Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zapytanie ofertowe - wykonanie budowy odcinka chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowosci Wyrów

2018-07-30

Zapytanie ofertowe

2018-07-17

Stawiszyn, dn. 17 lipca 2018 r.

OPP.4464.5.2018

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na: „Dowożeniu i odwożeniu uczniów i wychowanków niepełnosprawnych” Zamówienie o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 EURO zgodnie z art.          4 pkt. 8) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

 

I. Zamawiający:

 

Gmina i Miasto Stawiszyn

z siedzibą ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn

tel. 62/ 75 28 079, email: sekretariat@stawiszyn.pl

NIP 968-094-37-38

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

2018-07-17

Stawiszyn, dn. 17 lipca 2018 r.

OPP.4464.4.2018

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na: Dowożeniu i odwożeniu uczniów Szkoły Podstawowej w Stawiszynie oraz wychowanków Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie w roku szkolnym 2018/2019.

 

Zamówienie o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 EURO zgodnie z art. 4 pkt. 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

 

  1. Zamawiający:

 

Gmina i Miasto Stawiszyn

z siedzibą ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn

tel. 62/ 75 28 079, faks: 62/ 75 28 097, email: sekretariat@stawiszyn.pl

NIP 968-094-37-38

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-06-29

Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2018-06-13

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-05-09

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

2018-04-18

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-02-20

Zapytanie ofertowe o zakup rębaka do gałęzi

2018-02-06

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-01-08

Zapytanie ofertowe o cenę zakupu, dostawy samochodu dostawczego DOKA

2017-12-28

Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2017-11-30

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w miejscu ich zamieszkania

Pobierz pełną treść informacji w formacie PDF

Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

2017-11-22

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z zamiarem zlecenia usługi o wartości poniżej 30 000 euro zgodnie z art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zmianami) Gmina i Miasto Stawiszyn prosi o złożenie oferty cenowej w postępowaniu pn: „Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku”

Pobierz treść zapytania wraz z załącznikami
Pobierz formularz cenowy 2018

Dowożenie i odwożenie uczniów i wychowanków niepełnosprawnych

2017-11-16

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na: Dowożeniu i odwożeniu uczniów i wychowanków niepełnosprawnych” Zamówienie o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 EURO zgodnie z art. 4 pkt. 8) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

 

 

Czytaj więcej o: Dowożenie i odwożenie uczniów i wychowanków niepełnosprawnych

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piątek Wielki dz nr 48

2017-10-04

Ogłoszenie nr 500036716-N-2017 z dnia 02-10-2017 r.

Gmina i Miasto Stawiszyn: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piątek Wielki dz nr 48

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Czytaj więcej o: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piątek Wielki dz nr 48

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

2017-10-04

Ogłoszenie nr 500037425-N-2017 z dnia 03-10-2017 r.

Stawiszyn: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 500036627-N-2017
Data: 02/10/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Stawiszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 52944000000, ul. Szosa Pleszewska  3, 62-820   Stawiszyn, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 528 079, e-mail budownictwo@stawiszyn.pl, sekretariat@stawiszyn.pl, faks 627 528 097.
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Roldróg, Zakład Usługowo-Produkcyjny, Roboty Drogowo Budowlane inż Rafał Świątek;Rajsko 2;62-860 Opatówek Wykonawca jest małym/średnim Przedsiębiorcą TAK Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego UE NIE Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem UE NIE

 

Burmistrz Stawiszyna
/-/ Justyna Urbaniak

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piątek Wielki, działka nr 1/3

2017-10-04

Ogłoszenie nr 500036627-N-2017 z dnia 02-10-2017 r.

Gmina i Miasto Stawiszyn: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piątek Wielki , działka nr 1/3

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Czytaj więcej o: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piątek Wielki, działka nr 1/3

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017-08-17

Stawiszyn, dn. 17 sierpnia 2017 r.

OPP.4464.4.2017/5

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            Informuję, że w wyniku ogłoszonego przez Gminę i Miasto Stawiszyn zapytania ofertowego dotyczącego „Dowożenia i odwożenia dzieci Zespołu Szkół w Stawiszynie oraz Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie w roku szkolnym 2017/2018” wybrano ofertę złożoną przez:

 "Feltrans" Transport Towarowy i Przewóz Osób, Piotr Felisiak

  z siedzibą Zbiersk 103, 62-830 Zbiersk.

 

    Burmistrz Stawiszyna

  - / Justyna Urbaniak / -

 

Dowożenie i odwożenie dzieci Zespołu Szkół w Stawiszynie oraz Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie w roku szkolnym 2017/2018

2017-07-06

Stawiszyn, dn. 6 lipca 2017 r.

OPP.4464.4.2017

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na: Dowożeniu i odwożeniu dzieci Zespołu Szkół w Stawiszynie oraz Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie w roku szkolnym 2017/2018.

 

Zamówienie o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 EURO zgodnie z art. 4    pkt. 8) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

I. Zamawiający:

Gmina i Miasto Stawiszyn

z siedzibą ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn

tel. 62/ 75 28 079, faks: 62/ 75 28 097, email: sekretariat@stawiszyn.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Dowożenie i odwożenie dzieci Zespołu Szkół w Stawiszynie oraz Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie, przez cały rok szkolny 2017/2018 od poniedziałku do piątku  z wyłączeniem ferii zimowych, dni świątecznych i innych dni dodatkowo wolnych od nauki szkolnej.

2. Zadanie to obejmuje wykonanie 3 kursów dziennie /po 27 km każdy/

a) dowóz dzieci rano do szkoły i przedszkola w Stawiszynie

- z Piątku Wielkiego, Piątku Małego -Kolonii i Piątku Małego  – 17 km –ok. 53 dzieci

- z Ostrówka, Pólka, Złotnik Małych-Kolonii, Złotnik Małych i Werginek

- 10 km- ok. 52 dzieci

b) odwóz dzieci ze szkoły i przedszkola w Stawiszynie w godzinach południowych

- do Piątku Wielkiego, Piątku Małego-Kolonii i Piątku Małego – 17 km – ok. 26 dzieci

- do Ostrówka, Pólka, Złotnik Małych-Kolonii, Złotnik Małych i Werginek

- 10 km – ok. 20 dzieci

c) odwóz dzieci ze szkoły w Stawiszynie w godzinach popołudniowych

- do Piątku Wielkiego, Piątku Małego-Kolonii i Piątku Małego - 17 km – ok. 27 dzieci.

- do Ostrówka, Pólka, Złotnik Małych-Kolonii, Złotnik Małych i Werginek

-10 km – ok. 32 dzieci.

3. Wykonawca zobowiązuje się do przewozu własnym środkiem transportu dzieci do szkoły  i przedszkola w dni nauki szkolnej. Szczegółowy rozkład przejazdów ustala dyrektor Zespołu Szkół w Stawiszynie w porozumieniu z dyrektorem Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie, a akceptuje Burmistrz Stawiszyna.

4. Wykonawcy może być zlecony również dowóz dzieci na różnego rodzaju imprezy szkolne w ramach ustalonego wynagrodzenia.

5. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek zatrudnienia uprawnionych opiekunów odpowiedzialnych za dzieci w trakcie wykonywania usługi.

6. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynatora w stosunku do kierowców i opiekunów,

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osobom przewożonym właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny oraz niezbędnych wygód zgodnie z przepisami i zasadami określonymi w prawie przewozowym, ze szczególnym uwzględnieniem zasad przewozu dzieci i młodzieży szkolnej.

8. Wykonawca usługi zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w związku  z wykonywaniem przedmiotu umowy.

9. W przypadku awarii środka transportu (z jakichkolwiek przyczyn) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek transportu.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ilości kilometrów oraz godzin dowożenia i odwożenia.

11. Zamawiający musi być informowany o konieczności wykonania dodatkowych usług przewozowych.

12. Wymagania stawiane Wykonawcy:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość usługi wynikającej z opisu przedmiocie zamówienia,
wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

 

III. Termin realizacji zamówienia:

Od 01.09.2017 r. do 22.06.2018 r.

 

IV. Cena oferty i opis sposobu jej obliczania:

1. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie bezpośrednie koszty wykonania zamówienia oraz koszty, których poniesienie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

2. W ofercie należy:

- podać cenę jednostkową za 1 km świadczenia usługi przewozu,

- podać cenę brutto (z wyodrębnionym podatkiem VAT) za 1 dzień dowozu (cena stanowi iloczyn ceny jednostkowej za km i dziennej trasy, tj. 81 km).

3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT.

4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności ofert (związania).

5. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się jedynym kryterium jakim jest cena.

6. Opis sposobu obliczania ceny:

 

                                                           najniższa ofertowa cena brutto za 1 km

Liczba punktów badanej oferty = ----------------------------------------------------- x 100 pkt

                                                           cena brutto za 1 km oferty badanej

 

V. O udzielenie zamówienia mogą się starać Wykonawcy, którzy:

 
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy szczegółowe nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że oferent spełnia powyższe kryteria.

 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 14 lipca 2017 r. do godz. 13.00 na adres: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn (pokój nr 9).

Koperty powinny być opatrzone dopiskiem: „Oferta na dowożenie i odwożenie dzieci Zespołu Szkół w Stawiszynie oraz Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie w roku szkolnym 2017/2018”.

2. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) i powinna zawierać:
licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia          6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.),
wykaz pojazdów – załącznik nr 2,
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 3,
parafowany wzór umowy- załącznik nr 4.

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania. 

4. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Gminy i Miasta Stawiszyn   z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie. Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

VI. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Aleksandra Bylica – UGiM w Stawiszynie, tel. 62 75-28-079, email: a.bylica@stawiszyn.pl

 

VII. Ogłoszenie wyników:

Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie poinformowany telefonicznie lub pisemnie w terminie 7 dni od daty zakończenia naboru ofert.
 

 

 

Burmistrz Stawiszyna

- / Justyna Urbaniak

DOKUMKENTY DO POBRANIA:

1) Z1 - formularz oferty,

2) Z2 - wykaz pojazdów 2017,

3) Z3 - wykaz osób,

4) Z4 + wzór umowy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UGiM w Stawiszynie
Data utworzenia:2017-07-06
Data publikacji:2017-07-06
Osoba sporządzająca dokument:admin
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:70903