Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie ogłasza nabór na wolne stanowisko Pracownik Socjalny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 października 2019

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MGOPS w Stawiszynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie przekracza 6%.

 1. Stanowisko pracy: pracownik socjalny
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat (40 godzin tygodniowo)
 3. Wymagania:

a) obywatelstwo polskie,

b) wykształcenie określone niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z ustawą o pomocy społeczne,

c) nieposzlakowana opinia,

d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

f) znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego.

 1. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność obsługi komputera,

b) umiejętność pracy w zespole,

c) znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej; przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz innych aktów prawnych w zakresie udzielania pomocy.

d) preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego,

e) solidność i rzetelność, dobra organizacja pracy, umiejętność samodzielnej pracy,

f) kreatywność, samodyscyplina, terminowość, łatwość przyswajania wiedzy,

g) prawo jazdy kat. B oraz samochód osobowy do wyjazdów w teren.

 

 1. Zakres czynności:

a) świadczenie pracy socjalnej z wykorzystaniem dostępnych metod, technik i środków,

b) rozpoznawanie oraz analiza indywidualnych potrzeb mieszkańców,

c) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych i w ramach realizacji gminnych programów osłonowych oraz wnioskowanie o wskazane merytorycznie formy pomocy,

d) przygotowywanie i realizacja kontraktów socjalnych,

e) udzielanie osobom i rodzinom zgłaszającym się po pomoc pełnej informacji o dostępnych formach pomocy,

f) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenia skutków ubóstwa,

g) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb osób i rodzin,

h) inicjowanie nowych form pracy i pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, prowadzenie dokumentacji środowisk objętych pomocą i realizowanych zadań,

i) diagnozowanie, analizowanie i ocenianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

j) opracowywanie sprawozdań i informacji o realizowanych działaniach,

k) udzielenie informacji organom, instytucjom, osobom fizycznym w oparciu o obowiązujący stan prawny,

l) przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego,

ł) obsługa programu komputerowego „Pomost”,

m) uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących poziom kwalifikacji,

n) inne zadania zlecone przez Kierownika MGOPS w Stawiszynie.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a) praca na pełen etat,

b) praca w środowisku,

c) praca w biurze, w tym także przy komputerze,

d) bezpośredni kontakt z klientami pomocy społecznej.

 

 1. Wymagane dokumenty:

a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

b) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

c) kopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

d) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

e) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danym stanowisku pracy,

f) oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

g) CV i list motywacyjny opatrzone klauzulą „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji”.

h) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do 15.11.2019r. do godziny 15.00 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie lub poczta na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie, ul. Plac Wolności 1, 62-820 Stawiszyn z adnotacja „Dotyczy naboru na stanowisko pracownik socjalny”.

Dokumenty, które wpłyną do MGOPS w Stawiszynie po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-62) 75-28-144 wew. 22

 

Klauzula Informacyjna RODO w MGOPS w Stawiszynie

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie z siedzibą przy ul. Plac Wolności 1, 62-820 Stawiszyn, nr.tel. 62 75 28 144, e-mail:  gopsstawiszyn@post.pl
 2. W MGOPS w Stawiszynie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 62 75 28 144 lub adresem e-mail:  gopsstawiszyn@post.pl
 3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko „pracownik socjalny” w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawiszynie.
 4. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 5. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.
 6. posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

- przenoszenia danych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej klauzuli, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Załączniki:

1. Kwestionariusz osobowy

2. Oświadczenie o niekaralności

3. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych

4. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2019-10-17
Data publikacji:2019-10-17
Osoba sporządzająca dokument:Danuta Pilarczyk
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:2440