Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 marca 2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Termomodernizacja budynku klubowego GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn.
Numer ogłoszenia: 294886 - 2014; data zamieszczenia: 04.09.2014
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 248520 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku klubowego GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: I.45400000-1,45420000-7 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA *Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m² m² 7.700 *Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1,00 m² m² 1.670 *Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni szt. 3.080 *Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego m3 1.170 *Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceram. gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu m2 3.900 *Obsadzenie podokienników pcv - analogia szt. 7.000 *Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt. 3.000 *Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych pełnych ocieplonych -analogia m2 10.250 II.45400000-1,45410000-4,45443000--4 TERMOMODERNIZACJA SCIAN *Osłony okien folia polietylenowa m2 13.700 *Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 243.374 *Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą jednokrotne gruntowanie emulsją np. UNI-GRUNT lub równoważna m2 243.374 *Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-40 gr. 17 cm Np. system BAUMIT- przyklejenie płyt styropianowych do ścian lub równoważny m2 243.374 *Ocieplenie ścian budynków płytami - np. system BAUMIT - przyklejenie płyt styropianowych exstrudowanych do ścian fundamentowych cokołu 17 cm lub równoważny m2 28.740 *Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS-70-40 -np, system BAUMIT - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży lub równoważny m2 10.850 *Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - np. system BAU- szt MIT - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły lub równoważny szt.974.960 *Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - np. system BAUMIT - przyklejenie warstwy siatki na ścianach lub równoważny m2 243.740 * Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - np system BAUMIT - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach lub równoważny m2 10.850 * Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - np. system BAUMIT - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym lub równoważny m 86.700 * Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - np.BAUMIT- zamocowanie listwy cokołowej lub równoważny m 57.480 * nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2 243.740 * dwukrotne gruntowanie emulsją np. Uniwersal Grunt lub równoważne m2 243.840 * Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. Baumit m2 gr. 2 mm lub równoważna wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome m2 243.840 *Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. BAUMIT gr. 2 mm lub równoważna wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm m2 10.850 * Tynk cienkowarstwowy mozaikowy np. Baumit Mosaik Putzlub równoważny- wykonany ręcznie na ścianach - cokołu m2 32.920 *Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2 3.000 * (zVI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponaci 25 cm - podokienniki z blachy powlekanej m2 5.020 III.45400000-1 TERMOMODERNIZACJA DACHU *Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 22.700 *Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 19.000 *Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku m2 9.930 *Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja m2 229.680 *Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krawędziaka czołowego-analoqia m 66.200 *Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na lepiku na gorąco m2 229.680 *Przymocowanie płyt styropianowych laminowanych jednostronnie za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu analopia szt. 689.040 *Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe łączone na klej m 24.000 *Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe m 19.000 *Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - leje spustowe szt. 3.000 *Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm m2 23.170 *Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2 229.680 *Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 m3 0.728 *Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow do 2 m2 w 1 miejscu m2 5.712 *Malowanie elewacji farba akrylową - wykonanie ręczne; m2 5.710 *Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2 0.490 *Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm- wymiana-analogia szt. 12 *Okładziny stropów panelami PCV na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD analogia m2 28.675 IV.45450000-6,45111000-8,45233253-7,45233222-1 OPASKA Z BETON BRUKU *Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok. do 1.5 m w gr.kat. III m3 5.274 *Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr. kat. III m3 2.637 *Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem- opaska wokół budynku m 35.160 *Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm m² 17.580 *Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - do 10 elementów/m2 m2 17.680 *Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl.1,0km grunt.kat.III m3 2.637 *Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi-za każdy nast. odl.1,0km na odl.10 km,krotność m3 2.637 V.45450000-6,45111000-8,45233253-7,45233222-1 ROBOTY ZEWNETRZNE *Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm m3 20.282 *Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.Ill-IV m 49.020 *Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 2.941 *Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 49.000 *Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudziak G8 (B-lO m³ 10.817 *Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m² 135.210 58.Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 1 km m³ 18.620 59.Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km na odl. 10 km m³ 18.620..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.41.00.00-4, 45.40.00.00-1, 45.44.00.00-3, 45.31.00.00-3, 45.45.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • BUDMAR PLUS A. Grabarczyk, Piotrów 38, 62-812 Jastrzębniki, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 177183,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 116459,50
  • Oferta z najniższą ceną: 116459,50 / Oferta z najwyższą ceną: 199575,14
  • Waluta: PLN.

 

 

 

Burmistrz Stawiszyna

    Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-25
Data publikacji:2016-03-25
Osoba sporządzająca dokument:Paulina Grala
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2727