Ogłoszenie o zamówieniu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 grudnia 2020

Ogłoszenie nr 550538393-N-2020 z dnia 09.12.2020 r.

 

Stawiszyn: Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

Informacje dodatkowe: 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 52944000000000, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 528 079, e-mail budownictwo@stawiszyn.pl, sekretariat@stawiszyn.pl, faks 627 528 097.
    Adres strony internetowej (url):
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn
Numer referencyjny PFiZP 271.11.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Do zadań jakie powinien realizować Wykonawca w ramach wykonywania usługi należą: 1) zapewnienie dopływu energii elektrycznej do urządzeń służących oświetleniu ulic, placów i dróg znajdujących się obrębie administracyjnym gminy Stawiszyn poprzez zakup energii elektrycznej i usługę dystrybucji energii elektrycznej do zasilania infrastruktury oświetleniowej, 2) wykonywanie prac i czynności eksploatacyjno-konserwacyjnych zapewniających prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie infrastruktury oświetleniowej w szczególności: - wymiana źródła światła i inne niesprawne elementy opraw oświetleniowych, - wymiana opraw oświetleniowych nie nadających się do naprawy, - regulacja oraz wymiana uszkodzonych elementów aparatury zasilającej i sterowniczej, - naprawa lub wymiana uszkodzonych przewodów i kabli w liniach zasilających infrastrukturę oświetleniową, - naprawa lub wymiana wyeksploatowanych konstrukcji nośnych opraw, - naprawa lub wymiana wyeksploatowanych szafek/złączy oświetleniowych, - zabezpieczenie lub wymiana pokrywy wnęk latarni ulicznych lub szafek/ złączy oświetleniowych, - wykonywanie pomiarów okresowych - zgodnie z obowiązującymi przepisami, - zabezpieczanie i odtwarzanie skutków zdarzeń komunikacyjnych, siły wyższej i innych zdarzeń losowych, - utylizacji odpadów powstałych wyniku tych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami, - pionowanie latarni ulicznych, . - zarządzenie sterowaniem urządzeń infrastruktury oświetleniowej, - przyjmowanie zgłoszeń o awariach i prowadzenie ich rejestru, - realizację innych wskazanych przez Zamawiającego prac, w miarę posiadania techniczno- prawno- organizacyjnej możliwości. 3) usuwanie niezwłocznie awarii i uszkodzeń (w przypadku awarii w sterowaniu oświetleniem nie później niż w ciągu 5 godzin, a innych zgłoszonych awarii nie później niż w ciągu 5 dni, każdorazowo licząc od momentu zgłoszenia awarii).

II.5) Główny Kod CPV: 50232110-4

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a, art. 66 ust. 1 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o . o. w Kaliszu jest właścicielem instalacji oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn i jako właściciel nie wyraża zgody na prowadzenie prac związanych z utrzymaniem instalacji oświetlenia przez podmioty trzecie. W związku z powyższym Gmina i Miasto Stawiszyn jako podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie oświetlenia ulicznego jest zmuszony do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki w celu wyłonienia wykonawcy.

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o., , ul. Wrocławska 71, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie

 

Burmistrz Stawiszyna

/-/ Grzegorz Kaczmarek

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2020-12-09
Data publikacji:2020-12-09
Osoba sporządzająca dokument:Angelika Grzelaczyk
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:204