Kadencja 2002-2006

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
REJESTR UCHWAŁKADENCJA 2002 - 20062002
1/ Uchwała Nr I/1/2002 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 19 listopada 2002r
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiszynie

2/ Uchwała Nr I/2/2002 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 19 listopada 2002r
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiszynie

3/ Uchwała Nr II/3/2002 Rady miejskiej w Stawiszynie z dnia 6 grudnia 2002r
w sprawie: Statutu gminy Stawiszyn

4/ Uchwała Nr II/4/2002 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 6 grudnia 2002r
w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej

5/ Uchwała Nr II/5/2002 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 6 grudnia 2002r
w sprawie: powołania Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Rozwoju Gospodarczego

6/ Uchwała Nr II/6/2002 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 6 grudnia 2002r
w sprawie: powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

7/ Uchwała Nr II/7/2002 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 6 grudnia 2002r
w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych, Przewodniczącego Rady jego zastępcy oraz komisji

8/ Uchwała Nr II/8/2002 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 6 grudnia 2002r
w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiszynie do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy, wynikajacych ze stosunku pracy Burmistrza Stawiszyna z wyjątkiem ustanawiania wysokości wynagrodzenia

9/ Uchwała Nr III/9/2002 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 grudnia 2002r
w sprawie: stawek podatku od nieruchomości

10/ Uchwała Nr III/10/2002 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 grudnia 2002r
w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów

11/ Uchwała Nr III/11/2002 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 grudnia 2002r
w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych

12/ Uchwała Nr III/12/2002 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 grudnia 2002r
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

13/ Uchwała Nr III/13/2002 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 grudnia 2002r
w sprawie: budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn na 2003 rok

14/ Uchwała Nr III/14/2002 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 grudnia 2002r
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na rok 2002

15/ Uchwała Nr III/15/2002 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 grudnia 2002r
w sprawie: zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi

16/ Uchwała Nr III/16/2002 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 grudnia 2002r
w sprawie: ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej

17/ Uchwała Nr III/17/2002 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 grudnia 2002r
w sprawie: określenia wzorów deklaracji i informacji dla celów podatków od nieruchomości, leśnego oraz rolnego

18/ Uchwała Nr III/18/2002 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 grudnia 2002r
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Stawiszyna

200319/ Uchwała Nr IV/19/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 marca 2003r
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003

20/ Uchwała Nr IV/20/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 marca 2003r
w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntów komunalnych położonych w mieście Stawiszynie zabudowanych budynkami stacji transformatorowej

21/ Uchwała Nr Iv/21/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 marca 2003r
w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntu komunalnego położonego w Stawiszynie przy ul. Kaliskiej

22/ Uchwała Nr Iv/22/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 marca 2003r
w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży działek położonych w Stawiszynie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

23/ Uchwała Nr Iv/23/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 marca 2003r
w sparwie: akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntu rolnego na leśny

24/ Uchwała Nr IV/24/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 marca 2003r
w sprawie: zarządzenia na terenie gminy Stawiszyn poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, w drodze inkasa, określenie inkasentów tych podatków oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

25/ Uchwała Nr IV/25/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 marca 2003r
w spraiw: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części wsi Długa Wieś Druga, Wyrów

26/ Uchwała Nr Iv/26/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 marca 2003 r
w sprawie: przekazania w formie darowizny gruntu komunalnego położonego w miejscowości Zbiersk-Cukrownia na rzecz parafii rzymsko-katolickiej

27/ Uchwała Nr V/27/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 31 marca 2003r
w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbioprców Gminy i Miasta Stawiszyn

28/ Uchwała Nr V/28/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 31 marca 2003r
w sprawie: uchwealenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

29/ Uchwała Nr V/29/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 31 marca 2003r
w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej w Piątku Wielkim

30/ Uchwała Nr V/30/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 31 marca 2003r
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie

31/ Uchwała Nr V/31/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 31 marca 2003r
w sprawie: zatwierdzenia zestawienia przychdów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003rok

32/ Uchwała Nr V/32/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 31 marca 2003r
w sprawie: przeznaczenia do pzrzekazania w formie użyczenia gruntów komunalnych położonych w mieście Stawiszyn i w miejscowości Petryki

33/ Uchwała Nr V/33/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 31 marca 2003r
w sprawie: nieodpłatnego nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości Skarbu Państwa położonych w miejscowości Zbiersk Nr dz. 214, 182/6

34/ Uchwała Nr V/34/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 31 marca 2003r
w sprawie: wydzierżawienia działki na okres dłuższy niż trzy lata

35/ Uchwała Nr V/35/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 31 marca 2003r
w sprawie: ustalenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej

36/ Uchwała Nr VI/36/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 kwietnia 2003r
w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Stawiszyn

37/ Uchwała Nr VII/37/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 21 maja 2003r
w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatzrenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Cukrownię Zbiersk S.A.

38/ Uchwała Nr VII/38/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 21 maja 2003r
w sprawie: zmieniająca uchwały związane z likwidacją Szkoły Podstawowej w Piątku Wielkim

39/ Uchwała Nr VII/39/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 21 maja 2003r
w sprawie: zmieniająca uchwałę w spraiwie sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Stawiszyn

40/ Uchwała Nr VII/40/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 21 maja 2003r
w sprawie: określenia "Regulaminu Konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły lub Przedszkola w Gminie i Mieście STawiszyn"

41/ Uchwała Nr VII/41/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 21 maja 2003r
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie z Filią w Petrykach

42/ Uchwała Nr VII/42/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 21 2003r
w sprawie: zmiany uchwały Nr V/34/2003 z dnia 31 marca 2003r

43/ Uchwała Nr VII/43/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 21 maja 2003r
w sprawie: wydzierżawienia działki na okres dłuższy niż trzy lata

44/ Uchwała Nr VIII/44/2003 Rady Miejskiej w Stawwiszynie z dnia 25 czerwca 2003r
w sprawie: zmiany MIejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania przestzrennego Gminy Stawiszyn, w części wsi Zbiersk, Długa Wieś Druga, Wyrów

45/ Uchwała Nr VIII/45/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 czerwca 2003r
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części wsi Zbiersk-Cukrownia

46/ Uchwała Nr VIII/46/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 czerwca 2003r
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na rok 2003

47/ Uchwała Nr VIII/47/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 czerwca 2003r
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na budowę kanalizacji sanitarnej w mieście Stawiszyn

48/ Uchwała Nr VIII/48/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 czerwca 2003r
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiszyn

49/ Uchwała Nr VIII/49/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 czerwca 2003r
w sprawie: upoważnienia pracownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Marzenę Juszczak do wydawania decyzji administracyjnych w czasie nieobecności kierownika

50/ Uchwała Nr VIII/50/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 czerwca 2003r
w sprawie: nieodpłatnego nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości Skarbu Państwa położonych w miejscowości Zbiersk

51/ Uchwała Nr VIII/51/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 czerwca 2003r
w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntu komunalnego położonego w mieście Stawiszyn na rzecz użytkownika wieczystego

52/ Uchwała Nr VIII/52/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 czerwca 2003r
w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży działki położonej w Petrykach w trybie przetargu ustnego niograniczonego

53/ Uchwała Nr IX/53/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 sierpnia 2003r
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na rok 2003

54/ Uchwała Nr IX/54/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 sierpnia 2003r
w sprawie: wykonywania obsługi bankowej budżetu gminy

55 Uchwała Nr IX/552003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 sierpnia 2003r
w sprawie: przeznaczenia działki do sprzedaży, połozonej w Petrykach

56 Uchwała Nr IX/562003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 sierpnia 2003r
w sprawie: powołana zespołu opiniującego kandydatów na ławników

57 Uchwała Nr IX/572003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 sierpnia 2003r
w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/5/2002 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 6 grudnia 2002r w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Rozwoju Gospodarczego

58 Uchwała Nr IX/58/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 sierpnia 2003r
w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/6/2002 Rady MIejskiej w Stawiszynie z dnia 6 grudnia 2002r w sprawie: powołania KOmisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

59/ Uchwała Nr IX/59/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 sierpnia 2003r
w sprawie: stanowiska Rady Miejskiej dotyczącego rządowego projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

60/ Uchwała Nr X/60/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 października 2003r
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2003 rok

61/ Uchwała Nr X/61/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 października 2003r
w sprawie: użczenia gruntu komunalnego położonego w miejscowości Petryki

62/ Uchwała Nr X/62/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 października 2003r
w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej gruntów komunalnych położonych w miejscowości Petryki i w mieście Stawiszyn zabudowanych budynkami mieszkalnymi

63/ Uchwała Nr X/63/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 października 2003r
w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego

64/ Uchwała Nr X/64/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 października 2003r
w sprawie: odrzucenia zarzutu wniesionego do projektu "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla częśći wsi: Długa Wieś Druga, Wyrów:

65/ Uchwała Nr X/65/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 października 2003r
w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków przez Cukrownię "Zbiersk" S.A.

66/ Uchwała Nr XI/66/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 listopada 2003r
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2003 rok

67/ Uchwała Nr XI/67/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 listopada 2003r
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków bieżących nie mających pokrycia w planowanych dochodach budżetu

68/ Uchwała Nr XI/68/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 listopada 2003r
w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży gruntu komunalnego w formie przetargu ustnego nieograniczonego

69/ Uchwała Nr XII/69/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 17 grudnia 2003r
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2003 rok

70/ Uchwała Nr XII/70/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 17 grudnia 2003r
w sprawie: stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok

71/ Uchwała Nr XII/71/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 17 grudnia 2003r
w sprawie: ustalenia stawek podatku od posiadania psów

72/ Uchwała Nr XII/72/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 17 grudnia 2003r
w sprawie: określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych

73/ Uchwała Nr XII/73/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 17 grudnia 2003r
w sprawie: zwolnień z podatków i opłat lokalnych

74/ Uchwała Nr XII/74/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 17 grudnia 2003r
w sprawie: niodpłatnego nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości Skarbu Państwa położonych w miejscowości Zbiersk-Cukrownia

200475/ Uchwała Nr XIII/75/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 4 lutego 2004r
w sprawie: przeznaczenia pomieszczeń użytkowych i mienia ruchomego na świadczenia usług podstawowej opieki medycznej na terenie gminy Stawiszyn

76/ Uchwała Nr XIII/76/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 4 lutego 2004r
w sprawie: wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie na 2004 rok

77/ Uchwała Nr XIII/77/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 4 lutego 2004r
w sprawie: budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn na 2004 rok

78/ Uchwała Nr XIII/78/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 4 lutego 2004r
w sprawie: ustalenia odpłatności za jeden dzień pobytu dziecka w publicznych przedszkolach samorządowych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

79/ Uchwała Nr XIII/79/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 4 lutego 2004r
w sprawie: podjęcia uchwały w sprawie zasad zwrotu przez świadczenioodbiorcę wydatków na usługi opiekuńcze świadczone przez MGOPS w Stawiszynie

80/ Uchwała Nr XIII/80/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 4 lutego 2004r
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004

81/ Uchwała Nr XIII/81/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 4 lutego 2004r
w sprawie: podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XX/112/2000 Rady Gminy i MIasta Stawiszyn z dnia 20 września 2000r w sprawie: Regulaminu wynagrodzenia i przyznawania dodatku mieszaniowego nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez RGiM

82/ Uchwała Nr XIV/82/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 marca 2004r
w sprawie: skargi złożonej na Uchwałę Nr X/64/2003 Rady Miejskiej Stawiszyna z dnia 29 października 2003r

83/ Uchwała Nr XIV/83/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 marca 2004r
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na rok 2004

84/ Uchwała Nr XIV/84/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 marca 2004r
w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla odbiorców Gminy i Miasta Stawiszyn

85/ Uchwała Nr XIV/85/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 marca 2004r
w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży gruntu komunalnego w formie przetargu ustnego ograniczonego

86/ Uchwała Nr XIV/86/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 marca 2004r
w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia działki budowlanej zabudowanej w drodze przetargu

87/ Uchwała Nr XIV/87/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 marca 2004r
w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży gruntu komunalnego w formie przetargu ustnego nieograniczonego

88/ Uchwała Nr XV/88/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 21 kwietnia 2004r
w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Stawiszyn

89/ Uchwała Nr XV/89/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 21 kwietnia 2004r
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na rok 2004

90Uchwała Nr XV/90/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 21 kwietnia 2004r
w sprawie: zaciągnięcia poożyczki długoterminowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiszyn

91/ Uchwała Nr XV/91/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 21 kwietnia 2004r
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na przebudowę kotłowni węglowej na olejową w budynku Gminy i Miasta w Stawiszynie

92/ Uchwała Nr XV/92/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 21 kwietnia 2004r
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na przebudowę kotłowni węglowej na olejową w Ratuszu w siedzibie Ośrodka Pomopcy Społecznej, ZWPiROS w Stawiszynie

93/ Uchwała Nr XV/93/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 21 kwietnia 2004r
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na przebudowę kotłowni węglowej na olejową w siedzibie Publicznej Biblioteki Gminy i Miasta Stawiszyn

94/ Uchwała Nr XV/94/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 21 kwietnia 2004r
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na przebudowę kotłowni węglowych na olejowe w budynkach administracyjnych Ratusza i siedzibu Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

95/ Uchwała Nr XV/95/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 21 kwietnia 2004r
w sprawie: zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i GOspodarki Wodnej na 2004 rok

96/ Uchwała Nr XVI/96/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 czerwca 2004r
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na rok 2004

97/ Uchwała Nr XVI/97/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 czerwca 2004r
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę i Miasto Stawiszyn pomocy finansowej z budżetu woj. wielkopolskiego oraz zawarcia w tej mierze porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Stawiszyn a Województwem Wielkopolskim

98/ Uchwała Nr XVI/98/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 czerwca 2004r
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiszyn

99/ Uchwała Nr XVI/99/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 czerwca 2004r
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/62/1999 z dnia 22 listopada 1999r w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotowej z budżetu gminy Stawiszyn dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania dotowanego zadania

100/ Uchwała Nr XVI/100/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 czerwca 2004r
w sprawie: uchwalenia Strategi Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2004 - 2013

101/ Uchwała Nr XVI/101/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 czerwca 2004r
w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Finansowego (WPF) na lata 2004 - 2013 dla Gminy i Miasta Stawiszyn

102/ Uchwała Nr XVI/102/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 czerwca 2004r
w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy i MIasta STawiszyn na lata 2004 - 2007

103/ Uchwała Nr XVI/103/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 czerwca 2004r
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2004 - 2007 wraz z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 -2011

104/ Uchwała Nr XVI/104/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 czerwca 2004r
w sprawie: uchwalenia Gminnego Planu Gospodarki Odpadami obejmującego krótkoterminowy plan działania na lata 2004 - 2007 wraz z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 - 2011

105/ Uchwała Nr XVI/105/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 czerwca 2004r
w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntu komunalnego położonego w Stawiszynie przy ul. Zamurnej

106/ Uchwała Nr XVI/106/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 czerwca 2004r
w sprawie: określenia zasad udzielania zniżek i obowiązkowego pensum oraz godzin ponadwymiarowych dyrektorom i wicedyrektorom szkół i przedszkoli oraz nauczycielom pełniącym inne funkcje

107/ Uchwała Nr XVII/107/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 lipca 2004r
w sprawie: zamian budżetu i w budżecie na rok 2004

108/ Uchwała Nr XVII/108/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 lipca 2004r
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiszyn

109/ Uchwała Nr XVII/109/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 lipca 2004r
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sanitarnej tłocznej z przyłączami, przepompowniami oraz przyłączami energetycznymi w miejscowości Stawiszyn (strona północna)

110/ Uchwała Nr XVII/110/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 lipca 2004r
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/100/2004 w sprawie: uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy i MIasta Stawiszyn na lata 2004 - 2013

111/ Uchwała Nr XVII/111/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 lipca 2004r
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/102/2004 w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2004 - 2007

112/ Uchwała Nr XVIII/112/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 września 2004r
w sprawie: współdziałania z Gminą Blizanów w celu dokonania zakupu i darowizny samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

113/ Uchwała Nr XVIII/113/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 września 2004r
w sprawie:uchylenia uchwał w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu i pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiszyn

114/ Uchwała Nr XVIII/114/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 września 2004r
w sprawie: nadania statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Stawiszynie

115/ Uchwała Nr XVIII/115/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 września 2004r
w sprawie: zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Stawiszyn

116/ Uchwała Nr XVIII/116/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 września 2004r
w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Zbiersk Cukrownia i w mieście Stawiszyn

117/ Uchwała Nr XVIII/117/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 września 2004r
w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntu komunalnego położonego w Stawiszynie przy ul. Pleszewskiej

118/ Uchwała Nr XVIII/118/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 września 2004r
w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

119/ Uchwała Nr XVIII/119/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 września 2004r
w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych oraz reklam, na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Gmina i Miasto Stawiszyn

120/ Uchwała Nr XVIII/120/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 września 2004r
w sprawie: powołania Skarbnika Gminy i Miasta Stawiszyn

121/ Uchwała Nr XIX/121/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 8 grudnia 2004r
w sprawie: określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok

122/ Uchwała Nr XIX/122/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 8 grudnia 2004r
w sprawie: podatku od nieruchomości na rok 2005

123/ Uchwała Nr XIX/123/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 8 grudnia 2004r
w sprawie: zwolnień z podatku i opłat lokalnych na rok 2005

124/ Uchwała Nr XIX/124/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 8 grudnia 2004r
w sprawie: wysokości stawek podatku od posiadania psów na rok 2005

125/ Uchwała Nr XIX/125/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 8 grudnia 2004r
w sprawie: określenia wzorów deklaracji i informacji dla celów podatków od nieruchomości, leśnego oraz rolnego

126/ Uchwała Nr XIX/126/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 8 grudnia 2004r
w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

127/ Uchwała Nr XIX/127/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 8 grudnia 2004r
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2004 rok

128/ Uchwała Nr XIX/128/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 8 grudnia 2004r
w sprawie: ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie na 2005 rok

129/ Uchwała Nr XIX/129/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 8 grudnia 2004r
w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Zbiersk Cukrownia

130/ Uchwała Nr XIX/130/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 8 grudnia 2004r
w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego w formie bezprzetargowej na rzecz najemców

131/ Uchwała Nr XIX/131/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 8 grudnia 2004r
w sprawie: przeznaczenia pomieszczeń użytkowych na mieszkania komunalne i socjalne

132/ Uchwała Nr XIX/132/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 8 grudnia 2004r
w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków

133/ Uchwała Nr XX/133/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 grudnia 2004r
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2004 rok

134/ Uchwała Nr XX/134/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 grudnia 2004r
w sprawie: uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Stawiszyn na 2005 rok

135/ Uchwała Nr XX/135/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 grudnia 2004r
w sprawie: odwołania ze stanowiska zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Stawiszynie

136/ Uchwała Nr XX/136/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 grudnia 2004r
w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/121/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2005

2005137/ Uchwała Nr XXI/137/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10 lutego 2005r
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

138/ Uchwała Nr XXI/138/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10 lutego 2005r
w sprawie: budżetu gminy i miasta Stawiszyn na 2005 rok

139/ Uchwała Nr XXI/139/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10 lutego 2005r
w sprawie: Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz dodatku mieszkaniowego

140/ Uchwała Nr XXI/140/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10 lutego 2005r
w sprawie: określenia zasad udzielania zniżek i obowiązkowego pensum oraz godzin ponadwymiarowych dyrektorom i wicedyrektorom szkół i przedszkoli oraz nauczycielom pełniącym inne funkcje

141/ Uchwała Nr XXI/141/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10 lutego 2005r
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/135/2001 Rady GiM Stawiszyn z dnia 4 kwietnia 2001 r w sprawie zatwierdzenia wysokości najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego p-tu w celu ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników jednostek i zakładów budżetowych na terenie gminy i miasta Stawiszyn

142/ Uchwała Nr XXI/142/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10 lutego 2005r
w sprawie: przekazania w użytkowanie w formie użyczenia gruntów będących w wieczystym użytkowaniu gminy położonych w miejscowości Zbiersk Cukrownia

143/ Uchwała Nr XXI/143/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10 lutego 2005r
w sprawie: odpłatnego nabycia do zasobu mienia komunalnego działki Nr 93/15 położonej w mieście Stawiszynie

144/ Uchwała Nr XXI/144/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10 lutego 2005r
w sprawie: zakupu sprzętu medycznego

145/ Uchwała Nr XXII/145/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 31 marca 2005r
w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

146/ Uchwała Nr XXII/146/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 31 marca 2005r
w sprawie: zatwierdzenia Statutu zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie

147/ Uchwała Nr XXII/147/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 31 marca 2005r
w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla odbiorców Gminy i Miasta Stawiszyn

148/ Uchwała Nr XXII/148/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 31 marca 2005r
w sprawie: zatwierdzenia "Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy na lata 2005-2010

149/ Uchwała Nr XXII/149/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 31 marca 2005r
w sprawie: ustalenia dodatku specjalnego dla Burmistrza miasta Stawiszyna

150/ Uchwała Nr XXIII/150/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 kwietnia 2005r
w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Stawiszyn

151/ Uchwała Nr XXIV/151/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 czerwca 2005r
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na rok 2005

152/ Uchwała Nr XXIV/152/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 czerwca 2005r
w sprawie: wspólnej realizacji budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 218 w miejscowości Zbiersk

153/ Uchwała Nr XXV/153/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 14 września 2005r
w sprawie: odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym.

154/ Uchwała Nr XXV/154/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 14 września 2005r
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

155/ Uchwała Nr XXV/155/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 14 września 2005r
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2005r.

156/ Uchwała Nr XXV/156/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 14 września 2005r
w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży gruntu gminnego w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

157/ Uchwała Nr XXV/157/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 14 września 2005r
w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntu gminnego położonego w Stawiszynie przy ul. Kaliskiej.

158/ Uchwała Nr XXV/158/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 14 września 2005r
w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej lokali mieszkalnych położonych w mieście Stawiszyn.

159/ Uchwała Nr XXV/159/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 14 września 2005r
w sprawie: zaopiniowania przedłożonego projektu planu aglomeracji - Stawiszyn

160/ Uchwała Nr XXVI/160/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 19 października 2005r
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Poznaniu na ocieplenie ścian i stropodachu Ośrodka Zdrowia w Zbiersku.

161/ Uchwała Nr XXVI/161/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 19 października 2005r
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Poznaniu na ocieplenie ścian i stropodachu budynku Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie.

162/ Uchwała Nr XXVI/162/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 19 października 2005r
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji.

163/ Uchwała Nr XXVI/162/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 19 października 2005r
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2005 rok

164/ Uchwała Nr XXVI/164/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 19 października 2005r
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/153/2006 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 14 września 2005r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym.

165/ Uchwała Nr XXVII/165/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 listopada 2005r
w sprawie: podatku od nieruchomości na rok 2006.

166/ Uchwała Nr XXVII/166/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 listopada 2005r
w sprawie: zwolnień z podatków i opłat lokalnych na rok 2006.

167/ Uchwała Nr XXVII/167/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 listopada 2005r
w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2006.

168/ Uchwała Nr XXVII/168/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 listopada 2005r
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2005 rok.

169/ Uchwała Nr XXVII/169/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 listopada 2005r
w sprawie: zabezpieczenia w roku 2006-2007 środków w budżecie Gminy i Miasta Stawiszyn na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa kanalicji sanitarnej w m. Stawiszyn oraz Długa Wieś Druga".

170/ Uchwała Nr XXVII/170/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 listopada 2005r
w sprawie: ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie na 2006 rok.

171/ Uchwała Nr XXVII/171/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 listopada 2005r
w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstwi innych świadczeń.

172/ Uchwała Nr XXVII/172/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 listopada 2005r
w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2006 rok.

173/ Uchwała Nr XXVIII/173/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 21 grudnia 2005r
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

174/ Uchwała Nr XXVIII/174/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 21 grudnia 2005r
w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego.

175/ Uchwała Nr XXVIII/175/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 21 grudnia 2005r
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2005 rok.

176 Uchwała Nr XXIX/176/2005Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 grudnia 2005r
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.

177 Uchwała Nr XXIX/177/2005Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 grudnia 2005r
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

178 Uchwała Nr XXIX/178/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 grudnia 2005r
w sprawie: zmian w budżecie i budżetu na rok 2005

179 Uchwała Nr XXIX/179/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 grudnia 2005r
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowuch na 2006 rok.

180 Uchwała Nr XXIX/180/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 grudnia 2005r
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 - 2010.

181 Uchwała Nr XXIX/181/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 grudnia 2005r
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.


2006
182 Uchwała Nr XXX/182/2006 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 marca 2006r
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej działki położonej przy ul. Zamurnej w Stawiszynie.

183 Uchwała Nr XXX/183/2006 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 marca 2006r
w sprawie: zatwierdzenia taryf na dostawę wody i odprowadzenie ścieków.

184 Uchwała Nr XXX/184/2006 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 marca 2006r
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2006 rok.

185 Uchwała Nr XXX/185/2006 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 marca 2006r
w sprawie: przeznaczenia części umorzonej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu.

186 Uchwała Nr XXX/186/2006 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 marca 2006r
w sprawie: przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2006 rok.

187 Uchwała Nr XXX/187/2006 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 marca 2006r
w sprawie: zmiany uchwały Nr II/5/2002 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów Planowania i Rozwoju Gospodarczego.

188 Uchwała Nr XXXI/188/2006 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 26 kwietnia 2006r
w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Stawiszyn.

189 Uchwała Nr XXXI/189/2006 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 26 kwietnia 2006r
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2006 rok.

190 Uchwała Nr XXXII/190/2006 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 czerwca 2006r
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2006 rok.

191 Uchwała Nr XXXII/191/2006 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 czerwca 2006r
w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za I półrocze 2006 roku.

192 Uchwała Nr XXXII/192/2006 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 czerwca 2006r
w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży gruntu gminnego w formie przetargu ustnego nieograniczonego .

193 Uchwała Nr XXXII/193/2006 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 czerwca 2006r
w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego po przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego.

194 Uchwała Nr XXXII/194/2006 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 czerwca 2006r
w sprawie: odpłatnego nabycia do zasobu mienia gminnego działki Nr 76/2 położonej w mieście Stawiszyn i działki Nr 41/6 położonej w Petrykach.

195 Uchwała Nr XXXII/195/2006 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 czerwca 2006r
w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego.

196 Uchwała Nr XXXII/196/2006 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 czerwca 2006r
w sprawie: kontynuacji wspólnej realizacji budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 3247P w miejscowości Zbiersk.

197 Uchwała Nr XXXIII/197/2006 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 września 2006r
w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn.

198 Uchwała Nr XXXIII/198/2006 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 września 2006r
w sprawie: nieodpłatnego nabycia do zasobu mienia gminnego nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Petryki.

199 Uchwała Nr XXXIII/199/2006 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 września 2006r
w sprawie: zbycia autokaru marki Autosan

200 Uchwała Nr XXXIII/198/2006 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 września 2006r
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2006 rok.

201 Uchwała Nr XXXIII/201/2006 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 września 2006r
w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/11/04 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 września 2004 o nadaniu Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie.

202 Uchwała Nr XXXIV/202/2006 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 padziernika 2006r
w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dadatków wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, za godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz dodatku mieszkaniowego.

203 Uchwała Nr XXXIV/203/2006 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 padziernika 2006r
w sprawie: stwierdzenia aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn oraz obowiązujących na terenie gminy i miasta Stawiszyn miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

204 Uchwała Nr XXXIV/204/2006 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 padziernika 2006r
w sprawie: zamian budżetu i w budżecie na 2006 rok.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2008-08-26
Data publikacji:2008-08-26
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7909