 grudnia 2007r. 
w sprawie: Budżetu Gminy i Miasta na 2008 rok Uchwała do publikacji

62 Uchwała Nr XI/62/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 grudnia 2007r. 
w sprawie: Chwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008

63 Uchwała Nr XI/63/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 grudnia 2007r. 
w sprawie: Dalszego wydzierżawienia gruntu na rzecz dotychczasowych dzierżawców


200864 Uchwała Nr XII/64/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 15 lutego 2008r.
w sprawie: Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok 


65 Uchwała Nr XII/65/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 15 lutego 2008r.
w sprawie: Plan Pracy Komisji Społecznej na 2008 rok 


66 Uchwała Nr XII/66/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 15 lutego 2008r.
w sprawie: Plan Pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na 2008 rok 


67 Uchwała Nr XII/67/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 15 lutego 2008r.
w sprawie: Wyrażenia zgody na podjęcie dzialań zmierzających do odpłatnego nabycia na własność działki gruntu 


68 Uchwała Nr XII/68/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 15 lutego 2008r.
w sprawie: Zatwierdzenia wysokości najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w celu ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników jednostek i zakładu budżetowego na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn 


69 Uchwała Nr XII/69/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 15 lutego 2008r.
w sprawie: Zmian budżetu i w budżecie na 2008 rok 


70 Uchwała Nr XII/70/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 15 lutego 2008r.
w sprawie: Regulamin określający rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 


71 Uchwała Nr XIV/71/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 marca 2008 r.
w sprawie: Dalszego wydzierżawienia gruntu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 
 

72 Uchwała Nr XIV/72/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 marca 2008 r.
w sprawie: Przeznaczenia do sprzedaży w formie bez przetargowej lokali mieszkalnych położonych w mieście Stawiszyn ul. Konińska 27 
 

73 Uchwała Nr XIV/73/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 marca 2008 r.
w sprawie: Zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców Gminy i Miasta Stawiszyn 
 

74 Uchwała Nr XIV/74/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 marca 2008 r.
w sprawie: Ustalenie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Stawiszyn 
 

75 Uchwała Nr XIV/75/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 marca 2008 r.
w sprawie: Zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa wsi Petryki i określenia terminu ich przeprowadzenia 
 

76 Uchwała Nr XIV/76/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 marca 2008 r.
w sprawie: Przystąpienia do związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" 
 

77 Uchwała Nr XIV/77/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 marca 2008 r.
w sprawie: Przyjęcia statutu Związku Komunalnego "Czyste Miasto, Czysta Gmina" 
 

78 Uchwała Nr XIV/78/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 marca 2008 r.
w sprawie: W sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2008 rok 


79 Uchwała Nr XIV/79/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 marca 2008 r.
w sprawie: Określenia warunków i trybu wspierania w tym finansowego sportu kwalifikowanego 
 

80 Uchwała Nr XIV/80/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 marca 2008 r.
w sprawie: Zaciągnięcia kredytu długoterminowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi polskiej 


81 Uchwała Nr XV/81/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie: Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Stawiszyna 


82 Uchwała Nr XV/82/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie: Uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Stawiszynie o sprzedaży gruntu komunalnego w formie przetargu nieograniczonego 


83 Uchwała Nr XV/83/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie: Zmian budżetu i w budżecie na 2008 rok 


84 Uchwała Nr XVI/84/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 6 czerwca 2008 r.
w sprawie: Nadania medalu "Zasłużony dla Gminy i Miasta Stawiszyn" 


85 Uchwała Nr XVI/85/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 6 czerwca 2008 r.
w sprawie: Nadania medalu "Zasłużony dla Gminy i Miasta Stawiszyn" 


86 Uchwała Nr XVI/86/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 6 czerwca 2008 r.
w sprawie: Zmiany uchwały Nr VII/34/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Stawiszyn poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 


87 Uchwała Nr XVI/87/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 6 czerwca 2008 r.
w sprawie: Przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Zbiersk Cukrownia Nr 134 


88 Uchwała Nr XVI/88/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 6 czerwca 2008 r.
w sprawie: Przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn 


89 Uchwała Nr XVI/89/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 6 czerwca 2008 r.
w sprawie: Przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn 


90 Uchwała Nr XVI/90/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 6 czerwca 2008 r.
w sprawie: Przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn 


91 Uchwała Nr XVI/91/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 6 czerwca 2008 r.
w sprawie: Zamian budżetu i w budżecie 


92 Uchwała Nr XVI/92/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 6 czerwca 2008 r.
w sprawie: Zaciągnięcia kredytu długoterminowego inwestycyjnego na zadanie pn. "Budowa hali sportowej w Stawiszynie" 


93 Uchwała Nr XVII/93/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie: Zabezpieczenia w formie "weksla in blanco". 


94 Uchwała Nr XVII/94/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie 


95 Uchwała Nr XVII/95/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie: Przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2007-2013 wraz z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Stawiszyn 


96 Uchwała Nr XVII/96/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie: Uchwała nr XVII/96/2008 


97 Uchwała Nr XVII/97/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie: przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Pólko-Ostrówek 


98 Uchwała Nr XVII/98/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie: Przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Długa Wieś Trzecia 


99 Uchwała Nr XVII/99/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie: przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Zbiersk 


100 Uchwała Nr XVII/100/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie: przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Zbiersk Cukrownia 


101 Uchwała Nr XVII/101/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie: przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Zbiersk Kolonia 


102 Uchwała Nr XVIII/102/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 9 lipca 2008 r.
w sprawie: zasad wydzierżawiana gruntów położonych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn na kolejne umowy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat 


103 Uchwała Nr XVIII/103/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 9 lipca 2008 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność działki gruntu 


104 Uchwała Nr XVIII/104/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 9 lipca 2008 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/153/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 14 września 2005 roku w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym 


105 Uchwała Nr XVIII/105/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 9 lipca 2008 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie 
 

106 Uchwała Nr XIX/106/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 21 sierpnia 2008 r.
w sprawie: zmian bydżetu i w budżecie 


107 Uchwała Nr XIX/107/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 21 sierpnia 2008 r.
w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju materiałów towarzyszących projektowi budżetu 


108 Uchwała Nr XIX/108/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 21 sierpnia 2008 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi na bezczynność i złe traktowanie mieszkańców przez Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie 


109 Uchwała Nr XIX/109/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 21 sierpnia 2008 r.
w sprawie: nadania medalu "Zasłużony dla Gminy i Miasta Stawiszyn" 


110 Uchwała Nr XIX/110/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 21 sierpnia 2008 r.
w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej lokali mieszkalnych położonych w Stawiszynie ul. Starościńska Nr 1 


111 Uchwała Nr XIX/111/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 21 sierpnia 2008 r.
w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości , który nastąpił w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej 


112 Uchwała Nr XIX/112/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 21 sierpnia 2008 r.
w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adaicenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej geodezyjnego podziału 

113 Uchwała Nr XX/113/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 14 października 2008 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/80/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej" 
 

114 Uchwała Nr XX/114/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 14 października2008 r.
w sprawie: zmian budżetu i budżecie 
 

115 Uchwała Nr XX/115/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 14 października 2008 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/114/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 września 2004r. o nadaniu statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Stawiszynie 
 

117 Uchwała Nr XXI/117/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 listopada 2008 r.
w sprawie: stawek  podatku od  nieruchomości na rok 2009 

118 Uchwała Nr XXI/118/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 listopada 2008 r.
w sprawie: z podatków i opłat lokalnych na rok 2009 

119 Uchwała Nr XXI/119/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 listopada 2008 r.
w sprawie: opłaty od posiadania  psów na rok 2009 

120 Uchwała Nr XXI/120/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 listopada 2008 r.
w sprawie: wysokości stawek opłaty  targowej  na rok  2009 

121 Uchwała Nr XXI/121/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 listopada 2008 r.
w sprawie: określenia wysokości  rocznych  stawek podatku od środków transportowych na rok  2009 

122 Uchwała Nr XXI/122/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 listopada 2008 r.
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok  2009

123 Uchwała Nr XXI/123/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 listopada 2008 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie  

124 Uchwała Nr XXI/124/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 listopada 2008 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/80/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 marca  2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej" 

125 Uchwała Nr XXII/125/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 grudnia 2008 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/120/2008 r. Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 listopada 2008r w sprawie wysokości opłaty targowej na rok 2009 

126 Uchwała Nr XXII/126/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 grudnia 2008 r.
w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z obszaru działania Gminy i Miasta Stawiszyn 

127 Uchwała Nr XXII/127/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 grudnia 2008 r.
w sprawie: przekazania w użytkowanie wieczyste gruntu zabudowanego o powierzchni 3404 m2 na rzecz Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku 

128 Uchwała Nr XXII/128/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 grudnia 2008 r.
w sprawie: przekazania w użytkowanie wieczyste gruntu o powierzchni 736 m2 na rzecz dotychczasowego użytkownika Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska Nr 7a 

129 Uchwała Nr XXII/129/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 grudnia 2008 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/35/2008r Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów wsi z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn 

130 Uchwała Nr XXII/130/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 grudnia 2008 r.
w sprawie: przyjęcia zmiany Statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto,Czysta Gmina" 

131 Uchwała Nr XXII/131/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 grudnia 2008 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/92/2008 w sprawie: „zaciągnięcia kredytu długoterminowego inwestycyjnego na zadanie pn. „Budowa hali sportowej w Stawiszynie" 

132 Uchwała Nr XXII/132/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 grudnia 2008 r.
w sprawie: przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

133 Uchwała Nr XXII/133/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 grudnia 2008 r.
w sprawie: przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

134 Uchwała Nr XXII/134/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 grudnia 2008 r.
w sprawie: przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

135 Uchwała Nr XXII/135/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 grudnia 2008 r.
w sprawie: przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

136 Uchwała Nr XXIII/136/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 

137 Uchwała Nr XXIII/137/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz dodatku mieszkaniowego 

138 Uchwała Nr XXIII/138/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/146/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 31 marca 2005 r., w sprawie zatwierdzenia statutu zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie 

139 Uchwała Nr XXIII/139/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie: budżetu na rok 2009 

2009 

140 Uchwała Nr XXIV/140/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 lutego 2009 r.
w sprawie: w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok

141 Uchwała Nr XXIV/141/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 lutego 2009 r.
w sprawie: przyjęcia Planu Pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na 2009 rok

142 Uchwała Nr XXIV/142/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 lutego 2009 r.
w sprawie: przyjęcia Planu Pracy Komisji Społecznej na 2009 rok

143 Uchwała Nr XXIV/143/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 lutego 2009 r.
w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych

144 Uchwała Nr XXIV/144/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 lutego 2009 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na rok 2009

145 Uchwała Nr XXIV/145/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 lutego 2009 r.
w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntu gminnego położonego w Stawiszynie przy ul. Szosa Konińska na rzecz dzierżawcy

146 Uchwała Nr XXV/146/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Stawiszyna 

147 Uchwała Nr XXV/147/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców Gminy i Miasta Stawiszyn 

148 Uchwała Nr XXV/148/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie: przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 4342 P w miejscowości Stawiszyn w zakresie chodnika 

150 Uchwała Nr XXVI/150/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piątek Mały

151 Uchwała Nr XXVI/151/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pólko-Ostrówek

152 Uchwała Nr XXVI/152/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Długa Wieś Trzecia

153 Uchwała Nr XXVI/153/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zbiersk

154 Uchwała Nr XXVI/154/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zbiersk Cukrownia

155 Uchwała Nr XXVI/155/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zbiersk Kolonia

156 Uchwała Nr XXVIII/156/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie: odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Stawiszyn 

157 Uchwała Nr XXVIII/157/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie: przekazania w użytkowanie wieczyste gruntu o powierzchni 2742m2 na rzecz dotychczasowego użytkownika Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kaliszu ul. Budowlanych 2 

158 Uchwała Nr XXVIII/158/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku 

159 Uchwała Nr XXVIII/159/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Stawiszynie za 2008 rok 

161 Uchwała Nr XXVIII/161/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie:zmian budżetu i w budżecie na rok 2009  

162 Uchwała Nr XXIX/162/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie: zasad wydzierżawiania lokali użytkowych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn na kolejne umowy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.  

163 Uchwała Nr XXIX/163/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie: przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  

164 Uchwała Nr XXIX/164/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na rok 2009 

165 Uchwała Nr XXIX/165/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  

166 Uchwała Nr XXIX/166/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

167 Uchwała Nr XXX/167/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 września 2009 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/137/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz dodatku mieszkaniowego 

168 Uchwała Nr XXX/168/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 września 2009 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej i ustalenia odrębnej własności lokalu 

169 Uchwała Nr XXX/169/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 września 2009 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na rok 2009 

170 Uchwała Nr XXXI/170/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 6 listopada 2009 r.
w sprawie: w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu południowej części wsi Zbiersk Cukrownia" 

171 Uchwała Nr XXXI/171/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 6 listopada 2009 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na rok 2009 

172 Uchwała Nr XXXI/172/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 6 listopada 2009 r.
w sprawie: podatku od nieruchomości na rok 2010 

173 Uchwała Nr XXXI/173/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 6 listopada 2009 r.
w sprawie: zwolnień z podatków i opłat lokalnych na rok 2010 

174 Uchwała Nr XXXI/174/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 6 listopada 2009 r.
w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 

175 Uchwała Nr XXXI/175/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 6 listopada 2009 r.
w sprawie: opłaty od posiadania psów na rok 2010 

176 Uchwała Nr XXXI/176/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 6 listopada 2009 r.
w sprawie: wysokości stawek opłaty targowej na rok 2010 

177 Uchwała Nr XXXII/177/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 grudnia 2009 r.
w sprawie: budżetu na 2010 rok 

178 Uchwała Nr XXXII/178/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 grudnia 2009 r.
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 

179 Uchwała Nr XXXII/179/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 grudnia 2009 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

180 Uchwała Nr XXXII/180/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 grudnia 2009 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na rok 2009 

182 Uchwała Nr XXXIII/182/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 stycznia 2010 r.
w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntu gminnego położonego w Zbiersku Cukrowni na rzecz użytkownika wieczystego 

183 Uchwała Nr XXXIII/183/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 stycznia 2010 r.
w sprawie: wydzierżawienia gruntu na okres dłuższy niż 3 lata z możliwością rozbudowy istniejącego lokalu użytkowego 

184 Uchwała Nr XXXIII/184/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 stycznia 2010 r.
w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego położonego w Stawiszynie Plac Wolności Nr 11 

185 Uchwała Nr XXXIV/185/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 19 marca 2010 r.
w sprawie: skargi p. Józefy Ratajczyk na czynności organu samorządowego - Gminy i Miasta Stawiszyn z dnia 28 stycznia 2010 roku, skierowanej do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu 

186 Uchwała Nr XXXIV/186/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 19 marca 2010 r.
w sprawie: skargi Stanisława Gołembiewskiego w sprawie braku nadzoru ze strony Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn nad stanem dróg gminnych i ich dewastacji skierowanej do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu 

187 Uchwała Nr XXXIV/187/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 19 marca 2010 r.
w sprawie: przystąpienia Gminy i Miasta Stawiszyn do Powiatowego Programu pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2010 - 2013 

188 Uchwała Nr XXXIV/188/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 19 marca 2010 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku 

189 Uchwała Nr XXXII/189/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 19 marca 2010 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na rok 2010

190 Uchwała Nr XXXIV/190/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 19 marca 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców Gminy i Miasta Stawiszyn 

191 Uchwała Nr XXXIV/191/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 19 marca 2010 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr VIII/42/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 14.07.2007r dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wybrane obszary na terenie gminy Stawiszyn 

192 Uchwała Nr XXXIV/192/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 19 marca 2010 r.
w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntu gminnego położonego w Zbiersku Cukrowni  

193 Uchwała Nr XXXIV/193/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 19 marca 2010 r.
w sprawie: przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok 

194 Uchwała Nr XXXIV/194/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 19 marca 2010 r.
w sprawie: przyjęcia Planu Pracy Komisji Społecznej na 2010 rok 

195 Uchwała Nr XXXIV/195/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 19 marca 2010 r.
w sprawie: przyjęcia Planu Pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na 2010 rok 

196 Uchwała Nr XXXVI/196/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 kwietnia2010 r.
w sprawie: przyjęcia Planu Pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na 2010 rok 

197 Uchwała Nr XXXVI/197/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 kwietnia 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku za 2009 rok  

198 Uchwała Nr XXXVI/198/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 kwietnia 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Stawiszynie za 2009 rok  

199 Uchwała Nr XXXVI/199/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 kwietnia 2010 r.
w sprawie: budżetu i w budżecie na 2010 rok 

XXVII  - Uroczysta Sesja Rady Miejskiej z okazji "Dni Stawiszyna" - 12 czerwca 2010 r.
Nie podjęto uchwał.

200 Uchwała Nr XXXVIII/200/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie: sprzedaży udziałów w nieruchomości zabudowanej położonej w Stawiszynie ul. Starościńska Nr 1 

201 Uchwała Nr XXXVIII/201/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, a także określenia organów do tego uprawnionych 

202 Uchwała Nr XXXVIII/202/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy i Miasta Stawiszyn 

203 Uchwała Nr XXXVIII/203/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za I półrocze danego roku budżetowego 

204 Uchwała Nr XXXVIII/204/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie: przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 4586 P w miejscowości Zbiersk Cukrownia w zakresie chodnika 

205 Uchwała Nr XXXVIII/205/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2010 rok 

206 Uchwała Nr XXXVIII/206/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia „LGD 7- Kraina Nocy i Dni" 

207 Uchwała Nr XXXVIII/207/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie: skargi Stanisława Gołembiewskiego na działania Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie skierowanej do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu 

208 Uchwała Nr XXXIX/208/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 sierpnia 2010 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na kupno działki 

209 Uchwała Nr XXXIX/209/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 sierpnia 2010 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/201/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, a także określenia organów do tego uprawnionych 

210 Uchwała Nr XXXIX/210/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 sierpnia 2010 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kaliskiego z budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn 

212 Uchwała Nr XXXIX/212/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 sierpnia 2010 r.
w sprawie: skargi Państwa Jadwigi i Jacka Andruszczaków wniesionej do Marszałka Województwa Wielkopolskiego na działalność Burmistrza Stawiszyna

213 Uchwała Nr XXXX/213/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie: przyjęcia Wspólnego Planu Gospodarki Odpadami dla gmin członków Związku Komunalnego „Czyste Miasto,Czysta Gmina"  

214 Uchwała Nr XXXX/214/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie: przekazania Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" do rekultywacji gminnego składowiska odpadów komunalnych  

215 Uchwała Nr XXXX/215/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2010 rok  

216 Uchwała Nr XXXX/216/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn  

217 Uchwała Nr XXXXI/217/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie: podatku od nieruchomości na rok 2011 

218 Uchwała Nr XXXXI/218/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie: zwolnień z podatków i opłat lokalnych na rok 2011 

219 Uchwała Nr XXXXI/219/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 

220 Uchwała Nr XXXXI/220/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie: opłaty od posiadania psów na rok 2011 

221 Uchwała Nr XXXXI/221/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie: wysokości stawek opłaty targowej 

222 Uchwała Nr XXXXI/222/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2011 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2008-11-08
Data publikacji:2008-11-08
Osoba sporządzająca dokument:Halina Migdał
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:8068