Ogłoszenie o zamówieniu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 lutego 2019

Ogłoszenie nr 510884-N-2019 z dnia 2019-02-06 r. 

Gmina i Miasto Stawiszyn: „ Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Stawiszyn”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

 1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn, krajowy numer identyfikacyjny 52944000000, ul. Szosa Pleszewska 3 , 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel.627 528 079, , e-mail budownictwo@stawiszyn.pl, sekretariat@stawiszyn.pl, faks 627 528 097. 
  Adres strony internetowej (URL): 
  Adres profilu nabywcy: 
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 
http://stawiszyn.pl/bip
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie 
http://stawiszyn.pl/bip
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Adres: 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „ Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Stawiszyn” 
Numer referencyjny: PFiZP 271.2.2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Stawiszyn. Odbiór i transport odpadów komunalnych powstałych i zebranych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn odbywać się będzie z następujących sołectw: Petryki, Piątek Mały, Piątek Wielki, Piątek Mały Kolonia, Zbiersk, Zbiersk Cukrownia, Zbiersk Kolonia, Długa Wieś Pierwsza, Długa Wieś Druga, Długa Wieś Trzecia, Wyrów, Werginki, Nowy Kiączyn, Pólko-Ostrówek. Dostarczenie do nieruchomości zamieszkałych pojemników i kontenerów do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz popiołów i żużla z palenisk domowych, a także worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez Wykonawcę usługi, pozostałych jego własnością, oraz dbałość o ich należyty stan techniczny. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wszystkich odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn do Instalacji Regionalnej, j.t. Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, Orli Staw 2, 62-834 Ceków. 
II.5) Główny kod CPV: 90500000-2 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

90514000-3

90510000-5

34928480-6

90512000-9

90513100-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach: lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia: 2019-04-01 lub zakończenia: 2019-11-30 
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. Wykonawcy, którzy posiadają: wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm. ); aktualne zezwolenie na transport, odzysk bądź unieszkodliwienie odpadów komunalnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( j.t.dz. U. z 2018r., poz. 992 z późn. zm); obejmujący co najmniej rodzaje i kody odpadów komunalnych, wymienione poniżej w tabeli nr 2: Tabela nr 2 Kategoria odpadu Kod odpadu zmieszane odpady komunalne 20 03 01 szkło 15 01 07, 15 01 06, 20 01 02 metale 15 01 04, 15 01 06, 20 01 40 tworzywa sztuczne 15 01 02, 15 01 06, 20 01 39 opakowania wielomateriałowe 15 01 05, 15 01 06 odpady wielkogabarytowe 20 03 07 odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, ex 20 03 99 - inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe pozostałe komunalne odpady niebezpieczne 15 01 10*, 15 01 11*, 20 01 21* (termometry rtęciowe), 20 01 27*, 20 01 19*, 20 01 28, 20 01 30, 20 01 80 przeterminowane leki i chemikalia 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 28, 20 01 30, 20 01 80 przeterminowane oleje i tłuszcze 20 01 25, 20 01 26* zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory 20 01 33*, 20 01 34 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36 odpady biodegradowalne (zielone) 20 02 01 inne odpady komunalne 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 02 02, 20 02 03 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 20 03 99 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. Wykonawcy posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 300 000,00 zł ( lub równowartość tej kwoty, według średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszeniu o niniejszym postępowaniu w Dz. Urz. UE.). 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: . w okresie ostatnich dwóch lat w przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie należyte wykonanie lub wykonywanie co najmniej dwóch usług trwających minimum 8 miesięcy, polegających na odbieraniu i transporcie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy o wartości minimum po 300 000,00 PLN brutto każda usługa. Informacje dotyczące wartości i czasu Wykonawcy obowiązani są podać w formularzu „ Wykaz wykonywanych usług”, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 1.2.2 dysponują lub będą dysponować: a) bezpylne z grzebieniowym i widłowym mechanizmem załadowczym z funkcją kompaktującą 3x - 2 szt. b) przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych - 2 szt. c) pojazd typu hakowiec lub bramowiec - 1 szt. 1.2.3 Wyżej wymienione pojazdy muszą być: a) pojazdami trwale i czytelnie oznakowanymi w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, b) pojazdami wyposażonymi w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, c) dysponuje w celu wykonania zamówienia publicznego bazą magazynowo- transportową: c.1. usytuowaną w gminie, z której terenu odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od granic tej gminy, c.2. wyposażoną w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, c.3. wyposażoną w urządzenia lub systemy, zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 17 lipca 2017r.- Prawo wodne ( j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1566 z późn. zm.), c.4. wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników, odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, c.5. na terenie, której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów zgodnie z rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ( Dz. U. z 2013r., poz. 122). Ocena spełnienia warunku zostanie, dokonana po wypełnieniu formularza” Wykaz posiadanego sprzętu”, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY składane na podstawie art. 25a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- wzór stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

2.2. wpisu do rejestru działalności regulowanej, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996rr. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm); 2.3. aktualnego zezwolenia na transport, odzysk bądź unieszkodliwienie odpadów komunalnych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 992 z późn. zm.); 2.4. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 2 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane( sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych dowody potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydawane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2.5. wykazu posiadania sprzętu, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami( sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ); 2.6. dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego; 2.7. informacji z Krajowego rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczeniem na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2.8. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2.9. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2.10. odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

„ Formularz oferty”- załącznik nr 2 do SIWZ, 1.1. dowód wniesienia wadium, pełnomocnictwa

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 4800,00 zł 2. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wadium wniesione w pieniądze ( PLN) wpłaca się przelewem na konto Zamawiającego, prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Pleszewie Oddział Stawiszyn nr 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005 z dopiskiem: „ Wadium- nr sprawy PFiZP.271.2.2019 – odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Stawiszyn”. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w terminie składania ofert znajdzie się ( zostanie zaksięgowane) na koncie Zamawiającego. 4. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna oryginał dowodu ich wniesienia należy włożyć do koperty z ofertą w osobnej kopercie ( nie wpinać trwale do oferty). Kserokopię dowodu wniesienia wadium w formie innej niż pieniężnej należy trwale wpiąć do oferty. Kserokopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 5. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Jeżeli Wykonawca wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, to Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu wadium, na wniosek Wykonawcy. 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Termin płatności

40,00

Cena

60,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 dopuszczalna jest w przypadku zmiany stawki VAT podatku od towarów i usług – wartość brutto przedmiotu umowy ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany stawki podatku od towarów i usług. 2. W związku ze wskazanymi w pkt.1 okolicznościami, dopuszczalne jest zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia w drodze negocjacji między stronami, przy czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o kwotę nie większą niż udokumentowany przez Wykonawcę wzrost kosztów świadczenia usługi i następnie zatwierdzony przez Zamawiającego. 3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o: 1) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 2) zmianie osób reprezentujących, 3) ogłoszeniu upadłości, 4) ogłoszeniu likwidacji, 5) zawieszeniu działalności, 6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-02-15, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

 

 Z upoważnienia:

Zastępca Burmistrza

/-/ Grzegorz Kaczmarek

 1. SIWZ
 2. załącznik  nr 1- SOPZ 2019
 3. załącznik nr 1 do SOPZ - RAPORT MIESIĘCZNY SPORZĄDZONY PRZEZ  PODMIOT ODBIERAJĄCY-2019r.
 4. załącznik nr 2 - Formularz oferty-2019r.
 5. załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE DOT. SPEŁNIENIA WARUNKÓW-2019r.
 6. załącznik nr 4 -OŚWIADCZENIE DOT. BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA-2019r.
 7. załącznik nr 5 -OŚWIADCZENIE  - GRUPA KAPITAŁOWA-2019r.
 8. załącznik nr 6 -WYKAZ WYKONYWANYCH USŁUG - 2019r.
 9. załącznik nr 7- WYKAZ POSIADANEGO SPRZĘTU-2019r.
 10. załącznik nr 8 -WZÓR UMOWY-2019r.
 11. załącznik nr 9- Wykaz_pojemników_worków_Wykaz_nieruchomości_wielolokalowych
 12. załącznik Nr 10 do SIWZ - PODWYKONAWSTWO 2019r.
 13. załącznik nr 11-Zestawienie_nieruchomosci 2019

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2019-02-06
Data publikacji:2019-02-06
Osoba sporządzająca dokument:Angelika Grzelaczyk
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:1476